Inne opracowania urbanistyczne

Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta zobowiązany jest dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceniając m.in. postępy w opracowaniu planów miejscowych.

Inne opracowania urbanistyczne

W Gdańskiej Polityce Wodnej zostały przeanalizowane uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni nadwodnych i atrakcyjności zagospodarowania przestrzennego nabrzeży oraz wskazane kierunki ich urządzenia. Zastosowanie wypracowanej strategii w praktyce pozwoli na zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych.

Inne opracowania urbanistyczne

Druga część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Inne opracowania urbanistyczne

Pierwsza część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Inne opracowania urbanistyczne

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to kolejne po 2009 roku kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska. Zrealizowała je firma VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.

Inne opracowania urbanistyczne

Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowanie określa kolejność realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska – Południe w latach 2014 – 2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych.

Inne opracowania urbanistyczne

12 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny przy pomocy Biura Rozwoju Gdańska zorganizowało konferencję pt.: Wspólne Kierunki Rozwoju Metropolii Gdańskiej, prezentując Syntezę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) 58 gmin obszaru metropolitalnego.

Inne opracowania urbanistyczne

W dokumencie wyznaczono obszary lokalizacji obiektów wysokościowych. Określono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp, plan, plan miejscowy) uznaje się za podstawowy dokument decydujący o możliwości lub zakazie lokalizacji takiego obiektu.

Inne opracowania urbanistyczne

Studium opracowano w celu ujednolicenia, pod względem estetycznym, wybrane elementy przestrzeni publicznej w Gdańsku.

Inne opracowania urbanistyczne

Przedstawione Studium jest wynikiem prac nad metodologią przestrzeni publicznych, które zakończyły się opracowaniem systemu przestrzeni publicznych Gdańska w 2012 r.. W opracowaniu z 2012 r. w ramach aneksu 4 pokazujemy zbiór ważnych przestrzeni publicznych Gdańska, tworzących określony system. Jego elementy nie zawsze są pozytywnie zweryfikowane na etapie badań nad strukturą.

Inne opracowania urbanistyczne

 

 

Inne opracowania urbanistyczne

Celem opracowania było przeprowadzenie wnikliwej analizy stanu istniejącego by zdiagnozować potrzeby parkingowe obszaru oraz zweryfikować zapisy w obowiązujących planach miejscowych i wskazać lokalizacje parkingów, które zapewnią odpowiednią ilość miejsc postojowych.

Inne opracowania urbanistyczne

Założenia STeR, omówione w opracowaniu, stanowią podstawę kształtowania miasta przyjaznego różnym formom mobilności aktywnej, w tym ruchu rowerowego.

Inne opracowania urbanistyczne

- Gdy w Gdańsku mówimy „rower", wiemy, że w swej istocie oznacza to poprawę jakości przestrzeni publicznych, poprawę jakości życia mieszkańców oraz generowanie przychodów i nowych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. Naszym celem jest rozwój miasta - Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Inne opracowania urbanistyczne

Dokument jest przeglądem działań i rezultatów w gospodarce przestrzennej miasta. Analiza obejmuje okres poprzedniej kadencji.

Inne opracowania urbanistyczne

Celem opracowania jest ochrona lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) poprzez: zagospodarowanie wejść do lasów TPK, stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku na styku terenów zurbanizowanych z lasem TPK oraz skanalizowanie ruchu pieszego w lasach TPK.