Zapraszamy na 3 i ostatnie warsztaty urbanistyczne w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Tematem spotkania będzie określenie głównych celów przekształceń przestrzeni Gdańska.

10 czerwca o godz. 17.00 w sali Akwen w budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24 (wejście vis a vis „Zieleniaka”) odbędzie się ostatnie spotkanie z serii warsztatów urbanistycznych „Gdańsk w nowej perspektywie”.

Spotkanie to będzie poświęcone  określeniu głównych celów przekształceń przestrzeni Gdańska i rozpocznie się od przypomnienia wyników poprzedniego spotkania. Następnie  prace skupią się na określeniu zapisów wizji rozwoju miasta w odniesieniu do zagadnień: urbanistycznych, infrastrukturalnych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych. Podsumowaniem tej części będzie prezentacja wyników na forum.

Kolejna część warsztatów to prezentacja wniosków dotyczących celów rozwoju przestrzennego miasta wynikających z kluczowych dokumentów strategicznych tj.: Strategia Gdańsk 2030+, projekt Quo vadis Gdańsku?, projekt Centrum-Reaktywacja oraz opracowań planistycznych.

Po tej części nastąpi wprowadzenie na temat definiowania celów rozwoju przestrzennego miasta oraz określenie w grupach celów w odniesieniu do poszczególnych sfer i prezentacja wyników na forum.

Spotkanie zakończy wybór i głosowanie  najważniejszych i najpilniejszych do realizacji celów szczegółowych.

Program spotkania:

 1. Otwarcie spotkania, przedstawienie kluczowych uczestników – 5 min
 2. Przypomnienie wyników poprzednich sesji – 15 min
 3. Podział na grupy robocze
 4. Sesja warsztatowa 1 – określenie zapisów wizji rozwoju miasta w odniesieniu do zagadnień: urbanistycznych, infrastrukturalnych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych, prezentacja wyników na forum – 20 min
 5. Prezentacja wniosków dotyczących celów rozwoju przestrzennego miasta wynikających z kluczowych dokumentów strategicznych – 15 min
  1. Strategii Rozwoju Miasta, programów operacyjnych oraz opracowań planistycznych – przedstawiciel BRG
  2. Projektu „Quo Vadis Gdańsku” – przedstawiciel GFIS
  3. Projektu „Centrum – Reaktywacja” – przedstawiciel FRAG


W ramach każdej z prezentacji (ok. 5 min max) zaprezentowane zostaną kluczowe wnioski dotyczące celów rozwoju miasta wynikające z przygotowanych dotychczas opracowań

 1. Wprowadzenie nt. definiowania celów rozwoju przestrzennego miasta
 2. Sesja warsztatowa 2 – określenie w grupach celów w odniesieniu do poszczególnych sfer, prezentacja na forum – 20 min
 3. Wybór najważniejszych i najpilniejszych do realizacji celów szczegółowych (głosowanie) – 15 min
 4. Podsumowanie spotkania – 15 min