28 września podczas XLIII sesji, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. cztery uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Wszystkie dotyczą przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Uchwały przedstawione na sesji przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkały się z akceptacją Rady. Nowe plany miejscowe obejmują tereny położone na południu i zachodzie Gdańska. Proponowane zmiany pozwolą m.in. na zwiększenie intensywności zabudowy w rejonie Potoku Smęgorzyńskiego, zmniejszenie odległości nowych budynków od lasu w Owczarni, weryfikację sposobu zagospodarowania terenu oraz rezerwy drogowej w rejonie osiedla Maćkowy,  a także powstanie nowych punktów usługowych i budowę domów jednorodzinnych na Zaborni.

Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego
Teren, którego ma dotyczyć plan, leży po północnej stronie ul. Gostyńskiej, nad Potokiem Smęgorzyńskim. Obecnie teren na tym obszarze w większości jest wykorzystywany rolniczo, jedynie w północnej części znajdują się budynki jednorodzinne. Obowiązujący plan miejscowy ustala przeznaczenie mieszane mieszkaniowo-usługowe oraz tereny zieleni dostępnej wzdłuż potoku. Celem sporządzenia nowego planu jest korekta ustalenia przebiegu linii zabudowy wzdłuż terenów zielonych związanych z Potokiem Smęgorzyńskim. W nowym opracowaniu zostanie również zmniejszona wymagana powierzchnia działek budowlanych, ustalona ze względu na przebieg linii wysokiego napięcia, oraz zwiększona dopuszczalna intensywność zabudowy. Parametry planowanej na tym obszarze zabudowy zostaną ustalone w taki sposób, aby nawiązywały do ekstensywnych form zabudowy znajdujących się na terenach bezpośrednio sąsiadujących.

Owczarnia – przy lesie
Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym znajduje się w dzielnicy Osowa, po wschodniej stronie Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta (w rejonie ul. Owczarnia). Na terenie tym znajduje się stanowiący własność prywatną nieużytek rolny. Zapisy obowiązującego planu miejscowego ustalają dla tego obszaru funkcję sadów i ogrodnictwa z zabudową zagrodową odsuniętą na odległość 30 m od lasu. Od momentu uchwalenia obowiązującego planu miejscowego zmieniły się jednak zarówno potrzeby mieszkańców, jak i polityka miasta w zakresie przeznaczenia terenu. Zmianie uległy również przepisy wyznaczające minimalną odległość zabudowań od lasu. Ponadto obniżeniu uległ dopuszczalny poziom hałasu dla domów mieszkalnych, w tym przypadku generowany przez ruch na pobliskiej drodze ekspresowej. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest zmiana funkcji terenu i zniesienie zakazu budowy w odległości mniejszej niż 30 m od lasu. Nowe zapisy pozwolą na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Maćkowy rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej
Plan miejscowy ma obejmować teren w rejonie ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej. Obecnie w większości znajdują się tam nieużytki i pola uprawne, zabudowa wielorodzinna jest zlokalizowana w części północno-wschodniej, a pojedyncze budynki jednorodzinne znajdują się w pobliżu ulic Niepołomickiej, Kazimierza Wielkiego i Borkowskiej. W obowiązujących planach miejscowych teren ten został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną, mieszkaniowo-usługową oraz produkcyjno-usługową. Proponowany plan miejscowy pozwoli zweryfikować przeznaczenie terenu oraz sposób jego zagospodarowania i zabudowy oraz rezerwę drogową w rejonie skrzyżowania ulic tzw. Nowej Niepołomickiej i Starogardzkiej. Opracowanie pozwoli również na skorygowanie linii rozgraniczających tereny zgodnie z aktualnymi podziałami ewidencyjnymi oraz uporządkowanie zapisów planistycznych dotyczących m.in. rekreacyjnej zieleni przydomowej.

Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej
Proponowany plan miejscowy dotyczy obszaru, który znajduje się w jednostce pomocniczej Ujeścisko Łostowice. Obecnie teren ten jest w 1/3 zabudowany; w zachodniej części przeważają budynki jednorodzinne, a we wschodniej – wielorodzinne. Obowiązujące na tym obszarze plany miejscowe ustalają funkcję mieszkaniową jedno- i wielorodzinną wraz z drogami dojazdowymi. Celem przystąpienia do planu jest rewizja obowiązujących ustaleń pod kątem umożliwienia realizacji większego programu usług, w tym lokalizacji przedszkola w części wschodniej (w ramach inwestycji Wolne Miasto) oraz zniesienie części rezerw drogowych w części zachodniej. Umożliwienie realizacji punktów usługowych, w tym przedszkola, na terenie zabudowy wielorodzinnej wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie dzielnicy. Z kolei uwolnienie gruntów z części rezerw drogowych ułatwi zainwestowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.