Projekt planu

Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Południowej

Nr planu
0319
Autor
Irena Grzywacz
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Brzeźno
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 6,91 ha, położony jest w Brzeźnie w rejonie ulicy Krasickiego, Gdańskiej i Południowej.

W rejonie skrzyżowania ulic Krasickiego i Gdańskiej dominuje zabudowa usługowa a na pozostałym terenie zabudowa usługowo - mieszkaniowa. Planem objęty jest też rejon planowanego Centrum Edukacji Ekologicznej Hewelianum w sąsiedztwie przystanku tramwajowego przy zbiegu ulic Gdańskiej i Zdrojowej.

Grunt w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, ponadto Skarbu Państwa i osób fizycznych.

Większość obszaru proponowanego do objęcia planem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na fragmentach obszaru wskazanego do objęcia planem obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na niewielkim fragmencie w zachodniej części terenu: Brzeźno rejon dawnej osady rybackiej w mieście Gdańsku (nr ewidencyjny planu 0305) z 2004 roku oraz obejmujący jedynie fragment działki, plan Brzeźno – Hala Plażowa (nr ewidencyjny planu 0310) z 2014 roku.

Ustalenia planów dla fragmentów, na których obowiązuje miejscowy plan to: funkcja usługowa (U33) obejmująca tereny w rejonie ulic Południowej i Krasickiego, usługi z zielenią towarzyszącą (U34) w rejonie ulic Zdrojowej i Południowej, tereny zieleni dostępnej (ZP62) w rejonie skweru przy ul. Zdrojowej i Krasickiego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią m.in. realizację kolejnych etapów inwestycji związanych z Centrum Edukacji Ekologicznej Hewelianum oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w rejonie ulicy Krasickiego.

Celem sporządzenia planu jest również rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w centralnej części Brzeźna, poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej z kompleksem usług handlowo - gastronomicznych, uzupełnienie zagospodarowania o funkcję mieszkaniowo-usługową i rozwiązanie wewnętrznej komunikacji pieszo–kołowej. Działania te wpisują się w kierunki rozwoju miasta określone w Studium z 2018 r. jako rozwój miasta do wewnątrz.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVII/367/19 z dnia 28-11-2019 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XVII/367/19 z dnia 28-11-2019 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 11-12-2019 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 31-08-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj