Procedura postępowania

 podczas dyskusji publicznych oraz spotkań organizowanych
przez Biuro Rozwoju Gdańska

w związku z sytuacją wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z organizacją dyskusji publicznych oraz spotkań (dalej zwanych Wydarzeniem lub Wydarzeniami) Biuro Rozwoju Gdańska (dalej zwane Biurem lub Organizatorem), jako Organizator Wydarzeń, opierając się  na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem epidemii oraz zaleceniach służb sanitarnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i osób uczestniczących w Wydarzeniu, wdraża następujące środki ochrony, w związku z sytuacją wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 §1

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji spotkania

 1. Wydarzenia organizuje się w sali „Akwen”, znajdującej się w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku lub innej sali, z zachowaniem wszystkich wskazanych w niniejszej procedurze środków ostrożności.
 2. Liczba uczestników, w tym pracowników Biura, nie może przekraczać liczby dopuszczalnej przez obowiązujące przepisy. W sytuacji przekroczenia tej liczby Wydarzenie
  nie odbywa się.
 3. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem Wydarzenia:
  1. przeprowadza się wietrzenie poprzez otwarcie okien oraz w miarę możliwości w trakcie Wydarzenia kontynuuje się wietrzenie poprzez pozostawienie uchylonych okien,
  2. podłogi, meble i inne powierzchnie dotykowe (np. klamki) zmywa się środkiem dezynfekującym przed i po Wydarzeniu,
  3. udostępnia się przy wejściu środki dezynfekcyjne, z obowiązkiem ich użycia,
  4. wykłada się przy wejściu maty dezynfekcyjne,
  5. krzesła rozmieszcza się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie,
 4. W dostępnych toaletach zapewnia się mydło, środek dezynfekcyjny do rąk.
  W widocznym miejscu zamieszcza się instrukcję mycia rąk. Zalecenia dotyczące dezynfekcji pomieszczenia przed i po Wydarzeniu, stosuje się odpowiednio.
 5. W widocznym miejscu zamieszcza się informację o konieczności zachowania min 1,5 metrowego odstępu pomiędzy osobami.
 6. Wejście i wyjście z sali odbywa się w sposób zorganizowany, pod kontrolą wyznaczonych pracowników Biura, z zachowaniem min 1,5 metrowej odległości od siebie i z obowiązkiem dezynfekcji rąk/rękawic przy wejściu i wyjściu.
 7. Przy wyjściu umieszcza się odrębny oznaczony kosz na śmieci przeznaczony na użyte maseczki i rękawiczki.

 §2

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i uczestnikom spotkania

 1. Na stronie internetowej Biura publikuje się informację dotyczącą procedury obowiązującej w związku z organizacją Wydarzeń jednocześnie zaleca się, aby osoby z objawami infekcji pozostały w domu i zastosowały się do zaleceń służb sanitarnych.
 2. Dopuszcza się możliwość mierzenia temperatury uczestnikom Wydarzenia, za ich zgodą.
 3. Uczestnik Wydarzenia oprócz imienia i nazwiska podaje obowiązkowo dodatkowo numer telefonu, w ewentualnych celach kontaktowych, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia Covid-19 oraz obowiązkowo składa dodatkowe oświadczenia związane z bezpieczeństwem uczestników Wydarzenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, w przypadku organizacji ustawowych dyskusji i spotkań wynikających z zadań Biura ustalonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą o rewitalizacji i ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub załącznik nr 2 do niniejszej procedury podczas pozostałych spotkań. Osoba odmawiająca złożenia oświadczenia nie może uczestniczyć w Wydarzeniu.
 4. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek zakrycia ust i nosa maseczką. Osobom nie posiadającym Organizator udostępnia maseczkę z obowiązkiem jej użycia.
 5. Zaleca się, aby uczestnicy używali udostępnione rękawiczki jednorazowe, nie wyklucza to obowiązku dezynfekcji rąk/rękawiczek.
 6. Zaleca się, aby uczestnicy posiadali własne długopisy, w przypadku ich braku udostępnia się długopis, który następnie zostaje odkażony środkiem dezynfekcyjnym, przed następnym użyciem.
 7. Pracownicy Biura zobowiązani są do przestrzegania odpowiednio zaleceń sanitarnych, w szczególności w zakresie zachowania odległości, odkażania rąk/rękawiczek, stosowania masek, także podczas udziału w spotkaniach organizowanych przez podmioty trzecie poza siedzibą Biura.

§3

Postępowanie w przypadku podejrzenia u uczestnika zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura, uczestnik nie powinien uczestniczyć w spotkaniu, o czym się go informuje.
 2. Organizator ze względów bezpieczeństwa może odmówić możliwości uczestniczenia osoby z wyraźnymi objawami choroby w Wydarzeniu. Osoba taka zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. W przypadku niedostosowania się do zaleceń lub agresywnego zachowania Uczestnika wzywa się Policję lub Straż Miejską.
 3. W przypadku uzyskania informacji, że osoba uczestnicząca w spotkaniu jest chora lub zachorowała na Covid-19, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.