Procedura postępowania

 podczas dyskusji publicznych organizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska

w związku z sytuacją wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z organizacją dyskusji publicznych Biuro Rozwoju Gdańska (dalej zwane Biurem lub Organizatorem), jako Organizator ww. spotkań, opierając się  na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem epidemii oraz zaleceniach służb sanitarnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i osób uczestniczących w spotkaniu, wdraża następujące środki ochrony, w związku z sytuacją wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 §1

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji spotkania

1. Spotkanie organizuje się w sali „Akwen”, znajdującej się w  budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku lub innej sali, z zachowaniem wszystkich wskazanych w niniejszej procedurze środków ostrożności.
2. Liczba uczestników, w tym pracowników Biura, nie może przekraczać liczby dopuszczalnej przez obowiązujące przepisy. W sytuacji przekroczenia tej liczby dyskusja nie odbywa się.
3. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem spotkania:

  1. przeprowadza się wietrzenie poprzez otwarcie okien oraz w miarę możliwości w trakcie spotkania kontynuuje się wietrzenie poprzez pozostawienie uchylonych okien,
  2. podłogi, meble i inne powierzchnie dotykowe (np. klamki) zmywa się środkiem dezynfekującym przed i po spotkaniu,
  3. udostępnia się przy wejściu środki dezynfekcyjne, z obowiązkiem ich użycia,
  4. wykłada się przy wejściu maty dezynfekcyjne,
  5. krzesła rozmieszcza się w odległości nie mniejszej niż dwa metry od siebie.

4. W dostępnych toaletach zapewnia się mydło, środek dezynfekcyjny do rąk. W widocznym miejscu zamieszcza się instrukcję mycia rąk. Zalecenia dotyczące dezynfekcji pomieszczenia przed i po spotkaniu, stosuje się odpowiednio.
5. W widocznym miejscu zamieszcza się informację o konieczności zachowania 2 metrowego odstępu pomiędzy osobami.
6. Wejście i wyjście z sali odbywa się w sposób zorganizowany, pod kontrolą wyznaczonych pracowników Biura, z zachowaniem dwumetrowej odległości od siebie i z obowiązkiem dezynfekcji rąk/rękawic przy wejściu i wyjściu.
7. Przy wyjściu umieszcza się odrębny oznaczony kosz na śmieci przeznaczony na użyte maseczki i rękawiczki.

 §2

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i uczestnikom spotkania

1. Na stronie internetowej Biura publikuje się informację dotyczącą procedury obowiązującej w związku z organizacją dyskusji publicznej, jednocześnie zaleca się, aby osoby z objawami infekcji pozostały w domu i zastosowały się do zaleceń służb sanitarnych. Dopuszcza się możliwość mierzenia temperatury uczestnikom spotkania, za ich zgodą.
2. Uczestnik spotkania oprócz imienia i nazwiska podaje dodatkowo numer telefonu, w ewentualnych celach kontaktowych, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia Covid-19. Uczestnik składa oświadczenie o prawdziwości podanych danych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
3. Osoby uczestniczące w spotkaniu mają obowiązek zakrycia ust i nosa maseczką lub założenia przyłbicy. Osobom nie posiadającym Organizator udostępnia maseczkę z obowiązkiem jej użycia.
4. Udostępnia się rękawiczki jednorazowe dla każdego uczestnika z obowiązkiem ich użycia, nie wyklucza to obowiązku dezynfekcji rąk/rękawiczek.
5. Zaleca się, aby uczestnicy posiadali własne długopisy, w przypadku ich braku udostępnia się długopis, który następnie zostaje odkażony środkiem dezynfekcyjnym, przed następnym użyciem.
6. Pracownicy Biura zobowiązani są do przestrzegania odpowiednio zaleceń sanitarnych, w szczególności w zakresie zachowania odległości, odkażania rąk/rękawiczek, stosowania masek lub przyłbic.

§3

Postępowanie w przypadku podejrzenia u uczestnika zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura, uczestnik nie powinien uczestniczyć w  spotkaniu, o czym się go informuje. Organizator ze względów bezpieczeństwa może odmówić wejścia osoby z wyraźnymi objawami choroby na dyskusję publiczną. Osoba taka zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. W przypadku uzyskania informacji, że osoba uczestnicząca w spotkaniu jest chora lub zachorowała na Covid-19, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.