W minionym tygodniu projektanci z BRG spotkali się z kolejnymi radami dzielnic by ustalić ramy współpracy na nową kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Tym razem spotkania odbyły się w dzielnicach: Aniołki, Stogi, Brzeźno oraz Św. Wojciech-Orunia-Lipce. W trakcie spotkań przedstawiono sytuację planistyczną dzielnicy oraz zainicjowano proces partycypacji społecznej dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.  Zaprezentowano specyfikę studium oraz jego znaczenie dla kształtowania polityki przestrzennej miasta, a także harmonogram prac uwzględniający szeroką partycypację społeczną.

Najczęściej dyskutowano  o wizji urbanistycznej  i  celach  polityki przestrzennej  dla poszczególnych dzielnic.  Podczas spotkań urbaniści wraz z radnymi dzielnicowymi określili preferowane formy współpracy przy projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium.