Projekt planu

Długie Ogrody - rejon ulic Szopy i Łąkowej

Nr planu
11113
Autor
Dominika Janusz
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 0,6 ha, znajduje się w dzielnicy Śródmieście; od północy graniczy z ulicą Długie Ogrody, od zachodu z ulicą Szopy, od południa z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, od wschodu z ulicą Łąkową.
Obecnie obszar ten jest zabudowany. Wzdłuż północnej i zachodniej granicy obszaru planu zlokalizowane są budynki o funkcjach usługowych. Grunt stanowi własność gminy i związków gminnych w wieczystym użytkowaniu.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon ulicy Długie Ogrody w mieście Gdańsku z 2000 roku (numer 1112), który ustala na tym terenie funkcję usługową.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią zwiększenie i zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w dzielnicy Śródmieście. Zmiana przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na funkcję mieszkaniowo-usługową pozwoli na lepsze dostosowanie przyszłej zabudowy do istniejącego kontekstu miejsca. Dodatkowo zmiana przeznaczenia terenu wpisuje się
w kierunki określone w Studium w zakresie tworzenia miasta kompaktowego krótkich odległości i rozwoju do wewnątrz, dążąc do maksymalnego wykorzystania istniejącego potencjału infrastruktury technicznej i społecznej.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1544/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1544/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj