Podczas VIII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie planów miejscowych. Dwie dotyczyły przystąpienia do sporządzenia planów, kolejne dwie uchwalenia planów. Radni uznali także, że należy odstąpić od sporządzania planu na Starym Mieście.

Rada Miasta Gdańska podjęła dwie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. Pierwszy z nich – Barniewice północno-zachodnie II – obejmie teren, który obecnie w dużej mierze pozostaje niezagospodarowany. Na pozostałej części znajdują się domy jednorodzinne z ogródkami. Przez teren przebiega też linia kolejowa Kokoszki-Osowa. Jednym z celów przystąpienia do sporządzenia planu jest umożliwienie utworzenia na działkach gminnych terenu rekreacyjnego dla mieszkańców – ogólnodostępnej zieleni urządzonej. W ramach prac planistycznych przewiduje się również rozszerzenie przeznaczenia terenu z funkcji usługowych na mieszkaniowo-usługowe, co pozwoli na uzupełnienie zabudowy w mieszkaniowej części Barniewic. Korekta parametrów zabudowy z kolei umożliwi rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej. 

Drugi plan, Suchanino – rejon zbiornika wodnego Cyganka, będzie dotyczyć obszaru, w granicach którego znajduje się zbiornik wodny Cyganka z zieleńcem, a w  części północno-wschodniej – zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz market spożywczy. Celem sporządzenia planu jest zabezpieczenie wokół zbiornika terenu rekreacyjnego (ogólnodostępnej zieleni urządzonej) oraz wprowadzenie zapisów związanych z realizacją miejskiej polityki przeciwpowodziowej. Zmiany mają ponadto umożliwić powstanie w sąsiedztwie zbiornika zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej. W planie zostanie też określona obsługa drogowa terenów inwestycyjnych. 

Plan miejscowy Smęgorzyno rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II obejmuje teren, który w większości jest niezagospodarowany. W jego centralnej części – przy ul. Kartuskiej – znajduje się stacja benzynowa. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu wzmocnienia w tym rejonie funkcji usługowej. Zabudowa usługowa wzdłuż ul. Kartuskiej będzie stanowiła ekranowanie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej od hałasu ulicznego. W celu umożliwienia budowy obiektów usługowych ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz wprowadzono dodatkowe zapisy: m.in. w pierzei ul. Kartuskiej określono wymóg zasadzenia drzew między budynkami oraz lokalizowania budynków dłuższą elewacją równolegle do ulicy Kartuskiej. Powierzchnię rzutu pojedynczego budynku i zespołu połączonych budynków ograniczono maksymalnie odpowiednio do 1200 mkw. i 1500 mkw. Dzięki temu zabudowa, która powstanie na tym terenie, będzie charakteryzować się gabarytami pośrednimi pomiędzy zabudową produkcyjno-usługową (znajdującą się po północnej stronie ul. Kartuskiej) a planowanymi budynkami jednorodzinnymi (zlokalizowanymi na południe od obszaru objętego projektem planu). Od strony ul. Kartuskiej zakazano lokalizacji parkingów naziemnych i placów manewrowych. Wprowadzono wymóg zasadzenia szpalerów drzew, które zapewnią izolację zabudowy mieszkaniowej od terenów usługowych. W planie znalazły się też regulacje zapewniające spójność krajobrazową, w tym wykluczające blachę jako materiał elewacyjny w pierzei ul. Kartuskiej. Wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony zieleni, a także szpaler drzew łączący tereny Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie położone poza granicami planu. W celu ochrony naturalnego ukształtowania terenu ograniczono możliwość makroniwelacji do maksymalnie 4 m.  

W granicach obszaru objętego planem Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej znajdują się: pawilony usługowe, parking oraz droga dojazdowa. Celem sporządzenia planu była zmiana parametrów zabudowy, która umożliwi rozbudowę pawilonów handlowych (w tym dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawę ich funkcjonalności i estetyki). Plan stwarza warunki dla wzmocnienia lokalnego ośrodka usługowego i realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej. W środkowej części terenu pełniącego funkcję lokalnego ośrodka usługowego dopuszczono maksymalną wysokość zabudowy 14 m, na pozostałej części tego terenu – 10 m. Przestrzeń przed pawilonami w części środkowej przeznaczono na ogólnodostępny plac lokalny, a na pozostałym obszarze zachowano parking. Dla pawilonów handlowych od strony ul. Czyżewskiego ustalono elewacje eksponowane oraz rozczłonkowanie bryły budynku poprzez wycofanie elewacji lub jej fragmentów. Dla przestrzeni publicznej ustalono wymóg wprowadzenia zieleni. Na całym terenie dopuszczono organizację okazjonalnych i sezonowych imprez plenerowych. Od strony zabudowy w rejonie ul. Sarniej w kierunku ul. Czyżewskiego zachowano przejścia piesze (w północnej części terenu jako wydzielony ciąg pieszy). Ponadto wydzielono dwa niewielkie tereny – regulujące kwestie własnościowe – przeznaczone na zabudowę mieszkaniowo-usługową o parametrach dostosowanych do charakteru zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie.   

Radni podjęli też uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia planu Stare Miasto – rejon ulicy Rajskiej. Projekt powstał na mocy uchwały z 22 grudnia 2005 roku i dotyczył obszaru, na którym nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Głównym celem sporządzenia planu było określenie parametrów zabudowy dla działek zlokalizowanych u zbiegu ulic Heweliusza i Rajskiej, od lat niezagospodarowanych. Zapisy zawarte w projekcie planu umożliwiały realizację zabudowy usługowej oraz mieszkaniowo-usługowej. W 2007 r. projekt otrzymał odmowną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwator nie zaakceptował m.in. ustalonej wysokości zabudowy i zawnioskował o jej obniżenie do 20 m. Ta decyzja zapoczątkowała negocjacje prowadzone w kolejnych latach pomiędzy przedstawicielami Miasta, właścicielami nieruchomości i PWKZ. W 2016 r. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydał postanowienie o pozwoleniu na budowę dla działek znajdujących się u zbiegu ulic Heweliusza i Rajskiej. Obecnie na tym obszarze trwa budowa obiektów mieszkaniowo-usługowych. W 2018 r. decyzja o warunkach zabudowy została wydana także dla terenu znajdującego się przy ul. Wodopój. Dla terenów inwestycyjnych objętych projektem planu zasady zagospodarowania określono zatem na mocy decyzji administracyjnych. Dalsze procedowanie planu staje się w związku z tym bezcelowe.