Podczas LVII sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. szesnaście uchwał dotyczących planów miejscowych. Sześć planów zostało uchwalonych, przystąpiono do sporządzenia ośmiu nowych. Jedna uchwała dotyczyła zmiany granic planu, jedna – odstąpienia od sporządzenia planu. 

Zapisy zawarte w nowych planach miejscowych, przedstawionych podczas sesji przez  Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edytę Damszel-Turek, pozwolą m.in. na rozwój zakładu produkcyjnego, realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, budowę nowych obiektów usługowych i powiększenie parkingu przy stacji PKM, a także realizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Podczas wrześniowej sesji radni podjęli też osiem uchwał dotyczących rozpoczęcia prac nad nowymi planami miejscowymi. Cztery z nich są związane z zamiarem realizacji w Gdańsku nowych żłobków, przedszkoli i szkół. Prace planistyczne będą też dotyczyć m.in. terenu Centrum Hewelianum i okolic dworca autobusowego oraz pasa startowego na Zaspie. 

Obszar objęty planem Orunia rejon ulicy Nowiny 63a jest częściowo zabudowany. W jego wschodniej części znajduje się dom mieszkalny oraz zespół budynków magazynowych i produkcyjnych związanych z przetwórstwem warzyw. Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy gospodarstwa. Dla jego dalszego rozwoju niezbędna jest budowa magazynów spełniających restrykcyjne wymagania sanitarne. Zapisy planu umożliwiają realizację powyższego zamierzenia budowlanego. Rozwój funkcji związanej z przetwórstwem i magazynowaniem warzyw i owoców ustalono jedynie w kierunku zachodnim, a zabudowę mieszkaniową – od strony ul. Nowiny. W celu ochrony naturalnie ukształtowanego stromego zbocza teren porośnięty drzewami został wyłączony spod możliwości zabudowy. 

Plan miejscowy Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki obejmuje obszar, na którym znajduje się parking terenowy oraz zabudowa mieszkaniowa. Plan został sporządzony w celu rozszerzenia możliwości inwestycyjnych terenu, obecnie w znacznej części przeznaczonego na cele kultury. Miało tutaj powstać Muzeum Sztuki Współczesnej (oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku), jednakże instytucja część swoich zbiorów udostępniła w budynku na terenie Młodego Miasta. Dzięki lokalizacji muzeum na terenach postoczniowych, obszar przeznaczony na cele kultury na Starym Przedmieściu będzie mógł zostać zagospodarowany w inny sposób. W ustaleniach planu zawarto regulacje wynikające z położenia terenu w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii i wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (z budynkami powyżej czterech mieszkań), zabudowę usługową komercyjną i/lub publiczną. 

Plan Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo obejmuje obszar niezabudowany, porośnięty zielenią, położony w sąsiedztwie węzła integracyjnego Brętowo (przystanku PKM, autobusowego i tramwajowego). Obecnie na tym terenie brakuje punktów usługowych. Celem sporządzenia planu było wprowadzenie zmian zgodnych z polityką miasta w zakresie intensyfikacji zabudowy w rejonie przystanków PKM. W planie ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową o ograniczonej wysokości. Teren został podzielony na dwie podstrefy; w części południowej przewidziano obniżenie wysokości zabudowy, co ma pozwolić na wyeksponowanie przystanku PKM Brętowo, stanowiącego zamknięcie kompozycyjne ulicy Rakoczego. Południowa część obszaru objętego planem została przeznaczona na powiększenie parkingu przy przystanku PKM, natomiast w części północnej przewiduje się lokalizację ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rakoczego z ciągiem zlokalizowanym wzdłuż terenów kolejowych.  

Obszar objęty planem miejscowym Aniołki – rejon ulicy Wroniej znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistycznego Aniołki. Pięć budynków stanowi pozostałość zabudowy ryglowej z XIX wieku i jest wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Plan został sporządzony w celu zachowania i odtworzenia historycznego układu przestrzennego. Jego zapisy precyzują przedmiot i zakres ochrony zabytków, a dla nowo powstających obiektów ustalają parametry nawiązujące do dawnej kompozycji architektoniczno-urbanistycznej. Ochronie podlegają przede wszystkim gabaryty i usytuowanie bryły oraz kształt dachu i materiał jego pokrycia. W projekcie dopuszczono łączenie budynków, ale wyłącznie w formie przeszklonych łączników. Dla większości terenów ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. Realizacja nowej zabudowy na terenie dobrze obsłużonym transportem publicznym jest zgodna z ideą rozwoju miasta do wewnątrz. Celem sporządzenia planu było także wykreowanie w rejonie wejścia do lasu na Wroniej Górce atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Teren ten przeznaczono pod zieleń urządzoną i zalecono przebieg ciągu pieszego łączącego ulicę Wronią ze schodami prowadzącymi do punktu widokowego. Wprowadzono też ustalenia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych w ciągu ulicy Wroniej. 

