Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska 2010-2013
Inne opracowania urbanistyczne

Dokument jest przeglądem działań i rezultatów w gospodarce przestrzennej miasta. Analiza obejmuje okres poprzedniej kadencji.

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Inne opracowania urbanistyczne

Celem opracowania jest ochrona lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) poprzez: zagospodarowanie wejść do lasów TPK, stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku na styku terenów zurbanizowanych z lasem TPK oraz skanalizowanie ruchu pieszego w lasach TPK.

Strona 2 z 2