19 grudnia, podczas XVIII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. dwie uchwały dotyczące planów miejscowych. Obydwa plany realizują cel publiczny jakim jest m.in. realizacja „Kolei Kokoszkowskiej”.

Uchwały przedstawione podczas sesji przez Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edytę Damszel-Turek spotkały się z akceptacją radnych. Plany, do których sporządzania przystąpiono, pozwolą ustalić przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy dla realizacji celu publicznego, pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza IV – rozbudowa posterunku odgałęźnego Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”. Jest to kluczowe przedsięwzięcie, zwiększające dostępność komunikacyjną tzw. górnego tarasu Gdańska, umożliwiające w przyszłości dalszy rozwój aglomeracyjnej i regionalnej sieci połączeń kolejowych.

Projekt planu PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej, o powierzchni 6,30 ha, obejmuje rejon nasypu dawnej tzw. kolei kokoszkowskiej na odcinku od Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do ulicy Osiedlowej w dzielnicy Kokoszki. Teren obecnie jest niezagospodarowany i w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, natomiast w części własność prywatną. Teren znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM z 2017 roku, Kokoszki Mieszkaniowe – rejon pomiędzy ulicami Osiedlową i Inżynierską z 2004 roku oraz PKM - odcinek Matarnia z 2015 roku.

Druga uchwała, dotycząca projektu planu PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II, dotyczy terenu o powierzchni ok. 4,8 ha, położonego w Kiełpinku w rejonie ulic Szczęśliwej i Tanecznej. Obecnie w obszarze tym znajduje się odcinek torów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz przystanek Kiełpinek. Grunt stanowi własność Województwa Pomorskiego, Skarbu Państwa, Skarbu Państwa we władaniu Agencji Mienia Wojskowego, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. i spółki prawa handlowego. Teren objęty projektem planu znajduje się w większości w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek Kiełpinek Zachód w mieście Gdańsku z 2015 r.