Podczas XIII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sześć planów zostało uchwalonych, do sporządzenia trzech przystąpiono.

Uchwalone plany dotyczą terenów w Kiełpinie Górnym, Kokoszkach Mieszkaniowych, Zaborni, Oliwie Dolnej i na Wyspie Spichrzów. Plany, nad którymi rozpoczęto prace, obejmują tereny we Wrzeszczu Górnym i Oliwie Dolnej.   

Plany uchwalone 

Teren, który leży w granicach uchwalonego planu Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej, jest niezagospodarowany. Wyjątek stanowi północno-zachodnia część, gdzie obecnie powstaje budynek usługowy z częścią mieszkalną. W związku z powstaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” zrezygnowano z planowanej w tym rejonie linii szybkiego tramwaju. Dzięki temu w planie miejscowym można było zmienić przeznaczenie terenu z funkcji usługowej na mieszkaniowo-usługową, a w nowych budynkach mieszkalnych, które uzupełnią zabudowę Kiełpina Górnego, będzie można zapewnić odpowiedni standard akustyczny. W planie ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, kształtujące jej układ od strony ulic Nowej Inżynierskiej i Nowej Gostyńskiej. Teren zagłębienia zlokalizowanego w centralnej części obszaru został objęty ochroną i wyłączony spod możliwości zabudowy (z wyjątkiem małej architektury). Ten teren ma pełnić funkcję rekreacyjną i zarazem retencyjną – ma przyczynić się do sprawniejszego odprowadzania wód opadowych. Zieleń do utrzymania lub wprowadzenia zajmie powierzchnię około 1400 mkw. Na tym obszarze ustalono ochronę naturalnego ukształtowania terenu poprzez zakaz makroniwelacji (tj. zmiany naturalnej rzeźby terenu i nachylenia stoku), a w jego sąsiedztwie nakazano tarasowe zagospodarowanie spadków terenu oraz stosowanie naturalnych materiałów do umacniania skarp.  

Większość obszaru objętego planem Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta jest niezagospodarowana. Na tym terenie znajduje się głęboki jar z dopływem potoku Strzyża. Po zachodniej stronie ul. św. Brata Alberta mieści się kościół z plebanią, po wschodniej – powstają domy szeregowe i wielorodzinne, a przy ul. Inżynierskiej – domy jednorodzinne. W planie parametry i warunki nowej zabudowy zostały dostosowane do zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie – poczynając od jednorodzinnej, po wielorodzinną (maksymalnie do trzech kondygnacji, z dachem stromym). Zniesiono wymogi dotyczące minimalnej powierzchni działki budowlanej i udziału 20% usług w parterach budynków. W związku z powstaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, zrezygnowano z planowanej linii szybkiego tramwaju. Część rezerwy terenu pod linię tramwajową przeznaczono pod drogę prowadzącą do planowanego węzła integracyjnego Karczemki. Zarezerwowano też tereny pod ulice lokalne i dojazdowe, wyposażone w chodniki dla pieszych. Wzdłuż dopływu Strzyży, w ramach terenów rekreacyjnych związanych z potokiem, ustalono ciągi piesze, gdzie będą mogły powstać ścieżki spacerowe i mała architektura. Północna część obszaru znalazła się w strefie B ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, która wprowadza ograniczenia co do funkcji, które mogą powstać w strefie jej oddziaływania. W związku z tym m.in. zakazano lokalizacji usług chronionych (np. szpitali i budynków związanych z pobytem dzieci i młodzieży). W planie wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony przyrody, a tereny zieleni wzdłuż dopływu Strzyży i te o najwyższych różnicach wysokości objęto Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie, który łączy potok Strzyża z obszarem źródliskowym jego dopływu. Na obszarze znajdującym się w granicach planu wydzielona zieleń będzie zajmować łącznie około 2 ha. Na tym terenie będzie można urządzić np. atrakcyjny park. Natomiast na terenach zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę wielkość powierzchni biologicznie czynnej wyniesie w sumie około 6,9 ha.

Obszar objęty planem Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej w większości zajmują nieużytki. Jedynie w południowej części znajdują się nieliczne zabudowania mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Powstanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i związana z tym rezygnacja z linii szybkiego tramwaju (zmniejszenie przewidywanych uciążliwości akustycznych) umożliwiły w północnej części obszaru zmianę przeznaczenia terenu z usługowego na mieszkaniowo-usługowe. Zgodnie z wyznaczonymi kierunkami rozwoju miasta, na tym terenie będzie mogła powstać zabudowa ekstensywna – budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, w sumie około dwadzieścia mieszkań. Teren na południe od ulicy Goplańskiej również przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Ze względu na znaczny spadek terenu, na tym obszarze ustalono wyższy współczynnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (50%). Łącznie w obszarze planu powierzchnia biologicznie czynna zajmie 2 ha. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w projekcie znalazły się zapisy chroniące istniejącą zieleń. W największym obniżeniu terenu wyznaczono zieleń do utrzymania lub wprowadzenia (z zakazem zabudowy). Ma to na celu ułatwienie powierzchniowego spływu wód opadowych. Chroniąc naturalne ukształtowanie terenu, zakazano makroniwelacji. W planie wydzielono ciąg pieszo-jezdny, który będzie łączył ul. Łagowską z projektowaną ul. Mamuszki. Ulice Goplańska i Mamuszki, zgodnie z ustaleniami planu, powinny zostać wyposażone w chodniki i trasy rowerowe.

