5 marca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Było to już ostatnie spotkanie konsultacyjne przewidziane w harmonogramie prac nad tym dokumentem.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny dotyczący polityki przestrzennej. Określa kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat. Poprzednie studium zostało uchwalone w 2007 roku, prace nad aktualnym opracowaniem właśnie zbliżają się ku końcowi. Kolejnym krokiem, przewidzianym w harmonogramie prac, będzie przyjęcie projektu rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska, a następnie – skierowanie studium do Biura Rady Miasta Gdańska celem uchwalenia.Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie października i listopada 2017 roku. Dokumenty były udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie BRG. 7 listopada odbyła się dyskusja publiczna, a do 12 grudnia można było składać uwagi. Łącznie wpłynęło ich 332, z czego jedynie 240 spełniło formalne wymogi. Pozostałe pisma odnosiły się do spraw znajdujących się poza ustawowym zakresem tematycznym studium; nawiązywały do konkretnych realizacji czy też nieistotnych zmian tekstu lub jego uzupełnień.

Wiele uwag dotyczyło zmian przyjętego w studium sposobu rozwoju transportu i mobilności; zanegowania roli transportu indywidualnego, rezygnacji z rezerw terenowych pod rozbudowę dróg czy wprowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki parkingowej. - Studium przewiduje dalszy rozwój sieci dróg rowerowych i ich powiązania z węzłami transportu zbiorowego, głównie systematycznie rozwijanego transportu szynowego. Zakłada zrównoważony rozwój układu drogowego - zgodnie z aktualnie opracowywanym Gdańskim standardem ulicy miejskiej - obniżenie klas technicznych dróg oraz powiększenie strefy parkingowej B o rygorystycznych wskaźnikach parkingowych – wyjaśniała Edyta Damszel-Turek, Dyrektor BRG.

W licznych uwagach postulowano zmiany przeznaczenia terenu; na funkcje mieszkaniowe lub odwrotnie, żądano rezygnacji z tej funkcji. Pojawił się także postulat ograniczenia terenów rozwojowych, wynikający z zanegowania przyjętych w studium założeń rozwoju demograficznego i mylnej interpretacji przedstawionego w studium scenariusza trzeciego. Zaprezentowane w opracowaniu maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę w 2045 r. oparto o prognozę ze scenariusza drugiego (przewidującego liczbę mieszkańców na 432 tys.). Scenariusz trzeci (500 tys. mieszkańców) został przedstawiony jedynie jako wyzwanie dla miasta, a nie jako podstawa do obliczenia zapotrzebowania na mieszkania. W jednej z uwag sugerowano również, że szacowana powierzchnia potrzebnych mieszkań jest zawyżona. Autorzy studium podkreślają jednak, że standardy zamieszkiwania przyjęte w studium obecnie są już osiągane w miastach europejskich o podobnej do Gdańska wielkości i charakterze, nie można więc uznać ich za nierealne.W kilkudziesięciu uwagach powtarzał się postulat nakazu wykonywania linii wysokiego napięcia w technologii kablowej. - W projekcie studium zawarliśmy zalecenie stosowania technologii kablowej, jej wybór nie leży jednak w kompetencjach studium, a znajduje się w gestii operatora – wyjaśniała Edyta Damszel-Turek. Zbliżona liczba uwag dotyczyła złagodzenia/zaostrzenia rygorów oraz powiększenia/ograniczenia powierzchni terenów chronionych. Podczas prezentacji wyjaśniono, że w projekcie studium ze struktury Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie wydzielono osnowę przyrodniczą, która została wyłączona z możliwości zabudowy i zmian użytkowania. Na pozostałych terenach OSTAB-u częściowa zabudowa, zgodna z ustalonymi zasadami, jest możliwa.

Spotkanie dotyczące projektu rozpatrzenia uwag do studium składało się z dwóch części. Podczas pierwszej dyrektor Edyta Damszel-Turek przedstawiła najważniejsze informacje na temat założeń przyjętych w studium, a także na temat uwag, które zostały do niego złożone. Następnie uczestnicy spotkania, w większości autorzy uwag, mieli możliwość rozmowy z ekspertami z poszczególnych dziedzin, którzy odpowiadali na pytania i wyjaśniali powody, jakie stały za rozstrzygnięciami konkretnych uwag. Z projektem rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska można zapoznać się tutaj oraz w siedzibie BRG.

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2018-03-06Prezentacja studium oraz projektu rozpatrzenia uwag
Pobierz [pdf]