Dwie kolejne uchwały są związane z zamiarem budowy przez Gminę Miasta Gdańska sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Realizacja tego zadania wynika z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym. PSZOK-i to miejsca, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mogą do nich dostarczać surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także bardziej kłopotliwe odpady, czyli np. zużyty sprzęt elektroniczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki. Teren, którego dotyczy uchwalony plan Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej, jest niezagospodarowany i niezabudowany. W jego granicach znajdują się słupy napowietrznej linii elektroenergetycznej, które znacznie ograniczają możliwości zagospodarowania.  W planie ustalono różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu. Plan Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka obejmuje teren, który jest częściowo zagospodarowany. Od strony ulicy Hynka ustalono szpaler drzew, który zasłoni tereny produkcyjno-usługowe. Wydzielono również niewielki obszar z przeznaczeniem na skwer lub zieleniec. W planie uwzględniono możliwość realizacji nowej drogi lokalnej łączącej tunelem Zaspę z Wrzeszczem Dolnym. Obydwa PSZOK-i powstaną w miejscach, które posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych, punkty będą więc łatwo dostępne dla mieszkańców. W planach wprowadzono też zapisy dotyczące estetyki obiektów, m.in. kolorystyki elewacji, stolarki i pokryć dachowych. 

Podczas wrześniowej sesji Rada Miasta Gdańska podjęła osiem uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych. Rozpoczęcie prac nad czterema spośród nich jest związane z zamiarem budowy nowych żłobków, przedszkoli i szkół. Pierwszy plan, Oliwa Dolna rejon ulic Subisława i Ziemowita, obejmie teren niezagospodarowany, porośnięty zielenią, obecnie w całości przeznaczony pod budowę domu opieki społecznej. Celem sporządzenia planu jest rozszerzenie przeznaczenia o usługi edukacyjne, w tym przedszkole i szkołę. Kolejny plan, który ma umożliwić budowę przedszkola, to Jasień – rejon ul. płk Pałubickiego. Na obszarze, którego będzie dotyczyć, obecnie znajdują się budynki biurowe. Zgodnie z obowiązującym przeznaczeniem, na tym terenie jest dopuszczona zabudowa produkcyjno-usługowa z wyłączeniem m.in. budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. W okolicy brakuje przedszkola, które mogłoby przyjąć dzieci mieszkańców Jasienia i pracowników biurowców. Zmiana planu umożliwi jego realizację. Plan Łostowice – rejon ulicy Podleckiego obejmie teren, który jest niezabudowany, porośnięty roślinnością. Ustalony w planie obowiązującym wymagany minimalny udział funkcji mieszkaniowej na działce gminnej wyklucza jednoczesną realizację wolnostojącego budynku żłobka i przedszkola. W Łostowicach brakuje tego typu placówek. Celem sporządzenia planu jest dopuszczenie możliwości budowy żłobka i przedszkola na działce gminnej. Granicami planu zostały objęte także tereny zieleni, co pozwoli na ich wykorzystanie na cele rekreacyjne i wykreowanie połączeń pieszych. Umożliwi również uaktualnienie zapisów dotyczących retencji wód opadowych wzdłuż potoku Maćkowy. Podczas wrześniowej sesji radni zadecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia planu Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej. Na tym terenie znajdują się: zabudowania dwóch szkół (Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 35), niezagospodarowany teren częściowo pokryty zielenią (wykorzystywany jako parking) oraz fragment ulicy Wąsowicza. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy żłobka oraz wielofunkcyjnego boiska. Budowa żłobka jest zasadna ze względu na zapotrzebowanie na usługi z zakresu opieki nad najmłodszymi dziećmi. Realizacja boiska wynika z profilu sportowego Szkoły Podstawowej nr 35. 

Teren, którego będzie dotyczyć plan Zaspa-Młyniec – południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II, obecnie w głównej mierze zajmuje betonowa nawierzchnia pasa startowego dawnego lotniska. Na krańcach południowym i północnym znajduje się nieurządzona zieleń. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest wprowadzenie ustaleń, dzięki którym nowa zabudowa harmonijnie wkomponuje się w osiedle Zaspa-Młyniec i wykreuje nową śródmiejską jakość zagospodarowania tej przestrzeni. W uchwalonym w kwietniu 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska dla pasa startowego na Zaspie jako dominującą wskazano funkcję mieszkaniowo-usługową, realizowaną w formie zabudowy śródmiejskiej. Zasadna jest zatem weryfikacja ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie obowiązku realizacji co najmniej 50 tys. m2 powierzchni usługowej brutto.   

