Posiedzenie MKUA w dniu 26 lutego 2019 roku.

I. Wręczenie nominacji członkom MKUA na kadencje 2019-2023.

II. Prezentacja obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

III. Wyrażenie opinii w sprawie złożonych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu planu Aniołki rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej. (pobierz opinię)

IV. Opiniowanie:

1. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w części, (pobierz opinię)

2. zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku. (pobierz opinię)

V. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Aniołki rejon ulic Traugutta i Smoluchowskiego II, (pobierz opinię)

2. Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta. (pobierz opinię)