Rada Miasta Gdańska w trakcie XV sesji uchwaliła m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej.

Uchwalony plan Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej obejmuje obszar, na którym znajdują się: centrum badawczo-rozwojowe z parkingami, hotel i budynki mieszkalne. Pozostała część terenu jest niezagospodarowana, w granicach planu mieści się też odcinek nieczynnej linii kolejowej Kokoszki-Osowa. Celem sporządzenia planu było przede wszystkim umożliwienie rozwoju dzielnicy biznesowej Airport City wraz z tzw. Doliną Krzemową. Teren w większości jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługową. W uchwalonym planie podwyższono parametry urbanistyczne zabudowy. Nowe obiekty, które powstaną dzięki tym ustaleniom, uzupełnią zabudowę centrum badawczo-rozwojowego. Zwiększenie intensywności zabudowy umożliwi też rozbudowę hotelu. Wschodni fragment terenu włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie jako ciąg łączący OSTAB, jednocześnie wyznaczając na terenie nieczynnej linii kolejowej przestrzeń publiczną w formie ciągu pieszo-rowerowego. Dla ciągu łączącego OSTAB ustalono wielopiętrową zieleń oraz możliwość usytuowania małej architektury i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Wyznaczono też zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, pełniącą funkcje rekreacyjną i retencyjną. Ten teren zieleni, z dwoma oczkami wodnymi, w większości jest już zagospodarowany i wyposażony w małą architekturę. W planie dopuszczono możliwość realizacji przekroczeń ciągami pieszo-jezdnymi i ulicami wewnętrznymi przez rów odwadniający, co ułatwi komunikację. Wprowadzono też współczynnik spływu określający maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Ma to na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni. Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.