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany granic planu Maćkowy – rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej. Poszerzenie granic opracowania w kierunku północno-wschodnim ma na celu przede wszystkim umożliwienie realizacji celu publicznego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Konieczne jest ustalenie rezerwy pod wydzielenie potoku M2 wraz z obiektami i urządzeniami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwadniania w obrębie jego zlewni. Wskazane jest również wydzielenie rowu R4 w odrębnej strefie (od ul. Starogardzkiej do Obwodnicy Południowej). Ponadto celem sporządzenia planu jest wyznaczenie terenów zieleni urządzonej oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, szczególnie na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. W nowym planie przewiduje się także zmianę przeznaczenia terenu wzdłuż ul. Niepołomickiej z mieszkaniowego na mieszkaniowo-usługowe. 

Podczas wrześniowej sesji zadecydowano także o odstąpieniu od sporządzenia planu Grodzisko – Centrum Hewelianum, który obejmował: tereny dawnego Fortu Grodzisko, zabudowania historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała, dworzec autobusowy oraz zieleń pomiędzy ulicą 3 Maja a Al. Zwycięstwa. Projekt planu przewidywał umożliwienie dalszego rozwoju Centrum Hewelianum poprzez dopuszczenie funkcji usługowych w rewaloryzowanych i rekonstruowanych obiektach. Celem jego sporządzenia było również umożliwienie realizacji kolejki linowej na Górę Gradową oraz obiektów usługowych kształtujących zachodnią pierzeję ul. 3 Maja na terenie dworca autobusowego. Projekt planu otrzymał odmowną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwator nie wyraził zgody na kolejkę linową oraz zakwestionował zapisy dotyczące dworca autobusowego. W kwietniu 2018 roku, po wcześniejszym zażaleniu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił negatywne postanowienie PWKZ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W maju 2018 roku PWKZ ponownie odmówił uzgodnienia projektu planu, dodatkowo kwestionując ustalenia dotyczące historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała. Dalsze procedowanie planu, z uwagi na brak możliwości uzyskania wymaganego ustawowo uzgodnienia, jest niecelowe. Zmiana planu miejscowego jest jednak niezbędna dla dalszego rozwoju Centrum Hewelianum, a także dla poprawy wizerunku okolic dworca autobusowego. W związku z tym Rada Miasta Gdańska podjęła  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia trzech odrębnych planów miejscowych, które będą dotyczyć tego terenu.  

Pierwszy z nich – Góra Gradowa – Centrum Hewelianum obejmuje obszar, który jest położony na terenie dawnego Fortu Góry Gradowej. Obecnie w tym miejscu istnieje park poforteczny Grodzisko i działa Centrum Hewelianum. W części północnej jest zlokalizowany Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy. Na tym terenie zakłada się m.in. dopuszczenie rekonstrukcji budynków historycznych oraz wprowadzenie funkcji usługowych (związanych z profilem działalności centrum) do rewaloryzowanych i rekonstruowanych obiektów. Plan Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała – obejmie obszar, na którym znajdują się: kościół p.w. Bożego Ciała z historyczną zabudową dawnego zespołu szpitalnego (obecnie wykorzystywaną na cele mieszkaniowe), teren zieleni z pomnikiem Żołnierzy Wyklętych i Gajem Ojców oraz fragment ul. 3 Maja. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie dalszego rozwoju działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Centrum Hewelianum, poprzez dopuszczenie nowej zabudowy usługowej (w rejonie historycznych budynków), a także funkcji związanych z kulturą i edukacją wraz z zielenią towarzyszącą (po północnej stronie ul. 3 Maja). Plan Śródmieście – rejon dworca autobusowego obejmie teren dworca autobusów dalekobieżnych z budynkiem kas i miejscami odstawczymi. Celem jego sporządzenia jest umożliwienie budowy nowych obiektów usługowych tworzących zachodnią pierzeję ul. 3 Maja. Nowa zabudowa znacząco poprawi jakość przestrzeni publicznej w okolicy stanowiącej wizytówkę Gdańska. Dworzec autobusowy zostanie przy tym zachowany, podobnie jak widok na fortyfikacje na Górze Gradowej oraz widok z Góry Gradowej na Główne i Stare Miasto.