Podczas XI sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. osiem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden plan został uchwalony, od sporządzenia jednego odstąpiono, zapoczątkowano prace nad sześcioma.

Uchwalony plan obejmuje teren w Letnicy. Opracowanie, od sporządzania którego odstąpiono, dotyczy dzielnicy Orunia – Święty Wojciech – Lipce. Decyzją radnych rozpoczęto też prace nad planami w Oliwie, Letnicy, Osowej, Przymorzu i Wyspie Sobieszewskiej (jednocześnie straciła moc uchwała z 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna).

Plan uchwalony

Podczas majowej sesji został uchwalony plan miejscowy Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta. Większość terenu, którego dotyczy nowy plan, zajmują nieużytki. Wyjątkiem jest część południowa, gdzie są zlokalizowane zabudowania mieszkalno-gospodarcze. Zmiana planu była związana z rezygnacją z organizacji imprez masowych na tzw. placu Muzycznym oraz rezygnacją z dopuszczenia funkcji mieszkaniowej na niewielkim terenie w części południowej. W planie ustalono przeznaczenie terenu na: sport, rekreację i zieleń parkową. Dzięki temu będą mogły powstać obiekty sportowe (boiska, obiekty kubaturowe, hale sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą), które uzupełnią zaplecze stadionu i wejdą w skład centrum rekreacyjno-sportowego. Wysokość zabudowy będzie mogła wynieść maksymalnie 18 m (12 m przy ul. Stalowej). W projekcie wskazano strefę wejściową na teren centrum. Dla obiektów, które powstaną w tym rejonie, określono szczególne wymagania dotyczące m.in. wykończenia elewacji materiałami szlachetnymi. Rejon strefy wejściowej ma zostać zagospodarowany zgodnie z jednolitą koncepcją architektoniczno-urbanistyczną. Teren zieleni miejskiej ma natomiast służyć jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. W planie ustalono wymóg realizacji ciągu pieszo-jezdnego, który połączy ciąg od ul. Szklana Huta z ulicą lokalną prowadzoną do ul. Starowiejskiej. To rozwiązanie wpisze się w układ komunikacji w tym rejonie i usprawni powiązanie pieszo-rowerowe z terenami wokół stadionu. Wzdłuż projektowanej ulicy Muzycznej oraz południowo-zachodniej granicy obszaru planuje się szpalery drzew. 

Odstąpienie od sporządzenia planu

Radni podjęli uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu Trakt św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnną. Prace nad projektem rozpoczęto na mocy uchwały z 30 sierpnia 2012 r. Celem prac planistycznych było stworzenie warunków dla lepszego wykorzystania nieruchomości, w tym także gminnych, zlokalizowanych przy trasie wjazdowej do miasta. Zamierzano również zaprojektować lokalny układ komunikacyjny – wytyczyć nowy przebieg ul. Trakt św. Wojciecha: w klasie ulicy głównej, w pasie przyległym do torów kolejowych od ul. Gościnnej do ul. Niegowskiej. Po realizacji nowego odcinka fragment dotychczasowego Traktu św. Wojciecha miał pełnić funkcję ulicy lokalnej. Zaproponowane rozwiązanie nie zyskało akceptacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spółka swoją opinię argumentowała możliwą rozbudową infrastruktury kolejowej, która kolidowałaby z zaproponowanym rozwiązaniem transportowym. Projekt planu spotkał się także ze sprzeciwem społeczności lokalnej. Postulaty mieszkańców uwzględniono w uchwalonym w kwietniu 2018 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, w którym zrezygnowano z zaproponowanych rozwiązań drogowych. Kontynuowanie prac nad planem miejscowym straciło więc uzasadnienie.

Przystąpienia do sporządzenia planów

Podczas majowej sesji radni zadecydowali o rozpoczęciu prac nad planem Letnica rejon alei Macieja Płażyńskiego. Opracowanie obejmie teren położony w pobliżu gdańskiego stadionu. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie racjonalnego zagospodarowania obszaru przeznaczonego pod tzw. Trasę Sucharskiego (obecną al. Macieja Płażyńskiego i ul. Uczniowską), ale ostatecznie nie w pełni wykorzystanego na ten cel. Na tym terenie będą mogły powstać miejsca parkingowe.

W granicach obszaru, który obejmie plan Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina, leży odcinek ul. Jednorożca i niezagospodarowana działka przylegająca do ulicy. Celem przystąpienia do prac planistycznych jest umożliwienie realizacji usług użyteczności publicznej w postaci centrum społeczno-kulturalnego, oczekiwanego i postulowanego przez mieszkańców Osowej. Wskazany teren jest dobrze skomunikowany, położony w centralnej części dzielnicy, będzie więc sprzyjać integracji lokalnej społeczności. Celem sporządzenia planu jest również zdeklasowanie odcinka ul. Jednorożca, od ul. Wodnika do ul. Koziorożca, z ulicy zbiorczej na lokalną.

Decyzją radnych przystąpiono do sporządzenia planu Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek. Opracowanie obejmie teren, który w większości zajmują domy jednorodzinne, a od strony ul. Spacerowej są zlokalizowane obiekty usługowe i stacja benzynowa. W trakcie prac planuje się zdeklasować odcinek ul. Kielnieńskiej (od ul. Wodnika do Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta) z ulicy zbiorczej na lokalną. Celem sporządzenia planu jest również zarezerwowanie terenów gminnych pod zieleń urządzoną, co powinno przyczynić się do poprawy warunków rekreacji w Osowej. Z uwagi na to, że obecnie duża część terenu nie jest objęta żadnym planem miejscowym, sporządzenie opracowania zniesie możliwość budowy nowych obiektów na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Na obszarze, którego będzie dotyczyć plan Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej, znajdują się domy jednorodzinne i małe domy mieszkalne z lat 30. XX wieku, a także budynki wielorodzinne z okresu powojennego. W północnej części jest zlokalizowana Szkoła Podstawowa nr 46. Celem sporządzenia planu jest wypracowanie regulacji, które umożliwią objęcie ochroną historycznego zespołu zabudowy, oraz ustalenie ram i warunków dla nowych inwestycji i dalszego rozwoju dzielnicy.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, zostanie sporządzony projekt planu Oliwa Górna – Kuźnia Wodna. Na terenie, który obejmie opracowanie, znajdują się: budynek dawnej Kuźni Wodnej, odcinek Potoku Oliwskiego oraz niewielki fragment ul. Bytowskiej. Jest to obszar objęty ścisłą ochroną konserwatorską jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Do rejestru zabytków jest wpisana również Kuźnia Wodna. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji polityki miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zmiana jest związana m.in. z dostosowaniem linii rozgraniczających terenów do obszarów ich faktycznego użytkowania. Ustalenie parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu ma na celu umożliwienie realizacji obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania „Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna” oraz nowego budynku wejściowego do oddziału Muzeum Gdańska (Kuźni Wodnej).

Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II. Tym samym straciła moc poprzednia uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna. Nowe opracowanie obejmie zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, usługową oraz układ komunikacyjny ulic: Boguckiego, Wiosłowej i Trałowej. W granicach planu nie znalazł się natomiast teren międzywala rzeki Wisły Przekop. Stało się tak, ponieważ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie wydał decyzji uzgadniającej w zakresie zagospodarowania tego terenu w projekcie planu Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna (nad którym prace trwały od 2015 r.). Celem sporządzenia nowego planu jest stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców i wypoczynku turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską. Podczas prac planistycznych zamierza się zweryfikować ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów urbanistycznych, linii zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej oraz ustanowienia ciągu pieszo-rowerowego w lesie.