Zielone liście.
Zieleń i woda

Dwa lata temu powstała Gdańska Polityka Wodna (GPW), dokument dotyczący zagospodarowania terenów nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej. Ukończona właśnie Gdańska Polityka Zieleni (GPZ) uzupełnia wcześniejsze rekomendacje o zieleń. Dokument GPZ zawiera wytyczne dotyczące kształtowania zieleni w mieście i zwiększania jej dostępności dla mieszkańców. Będzie punktem wyjścia dla działań wielu jednostek miejskich oraz urbanistów tworzących plany miejscowe w Gdańsku.

Analiza aktywności i potencjału ludnościowego województwa pomorskiego, obszaru metropolitalnego i Trójmiasta
Mieszkańcy

Województwo Pomorskie, reprezentowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy międzysamorządowej z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, podjęło wspólne działania w celu rozpoznania możliwości i pozyskania danych typu „big data” z telefonii komórkowej a następnie ich analizy dla całego województwa pomorskiego oraz obszaru Trójmiasta wraz z otoczeniem.

Gdańska Polityka Wodna - idea błękitno-zielonych pasm wykorzystująca układ wody i zieleni w Gdańsku
Zieleń i woda

W roku 2014 Rada Miasta Gdańska uchwaliła Strategię Rozwoju Gdańska 2030+, w ramach której powstało dziewięć programów operacyjnych, w tym Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna – wdrażany m.in. przez Biuro Rozwoju Gdańska (BRG). Realizując wytyczne programu, w II połowie 2017 roku, BRG rozpoczęło pracę nad studium Gdańska Polityka Wodna. Dokument ów odnosi się także do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (SUiKZP), w którym system wodny został wskazany jako ważny element kształtowania przestrzeni publicznych – zarówno ogólnomiejskich, jak i lokalnych. Warto zaznaczyć, że realizuje on jednocześnie wytyczne uchwały Rady Miasta Gdańska z sierpnia 2021 roku dotyczące zasad postępowania z zielenią miejską.

Rowerzyści jadący drogą rowerową wśród drzew.
Mobilność

W Gdańsku polityka rowerowa, co najmniej od kilkunastu lat, nie ma już charakteru działań doraźnych; to spójny projekt, który w ostatnich latach przyczynił się do wyraźnego wzrostu ruchu rowerowego w mieście. Udostępniona do publicznego wglądu od 22 maja do 23 czerwca Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0 to dokument, który weryfikuje realizowane w ostatnich latach plany związane z rozwojem infrastruktury rowerowej. Uwagi do tego opracowania można składać do 23 czerwca.

Gdańska Polityka Wodna – etap 1
Zieleń i woda

W Gdańskiej Polityce Wodnej zostały przeanalizowane uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni nadwodnych i atrakcyjności zagospodarowania przestrzennego nabrzeży oraz wskazane kierunki ich urządzenia. Zastosowanie wypracowanej strategii w praktyce pozwoli na zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych.

Grafika symboliczna przedstawiająca kobietę na rowerze wioząca dziecko oraz samochód osobowy.
Mobilność

Gdańskie Badania Ruchu to kompleksowe badania, niezbędne dla prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w mieście. Realizowane były od marca 2022 do kwietnia 2023 roku. Właśnie został ukończony obszerny raport z wynikami badań i pomiarów. W oparciu o zgromadzone dane stworzony został także transportowy model symulacyjny Gdańska i jego otoczenia.

Studium terenów rekreacyjnych Kokoszek Mieszkaniowych
Przestrzenie publiczne

Studium terenów rekreacyjnych Kokoszek Mieszkaniowych sporządzone zostało na wniosek Rady Dzielnicy Kokoszki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wykorzystując fakt, iż wiele terenów, w tym gminnych, jest jeszcze niezagospodarowanych, podjęła inicjatywę urządzenia takich miejsc na terenie swojej działalności. Realizacja zamierzeń wiązałaby się z konsultacjami społecznymi, opracowaniem zakresu urządzenia wskazanych miejsc i pozyskaniem odpowiednich funduszy (np. Budżet Obywatelski).

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Zieleń i woda

Celem opracowania jest ochrona lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) poprzez: zagospodarowanie wejść do lasów TPK, stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku na styku terenów zurbanizowanych z lasem TPK oraz skanalizowanie ruchu pieszego w lasach TPK.

Nowa edycja STeR  - gdzie powstaną trasy rowerowe w Gdańsku?
Mobilność

Zapoznaj się z  projektem Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska i złóż swoje uwagi lub propozycje. Twój głos pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu sieci tras rowerowych.

Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe
Mobilność

Prezentacja wyników prac nad Studium programowo-przestrzennym przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego.

Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)
Przestrzenie publiczne

Gdańskie ulice będą projektowane zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). Dokument został przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska 18 grudnia 2020 roku.

Gdańskie Badania Ruchu 2016
Mobilność

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to kolejne po 2009 roku kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska. Zrealizowała je firma VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.

Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Mobilność

Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowanie określa kolejność realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska – Południe w latach 2014 – 2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska w latach 2014-2017
Zmiany w przestrzeni

Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta zobowiązany jest dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceniając m.in. postępy w opracowaniu planów miejscowych.

Studium Potrzeb Parkingowych Wyspy Sobieszewskiej
Mobilność

Celem opracowania było przeprowadzenie wnikliwej analizy stanu istniejącego by zdiagnozować potrzeby parkingowe obszaru oraz zweryfikować zapisy w obowiązujących planach miejscowych i wskazać lokalizacje parkingów, które zapewnią odpowiednią ilość miejsc postojowych.

Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR)
Mobilność

Założenia STeR, omówione w opracowaniu, stanowią podstawę kształtowania miasta przyjaznego różnym formom mobilności aktywnej, w tym ruchu rowerowego.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap II – obszary zdegradowane
Przestrzenie publiczne

Druga część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)
Mobilność

- Gdy w Gdańsku mówimy „rower", wiemy, że w swej istocie oznacza to poprawę jakości przestrzeni publicznych, poprawę jakości życia mieszkańców oraz generowanie przychodów i nowych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. Naszym celem jest rozwój miasta - Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I - obszary rewitalizacji
Przestrzenie publiczne

Pierwsza część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW)
Krajobraz

W dokumencie wyznaczono obszary lokalizacji obiektów wysokościowych. Określono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp, plan, plan miejscowy) uznaje się za podstawowy dokument decydujący o możliwości lub zakazie lokalizacji takiego obiektu.

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (OMGGS)
Zmiany w przestrzeni

12 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny przy pomocy Biura Rozwoju Gdańska zorganizowało konferencję pt.: Wspólne Kierunki Rozwoju Metropolii Gdańskiej, prezentując Syntezę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) 58 gmin obszaru metropolitalnego.

Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta (KREM)
Krajobraz

Studium opracowano w celu ujednolicenia, pod względem estetycznym, wybrane elementy przestrzeni publicznej w Gdańsku.

SOPP - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych
Przestrzenie publiczne

Przedstawione Studium jest wynikiem prac nad metodologią przestrzeni publicznych, które zakończyły się opracowaniem systemu przestrzeni publicznych Gdańska w 2012 r.. W opracowaniu z 2012 r. w ramach aneksu 4 pokazujemy zbiór ważnych przestrzeni publicznych Gdańska, tworzących określony system. Jego elementy nie zawsze są pozytywnie zweryfikowane na etapie badań nad strukturą.

Strona 1 z 2