Wyszukiwarka planów

Szukaj planów
Sortuj wg. :
Nazwa planu Nr
Uchwała
o przystąpieniu
Status Więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przystąpienie

Przystąpienie
 1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP.
 2. Stanowisko Rady Dzielnicy do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP.
 3. Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP.
 4. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska - czas na składanie wniosków: minimum 21 dni od dnia ogłoszenia (wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego).
 5. Zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania MPZP o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania MPZP.

Przystąpienie

Projekt
 1. Prace projektowe nad MPZP, łącznie z opiniowaniem koncepcji MPZP przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.
 2. Skierowanie przez Prezydenta Miasta Gdańska projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień ustawowych.
 3. Opiniowanie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.
 4. Opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, w tym stanowisko Rady Dzielnicy.

Procedura - projekt

Wyłożenie
 1. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
 2. Wyłożenie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na co najmniej 21 dni. W okresie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
 3. Zgłaszanie uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko - w trakcie wyłożenia i przez 14 dni po jego zakończeniu (wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego).
 4. Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta - 21 dni po upływie okresu ich składania.
 5. Wprowadzanie do projektu MPZP oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentualne ponowienie uzgodnień i wyłożenia.

Procedura - wyłożenie

Uchwalenie
 1. Przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu MPZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 2. Uchwalenie MPZP.

 3. Przekazanie dokumentacji MPZP do Wojewody Pomorskiego.
 4. Ocena zgodności z przepisami prawa, skierowanie do publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (edziennik.gdansk.uw.gov.pl).

Procedura - uchwalenie

Wejście w życie MPZP - 14 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym.

Procedura - realizajca

 

Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie ochrony i racjonalnego kształtowania przestrzeni. Jego celem jest zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Daje gwarancję harmonijnego współdziałania sfery społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej, jak również równoważenie interesów publicznych i prywatnych.

Miejscowy plan zagospodarowania jest sporządzany przez prezydenta miasta, który zleca wykonanie prac planistycznych i proceduralnych Biuru Rozwoju Gdańska. Plan miejscowy uchwala Rada Miasta Gdańska. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym.

Na podstawie planu miejscowego wydaje się decyzje pozwolenia na budowę. Koszty sporządzenia lub wprowadzenia zmian w miejscowym planie finansowane są z budżetu miasta.

Czas potrzebny na sporządzenie miejscowego planu jest trudny do sprecyzowania. Jest on bowiem uzależniony od wagi problemów, które plan musi rozstrzygnąć. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na opracowanie planu, jak również przebieg procedury jego uchwalania, należy liczyć się z okresem nie krótszym niż 12-18 miesięcy. Tak długi okres wynika z konieczności zrealizowania szeregu działań konsultacyjnych związanych z partycypacją społeczną, w ramach której plan poddawany jest szerokiej  dyskusji publicznej. W sytuacji pojawienia się uwag i propozycji zmian zgłaszanych przez mieszkańców, procedura uchwalania planu może się wydłużyć.

Zasady i tryb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

 

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpiła zmiana sposobu rozpatrywania wniosków przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadziła zmiany w gminnych aktach planowania przestrzennego, zastępując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym. Plan ogólny powinien wejść w życie przed 31 grudnia 2025 roku i będzie aktem prawa miejscowego wiążącym dla ustaleń planów miejscowych.

Złożone wnioski o sporządzenie lub zmianę MPZP zostaną rozpatrzone po wejściu w życie planu ogólnego.

Wnioski należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska

ul . Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego można złożyć za pomocą wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj

 

WNIOSKI składamy na początku procedury planistycznej

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni jest możliwość złożenia do nich wniosków. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Wszystkie zgłaszane potrzeby są indywidualnie rozpatrywane i wszystkie są tak samo ważne. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

UWAGI składane są do projektu miejscowego planu

Po raz drugi mieszkańcy mają możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Wówczas każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej. Warto jednak włączać się w proces planowania już na samym początku. Dlaczego?

Wnioski czy rozmowy na temat konkretów w danym obszarze, pozwolą projektantom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, a co za tym idzie, odpowiednio zdefiniować zapisy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że to właśnie plany miejscowe są jednym z elementów kreacji ładu przestrzennego w mieście. Są też efektem długotrwałych prac prowadzących do kompromisu godzącego środowiska interesariuszy. Dodatkowo są źródłem informacji o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

WNIOSKI

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do każdego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do planów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:
- papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

- elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP,

- online na interaktywnej mapie, znajdującej się w zakładkach planów,

- za pomocą wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Do jakich planów można składać aktualnie wnioski?