Uchwalony plan miejscowy Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej był wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie: w marcu i czerwcu 2019 r. W zachodniej części objętej opracowaniem obecnie rozbudowuje się osiedle domów jednorodzinnych, wzdłuż ulic Kartuskiej i tzw. Nowej Bulońskiej znajdują się obiekty usługowe, w tym m.in. strażnica pożarowa z poligonem dla psów ratowniczych. W części zachodniej powstaje osiedle domów wielorodzinnych, a część centralna jest niezagospodarowana. Na osiedlu jednorodzinnym dopuszczono zabudowę mieszkaniową do czterech mieszkań w budynku, a na osiedlu wielorodzinnym dopuszczono usługi w lokalach o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 mkw. Dzięki temu zapisowi będzie mogło powstać duże przedszkole. Część centralną przeznaczono na kontynuację zabudowy mieszkaniowej. Zastosowana tu gradacja form i parametrów zabudowy ma zapewnić harmonijne krajobrazowo przejście pomiędzy zabudową jednorodzinną a wielorodzinną. Na terenach usługowych wzdłuż ulic Kartuskiej i tzw. Nowej Bulońskiej zastosowano szereg wymogów architektoniczno-estetycznych dotyczących kształtowania elewacji i posadzek, dbając o to, aby przestrzenie publiczne były przyjazne dla pieszych. Zadbano również o zminimalizowanie oddziaływania ćwiczeń na placu straży pożarnej poprzez obowiązek wprowadzenia od strony terenów mieszkaniowych bogatej zieleni wielopiętrowej bądź szpalerów drzew. Tereny cenne przyrodniczo włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie oraz przeznaczono na cele rekreacyjne. Łącznie zajmą one powierzchnię ok. 2,13 ha (o 1,18 ha większą niż w planie obowiązującym). W ich obrębie znajdą się m.in. tereny zieleni urządzonej i zbiornik retencyjny. Na tym obszarze będzie mógł powstać park z urządzeniami rekreacyjnymi. Ciągi piesze, biegnące wzdłuż szpalerów drzew lub zieleni wielopiętrowej, połączą tereny zieleni. W planie ustalono wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej (od 40 do 70% na terenach mieszkaniowych) oraz wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej w zabudowie wielorodzinnej. Wyznaczono sieć ciągów pieszych, które mają zapewnić dogodny dostęp do przystanków komunikacji zbiorowej, a w rejonie ul. Czereśniowej tak skorygowano układ drogowy, aby zapewnić optymalną obsługę terenów mieszkaniowych.  

Na terenie, który leży w granicach uchwalonego planu Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych, znajdują się pozostałości fortyfikacji miejskich z XVI w. (Zespół Baszt Bramy Stągiewnej zwany Stągwiami Mlecznymi), dwa odcinki nabrzeża Nowej Motławy, fragment drogi wewnętrznej hotelu Novotel oraz krótki odcinek ul. Stągiewnej. Cały teren jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Zapisy planu pozwolą na zachowanie i wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego Wyspy Spichrzów oraz przyczynią się do poprawy jej zagospodarowania. Umożliwią także powstanie nowej mariny na Nowej Motławie. W planie dopuszczono rekonstrukcję niewielkiego budynku odwachu straży spichrzowej, który historycznie przylegał do ściany Małej Stągwi w Zespole Baszt Bramy Stągiewnej. Rekonstrukcja zostanie zrealizowana na podstawie danych pozyskanych z badań archeologicznych i ikonografii. To jedyna nowa zabudowa, jaka będzie mogła powstać na tym terenie. Ponadto zaplanowano nowy odcinek bulwaru nadwodnego w formie ciągu pieszego biegnącego wzdłuż zieleni. Odtworzono również istotne powiązania komunikacyjne prowadzące przez Wyspę Spichrzów. Odbudowany Most na Szopy, przez który będzie biegła trasa pieszo-rowerowa, zapewni nowe połączenie w poprzek Motławy – powiązane z bulwarem nadwodnym. Aby umożliwić ruch jednostek pływających odwiedzających nową marinę, w planie zapisano, że oba mosty (istniejący Stągiewny oraz odbudowany Most na Szopy), mają być otwierane. Zarówno przebudowa, jak i odbudowa mostów zostaną przeprowadzone z należytą dbałością o historyczne elementy, gdyż podlegają ochronie konserwatorskiej. Nową Motławę włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, jako osnowę przyrodniczą miasta.

