5 marca 2018 roku Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na publiczną prezentację projektu rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny w gospodarce przestrzennej. Dotyczy rozwoju miasta na najbliższe 30 lat. Rozstrzygnięcia przestrzenne nowego studium stwarzają ramy dla rozwoju Gdańska jako półmilionowego, policentrycznego centrum społecznego, gospodarczego i kulturowego metropolii.

- To będzie miasto o wysokiej jakości przestrzeniach publicznych, mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, chroniące walory kulturowe i przyrodnicze, stanowiące o jego tożsamości, jednocześnie zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców. Wskazanie w projekcie nowych terenów pod funkcje produkcyjne gwarantuje, że Gdańsk będzie się mógł rozwijać jako silny, świetnie powiązany z Europą ośrodek przemysłowo-usługowy, oparty na gospodarce morskiej i nowych technologiach oraz usługach metropolitalnych – mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23 października do 21 listopada 2017 roku. Dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. 7 listopada w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. Do 12 grudnia 2017 roku można było składać uwagi do projektu studium oraz prognozy. W ustawowym terminie wpłynęły 332 uwagi.

Publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad studium 5 marca 2018 roku w sali Akwen, w budynku Solidarności (ul. Wały Piastowskie 24) o godzinie 17.00 odbędzie się publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium oraz prognozy.

Z projektem rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska można zapoznać się na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Dokumenty dostępne są tutaj