Zapraszamy do lektury kolejnego tekstu prezentującego wybrane fragmenty Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Tym razem artykuł dotyczy środowiska. Przedstawiamy w nim najważniejsze informacje na ten temat zawarte w Studium i i jednocześnie zachęcamy do przeczytania całego dokumentu, który do końca lipca jest dostępny w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Zieleń miejska to tereny pokryte roślinnością (wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi) znajdujące się w granicach miast. Zieleń pełni funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe. Do zieleni miejskiej zalicza się przede wszystkim parki, zieleńce, bulwary, ogrody jordanowskie i zoologiczne oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, budynkom czy obiektom przemysłowym. Zieleń miejska, a zwłaszcza urządzona zieleń w celach rekreacyjnych, jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego komfortu życia mieszkańców i stworzenia im satysfakcjonujących warunków wypoczynku.

W Gdańsku niezwykle istotną rolę pełnią lasy, w tym przede wszystkim te, które są włączone w granice Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W granicach miasta istnieje też 18 większych parków, których większość znajduje się na tzw. Dolnym Tarasie. Natomiast zieleńce i skwery, zlokalizowane we wszystkich dzielnicach, stanowią element dekoracyjny oraz wypoczynkowy, pełniąc jednocześnie funkcję uzupełniającą przestrzeń publiczną oraz zabudowę mieszkaniową. Ważnymi terenami rekreacyjnymi dla gdańszczan są okolice zbiorników retencyjnych. Zieleń urządzona wraz z parkami leśnymi zajmuje łącznie ponad 440 ha. Pozostałe tereny zieleni miejskiej w ograniczony sposób wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Rozkład zieleni w Gdańsku ma charakter nierównomierny, co powoduje, że nie wszyscy mieszkańcy mają do niej komfortowy dostęp pieszy. Widoczny jest jednak stały wzrost dostępności do lasu lub zieleni urządzonej. W celu jego zwiększenia planuje się realizację kilkuhektarowych parków oraz mniejszych zieleńców. Powstaną one m.in. wokół zbiorników retencyjnych i na terenach leśnych. Zamierza się również zagospodarować strefę buforową Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i utworzyć kilkanaście wejść do lasu wyposażonych w urządzenia rekreacyjne. To rozwiązanie jest istotne także dla zapewnienia zrównoważonego wykorzystania rekreacyjnego lasów TPK. Dopełnienie sieci terenów zieleni będzie polegać na przeznaczeniu pod parki obszarów o niskiej wartości przyrodniczej oraz zdegradowanych. Ponadto w granicach miasta znajdują się obszary cenne przyrodniczo, które planuje się sukcesywnie obejmować różnymi formami ochrony. Celem wszystkich wymienionych wyżej działań jest zachowanie i stała poprawa wysokich walorów zieleni miejskiej. Założeniem gdańskiej polityki miejskiej jest stworzenie takich warunków, aby każdy gdańszczanin w ciągu nie więcej niż piętnastu minut spaceru mógł dotrzeć do lasu lub terenu z zielenią urządzoną.

Prawidłowo wyznaczona i zagospodarowana zieleń stanowi jeden z podstawowych elementów miasta. Przenika tereny zabudowane i niezabudowane, zapewniając mieszkańcom odpowiednio wysokie standardy mieszkania i wypoczynku. W Gdańsku funkcję tę pełni Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie. OSTAB jednocześnie podtrzymuje powiązania zieleni miejskiej z terenami cennymi przyrodniczo poza granicami miasta. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie składa się z:

  • osnowy przyrodniczej miasta, czyli lasów i terenów zadrzewionych, w tym m.in. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, terenów leśnych w pasie nadmorskim i na Wyspie Sobieszewskiej oraz rzek (m.in. Motławy, Raduni, Martwej Wisły),
  • płatów OSTAB, czyli m.in. wybranych kompleksów leśnych, plaż i wydm, parków miejskich, skwerów,
  • ciągów łączących poszczególne elementy OSTAB, czyli m.in. szpalerów drzew i ogrodów przydomowych.

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy dokument planistyczny. Wskazuje kierunki, w których Gdańsk powinien rozwijać się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Z projektem Studium, nad którym obecnie trwają prace, do końca lipca mieszkańcy mogą zapoznawać się na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15). Zachęcamy do lektury całego dokumentu, a powyżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące środowiska w mieście – jednego z wielu zagadnień, którymi zajmuje się Studium.