Analiza aktywności i potencjału ludnościowego województwa pomorskiego, obszaru metropolitalnego i Trójmiasta
Inne opracowania urbanistyczne

Województwo Pomorskie, reprezentowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy międzysamorządowej z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, podjęło wspólne działania w celu rozpoznania możliwości i pozyskania danych typu „big data” z telefonii komórkowej a następnie ich analizy dla całego województwa pomorskiego oraz obszaru Trójmiasta wraz z otoczeniem.

Nowa edycja STeR  - gdzie powstaną trasy rowerowe w Gdańsku?
Inne opracowania urbanistyczne

Zapoznaj się z  projektem Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska i złóż swoje uwagi lub propozycje. Twój głos pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu sieci tras rowerowych.

Studium terenów rekreacyjnych Kokoszek Mieszkaniowych
Inne opracowania urbanistyczne

Studium terenów rekreacyjnych Kokoszek Mieszkaniowych sporządzone zostało na wniosek Rady Dzielnicy Kokoszki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wykorzystując fakt, iż wiele terenów, w tym gminnych, jest jeszcze niezagospodarowanych, podjęła inicjatywę urządzenia takich miejsc na terenie swojej działalności. Realizacja zamierzeń wiązałaby się z konsultacjami społecznymi, opracowaniem zakresu urządzenia wskazanych miejsc i pozyskaniem odpowiednich funduszy (np. Budżet Obywatelski).

Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)
Inne opracowania urbanistyczne

Gdańskie ulice będą projektowane zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). Dokument został przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska 18 grudnia 2020 roku.

Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe
Inne opracowania urbanistyczne

Prezentacja wyników prac nad Studium programowo-przestrzennym przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska w latach 2014-2017
Inne opracowania urbanistyczne

Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta zobowiązany jest dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceniając m.in. postępy w opracowaniu planów miejscowych.

Gdańska Polityka Wodna – etap 1
Inne opracowania urbanistyczne

W Gdańskiej Polityce Wodnej zostały przeanalizowane uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni nadwodnych i atrakcyjności zagospodarowania przestrzennego nabrzeży oraz wskazane kierunki ich urządzenia. Zastosowanie wypracowanej strategii w praktyce pozwoli na zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap II – obszary zdegradowane
Inne opracowania urbanistyczne

Druga część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I - obszary rewitalizacji
Inne opracowania urbanistyczne

Pierwsza część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW)
Inne opracowania urbanistyczne

W dokumencie wyznaczono obszary lokalizacji obiektów wysokościowych. Określono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp, plan, plan miejscowy) uznaje się za podstawowy dokument decydujący o możliwości lub zakazie lokalizacji takiego obiektu.

Gdańskie Badania Ruchu 2016
Inne opracowania urbanistyczne

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to kolejne po 2009 roku kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska. Zrealizowała je firma VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.

Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Inne opracowania urbanistyczne

Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowanie określa kolejność realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska – Południe w latach 2014 – 2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych.

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (OMGGS)
Inne opracowania urbanistyczne

12 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny przy pomocy Biura Rozwoju Gdańska zorganizowało konferencję pt.: Wspólne Kierunki Rozwoju Metropolii Gdańskiej, prezentując Syntezę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) 58 gmin obszaru metropolitalnego.

"Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta" (KREM)
Inne opracowania urbanistyczne

Studium opracowano w celu ujednolicenia, pod względem estetycznym, wybrane elementy przestrzeni publicznej w Gdańsku.

SOPP - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych
Inne opracowania urbanistyczne

Przedstawione Studium jest wynikiem prac nad metodologią przestrzeni publicznych, które zakończyły się opracowaniem systemu przestrzeni publicznych Gdańska w 2012 r.. W opracowaniu z 2012 r. w ramach aneksu 4 pokazujemy zbiór ważnych przestrzeni publicznych Gdańska, tworzących określony system. Jego elementy nie zawsze są pozytywnie zweryfikowane na etapie badań nad strukturą.

Studium Potrzeb Parkingowych Wyspy Sobieszewskiej
Inne opracowania urbanistyczne

Celem opracowania było przeprowadzenie wnikliwej analizy stanu istniejącego by zdiagnozować potrzeby parkingowe obszaru oraz zweryfikować zapisy w obowiązujących planach miejscowych i wskazać lokalizacje parkingów, które zapewnią odpowiednią ilość miejsc postojowych.

Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR)
Inne opracowania urbanistyczne

Założenia STeR, omówione w opracowaniu, stanowią podstawę kształtowania miasta przyjaznego różnym formom mobilności aktywnej, w tym ruchu rowerowego.

System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)
Inne opracowania urbanistyczne

- Gdy w Gdańsku mówimy „rower", wiemy, że w swej istocie oznacza to poprawę jakości przestrzeni publicznych, poprawę jakości życia mieszkańców oraz generowanie przychodów i nowych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. Naszym celem jest rozwój miasta - Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska 2010-2013
Inne opracowania urbanistyczne

Dokument jest przeglądem działań i rezultatów w gospodarce przestrzennej miasta. Analiza obejmuje okres poprzedniej kadencji.

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Inne opracowania urbanistyczne

Celem opracowania jest ochrona lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) poprzez: zagospodarowanie wejść do lasów TPK, stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku na styku terenów zurbanizowanych z lasem TPK oraz skanalizowanie ruchu pieszego w lasach TPK.

Gdańska Polityka Wodna - idea błękitno-zielonych pasm wykorzystująca układ wody i zieleni w Gdańsku
Zieleń i woda

W roku 2014 Rada Miasta Gdańska uchwaliła Strategię Rozwoju Gdańska 2030+, w ramach której powstało dziewięć programów operacyjnych, w tym Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna – wdrażany m.in. przez Biuro Rozwoju Gdańska (BRG). Realizując wytyczne programu, w II połowie 2017 roku, BRG rozpoczęło pracę nad studium Gdańska Polityka Wodna. Dokument ów odnosi się także do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (SUiKZP), w którym system wodny został wskazany jako ważny element kształtowania przestrzeni publicznych – zarówno ogólnomiejskich, jak i lokalnych. Warto zaznaczyć, że realizuje on jednocześnie wytyczne uchwały Rady Miasta Gdańska z sierpnia 2021 roku dotyczące zasad postępowania z zielenią miejską.