Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska w latach 2014-2017
Zmiany w przestrzeni

Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta zobowiązany jest dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceniając m.in. postępy w opracowaniu planów miejscowych.

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (OMGGS)
Zmiany w przestrzeni

12 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny przy pomocy Biura Rozwoju Gdańska zorganizowało konferencję pt.: Wspólne Kierunki Rozwoju Metropolii Gdańskiej, prezentując Syntezę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) 58 gmin obszaru metropolitalnego.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska 2010-2013
Zmiany w przestrzeni

Dokument jest przeglądem działań i rezultatów w gospodarce przestrzennej miasta. Analiza obejmuje okres poprzedniej kadencji.