Uchwalony plan miejscowy Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu: w listopadzie 2018 r. i maju 2019 r. Obejmuje on obszar, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe, w tym market budowlany z parkingiem. W planie umożliwiono realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (przy jednoczesnym zachowaniu funkcji handlowej) oraz ustalono parametry urbanistyczne odpowiednie dla terenu o dużym potencjale inwestycyjnym, zlokalizowanego w Centralnym Paśmie Usługowym. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ukształtują przyszły układ urbanistyczny i wpiszą go w istniejący krajobraz. Przyjęto zasadę stopniowania wysokości zabudowy: od maksymalnie 10 m od strony ul. Szczecińskiej, po 20 m od strony ul. Kołobrzeskiej. Po analizie i uwzględnieniu uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu, wysokość zabudowy wewnątrz obszaru obniżono z 40 m do 20 m. Od strony ul. Kołobrzeskiej ustalono pierzeję eksponowaną z maksymalną liczbą przeszkleń i witryn w parterach budynków. Zapis ten ma umożliwić powstanie przyjaznej przestrzeni publicznej, ze sklepami i lokalami usługowymi. Ponadto w granicach planu mogą zostać zlokalizowane wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 6000 mkw. W pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską zabezpieczono niewielką rezerwę drogową pozwalającą na poszerzenie ul. Szczecińskiej i usprawnienie ruchu w tym rejonie. Ochroną objęto szpaler drzew rosnących wzdłuż ul. Szczecińskiej oraz wzdłuż południowej i wschodniej granicy planu, a w przypadku realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej narzucono obowiązek realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. Na terenie objętym planem wielkość powierzchni biologicznie czynnej wyniesie około 0,9 ha. 

Przystąpienia do sporządzenia planów 

Rada Miasta Gdańska podjęła trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych. Pierwszy z nich, Wrzeszcz Górny, rejon tzw. Wysepki przy al. Grunwaldzkiej, obejmie fragment al. Grunwaldzkiej (od ul. gen. De Gaulle’a do skrzyżowania z al. Żołnierzy Wyklętych) oraz teren położony pomiędzy jezdniami (tzw. Wysepkę), na którym znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na większości tego terenu obecnie nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, al. Grunwaldzka od skrzyżowania z al. Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Miszewskiego stanowi obszar przestrzeni publicznej, dla którego sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe. W studium korytarz al. Grunwaldzkiej jest wskazany jako ciąg ulicy głównej i element Centralnego Pasma Usługowego, ośrodka usługowego o randze ogólnomiejskiej i metropolitalnej. Plan miejscowy zostanie sporządzony z uwzględnieniem określonych w studium kierunków przekształceń wskazanych dla obszarów przestrzeni publicznej. 

W graniach planu miejscowego Wrzeszcz Górny – rejon alei Grunwaldzkiej i ulicy Jana Matejki mieści się obszar zwartej, pierzejowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w obrębie której znajdują się również budynki wolnostojące (głównie po północnej stronie ul. Jana Matejki). Większość zabudowy to kamienice z pierwszej połowy XX wieku, pozostałe powstały po 1945 r. w miejsce zniszczonych budynków. Obszar planu przylega bezpośrednio do al. Grunwaldzkiej, głównej arterii komunikacyjnej Gdańska. Północny fragment – plac na początku ul. Jaśkowa Dolina – stanowi integralną część przestrzeni publicznej al. Grunwaldzkiej. Na większości terenu nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Zgodnie ze studium, dla ciągu al. Grunwaldzkiej wraz z najbliższym sąsiedztwem obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem sporządzenia planu jest także ochrona walorów architektonicznych historycznej zabudowy Wrzeszcza Górnego, wyznaczonego w studium jako „obszar do objęcia ochroną ze względu na zachowany stan struktury przestrzennej”. 

Podczas sierpniowej sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała także o rozpoczęciu prac nad planem miejscowym Rejon hali widowiskowo-sportowej przy placu Dwóch Miast. Podjęty plan miejscowy jest częścią większego zadania planistycznego, realizowanego wspólnie z miastem Sopotem, polegającego na sporządzeniu dwóch planów miejscowych obejmujących obszar wokół hali Ergo Arena. Celem jest spójne zagospodarowanie terenu położonego w granicach Gdańska i Sopotu. Gdańskie opracowanie obejmie część hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena, zabudowania gospodarcze oraz fragment placu Dwóch Miast. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju usług związanych z działalnością Ergo Areny. Zagospodarowanie terenów w rejonie hali jest zgodne z realizowaną w Gdańsku polityką rozwoju miasta do wewnątrz. W planie miejscowym, obok parametrów zabudowy i zasad zagospodarowania terenu, zostanie również ustalona obsługa transportowa terenów inwestycyjnych.