Trzecie ostatnie warsztaty urbanistyczne odbyły się 10 czerwca. Biorący udział w spotkaniu pracowali nad celami rozwoju przestrzennego Gdańska.

W pierwszej części uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze, w których pracowali nad określeniem zapisów rozwoju miasta. Zapisy odnosiły się do następujących sfer: urbanistycznej, infrastrukturalnej, ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Każda z grup zajęła się problematyką wybranej przez siebie sfery wypełniając ankietę, w której należało na bazie wcześniejszych warsztatów określić 10 najważniejszych zapisów rozwoju miasta (wizji).

Zobacz załączniki

Ostatnia część warsztatów skupiła się na definiowaniu celów rozwoju przestrzennego miasta. Uczestnicy ponownie pracowali w grupach określając cele dot. wybranej przez siebie wcześniej sfery.

Zobacz załączniki

Po zaprezentowaniu wyników pracy poszczególnych grup, rozpoczęto głosowanie nad wyborem najważniejszych (kropka zielona) i najpilniejszych (kropka pomarańczowa) do realizacji celów.

Zobacz załączniki 

Po drugich warsztatach urbanistycznych – wizja czy wizje jak kreować rozwój przestrzenny Gdańska?

Drugie warsztaty urbanistyczne „Gdańsk w nowej perspektywie odbyły się 20 maja. Uczestnicy warsztatów pracowali nad wyznaczeniem elementów przyszłej wizji rozwoju przestrzennego Gdańska.

Warsztaty rozpoczęto od przypomnienia wyzwań z jakimi powinno zmierzyć się nowe Studium, a które zostały wypracowane przez uczestników podczas pierwszych warsztatów. Następnie podczas 15 minut każdy z uczestników musiał zdecydować i nadać ważność (kropka czerwona) i pilność (kropka zielona) wybranym realizacjom. Punktacja oraz wyniki głosowania dostępne są w załącznikach poniżej.

Zobacz załączniki 

Kolejnym etapem warsztatów była praca w zespołach warsztatowych, gdzie mieszkańcy pracowali nad analizą SWOT dla miasta – problem rozwoju przestrzennego, określając jego silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Wyniki tej pracy dostępne są w załącznikach poniżej:

Następnie po krótkich prezentacjach wizji miasta zapisanych w obowiązujących miejskich dokumentach strategicznych tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i Strategia Rozwoju Gdańska 2030 plus, projektach „Quo vadis Gdańsku?”, „Centrum reaktywacja” oraz propozycji zmiany priorytetów rozwoju układu transportowego dr Piotra Kuropatwińskiego, metodą „burzy mózgów” przystąpiono do określenia tych elementów które powinny złożyć się na wizję rozwoju przestrzennego Gdańska. Efekty „burzy mózgów” znajdują się w poniższych załącznikach.

Zobacz załączniki

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami drugich warsztatów urbanistycznych i zapraszamy na kolejne trzecie warsztaty urbanistyczne 10 czerwca br. podczas, których omawiane będą cele rozwoju przestrzennego Gdańska.

Materiały z warsztatów urbanistycznych - wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska

6 maja odbyły się pierwsze warsztaty urbanistyczne w ramach cyklu "Gdańsk w nowej perspektywie", w których uczestniczyło ok. 120 osób. Ich tematem były wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska.

W ramach dyskusji w zespołach warsztatowych mieszkańcy wskazali najważniejsze wyzwania wynikające z płożenia Gdańska w strukturze metropolii, uwarunkowań przestrzennych, gospodarczych i ekonomicznych miasta, a także planowanych inwestycji. Wyniki tej pracy dostępne są w załącznikach poniżej:

Zobacz załączniki

Kolejne warsztaty już w najbliższą środę, 20 maja, od godziny 17:00. Będziemy rozmawiać o wizji rozwoju miasta w wymiarze przestrzennym. Punktem wyjścia będzie ocena głównych problemów rozwoju przestrzennego Gdańska wskazanych przez uczestników pierwszego spotkania. Każdy będzie mógł wskazać te kwestie, które uważa za najważniejsze oraz wymagające pilnego rozwiązania.Lista problemów dostępna jest w załącznikach:

Zobacz załączniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszych warsztatów oraz do aktywnego udziału w kolejnych spotkaniach (20 maja, 10 czerwca).

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2015-05-28Wizja rozwoju przestrzennego - skany plansz
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wizja rozwoju przestrzennego miasta
Pobierz [pdf]
2015-05-28Zsumowanie wizji rozwoju przestrzennego miasta
Pobierz [pdf]
2015-05-28Cele rozwoju przestrzennego - skany plansz
Pobierz [pdf]
2015-05-28Cele rozwoju przestrzennego miasta
Pobierz [pdf]
2015-05-28Zsumowanie celów rozwoju przestrzennego miasta
Pobierz [pdf]
2015-05-28Plansza - gospodarka
Pobierz [jpg]
2015-05-28Plansza - infrastruktura
Pobierz [jpg]
2015-05-28Plansza - przestrzen (urbanistyka)
Pobierz [jpg]
2015-05-28Plansza - społeczeństwo
Pobierz [jpg]
2015-05-28Plansza - środowisko
Pobierz [jpg]
2015-05-28Wyniki głosowania - cele - gospodarka
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wyniki głosowania - cele - infrastruktura
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wyniki głosowania - cele - przestrzenie (urbanistyka)
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wyniki głosowania - cele - środowisko
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wyniki głosowania - cele - społeczeństwo
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wyniki głosowania nad wyzwaniami - ranking
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wyniki głosowania nad wyzwaniami - zestawienie
Pobierz [pdf]
2015-05-28Punktacja wyzwania
Pobierz [pdf]
2015-05-28Analiza SWOT połączone
Pobierz [pdf]
2015-05-28Analizy SWOT dla miasta - problem rozwoju przestrzennego
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wizja oryginał
Pobierz [pdf]
2015-05-28Wizja
Pobierz [pdf]
2015-05-28 Najważniejsze wyzwania rozwoju przestrzennego Gdańska
Pobierz [pdf]
2015-05-28Najważniejsze wyzwania rozwoju przestrzennego Gdańska (uszeregowane)
Pobierz [doc]
2015-05-28Główne problemy rozwoju miasta
Pobierz [pdf]
2015-05-28Główne problemy rozwoju miasta (uszeregowane)
Pobierz [doc]