Obecnie nie są zbierane wnioski do żadnego planu

UWAGI

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagę można złożyć również za pomocą wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Do jakich projektów planów można składać jeszcze uwagi?

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj

 

Informacja wkrótce.

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj

 

Informacja wkrótce

Planowanie przestrzenne to działania zabezpieczające zrównoważony rozwój i ład przestrzenny w mieście. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczają obszary, na których mają powstać domy, skwery, sklepy, drogi – z poszanowaniem obiektów i obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej oraz środowiska naturalnego. Jak świadomie uczestniczyć w tym procesie? Jak poruszać się w procedurach planowania przestrzennego? Z pomocą przychodzi poniższy słowniczek. Materiał będzie sukcesywnie uzupełniany.

1. Dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego

Biuro Rozwoju Gdańska, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osób uprawnionych.

Osoby uprawnione lub działające na mocy upoważnienia osoby uprawnionej, planujące wizytę w Biurze Rozwoju Gdańska lub zamierzające wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska, są proszone o dokonanie zgłoszenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

 • osobiście: w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, pokój 401),
 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • listownie: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
 • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej): (58) 308-44-44 lub (58) 308-44-45.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Biura Rozwoju Gdańska skontaktuje się z zainteresowaną osobą w sposób określony w zgłoszeniu w celu uzgodnienia szczegółów.

2. Pętla indukcyjna

Sala konferencyjna Biura Rozwoju Gdańska (IV piętro, pok. 408), gdzie odbywają się spotkania z mieszkańcami, wyposażona jest w pętlę indukcyjną. Jest ona wsparciem dla osób z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi. Pętla pozwala lepiej słyszeć i rozumieć mowę – zwłaszcza w miejscach publicznych.

Chcąc skorzystać z pętli, należy przełączyć swój aparat na program T i zająć miejsce objęte jej zasięgiem. Większość aparatów jest wyposażona w ten program, jeśli nie, należy skontaktować się w tej sprawie z protetykiem słuchu.

3. Informacje na temat dostępności budynku oraz zapewnienia asysty przy wejściu do budynku

Biuro Rozwoju Gdańska mieści się w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku, w pobliżu przystanków komunikacji publicznej (tramwajowych, autobusowych) i Dworca Głównego PKP. Przed gmachem znajduje się parking (płatny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-20:00), z dwoma oznakowanymi miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne, posiadające Kartę Parkingową wzoru europejskiego (niebieską), nie płacą za postój jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą. Osoby niepełnosprawne posiadające gdański identyfikator "N+" (żółty) nie wnoszą opłat, bez względu na zajmowane miejsce parkingowe.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne jest zlokalizowane od strony ul. Rajskiej. Po prawej stronie od schodów wejściowych znajduje się podjazd prowadzący na poziom -1, skąd na kolejne piętra można dostać się windą. W windzie są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Pomieszczenia Biura Rozwoju Gdańska są rozmieszczone na parterze (poziom 0), czwartym i piątym piętrze. Sekretariat Biura Rozwoju Gdańska, pokoje zespołów urbanistycznych oraz dwie sale konferencyjne znajdują się na czwartym piętrze. Do pomieszczeń BRG na czwartym i piątym piętrze można dostać się windą. Przeszklone drzwi do pomieszczeń zlokalizowanych na czwartym piętrze są otwierane za pomocą domofonu. Dzwonek znajduje się po lewej stronie drzwi.

Pokoje Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG mieszczą się w korytarzu na podwyższonej części parteru, która nie jest wyposażona w podjazd, zatem spotkania z pracownikami Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego odbywają się w sali konferencyjnej po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózkach znajduje się na czwartym piętrze budynku.

Wszystkie pomieszczenia Biura Rozwoju Gdańska są dostępne dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro Rozwoju Gdańska zapewnia asystę pracownika przy wejściu do budynku.

W celu zapewnienia asysty pracownika, prosimy o wcześniejsze dokonanie zgłoszenia:

 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • listownie: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
 • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej): (58) 308-44-44 lub (58) 308-44-45,
 • osobiście po przybyciu do budynku, za pośrednictwem pracownika znajdującego się na parterze recepcji.

Wejście do budynku

Boczne wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Parter budynku, gdzie znajduje się recepcja, winda oraz Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego

Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. Na końcu korytarza znajduje się sekretariat zespołu w sali nr 2

IV piętro, wejście do Biura Rozwoju Gdańska, gdzie znajduje się sekretariat w sali nr 401, sale konferencyjne (duża sala 408, mała 416) oraz zespoły urbanistyczne i branżowe.