Podczas sierpniowej sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dziewięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Osiem dotyczyło uchwaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jedna – przystąpienia do sporządzenia planu.

Nowe plany pozwolą m.in. na odtworzenie budynków dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego w Zespole Sierocińca w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki”, rozbudowę drukarni na Przymorzu, urządzenie terenów zieleni w dzielnicy Osowa, budowę nowych mieszkań na Chełmie czy wyposażenie w urządzenia rekreacyjne jednego z wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Podczas XLII sesji, Rada Miasta Gdańska przyjęła również uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych.

Nowe miejsca pracy na Przymorzu   
Podczas sierpniowej sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą planu miejscowego Przymorze rejon ulic Chłopskiej i Bora Komorowskiego. Plan dotyczy obszaru, którego część zajmuje budynek drukarni z pomieszczeniami biurowymi. Wschodnia część terenu pozostaje niezabudowana i miejscowo porośnięta drzewami. Celem zmian wprowadzonych w planie miejscowym było umożliwienie powiększenia obiektu drukarni. W planie ustalono parametry zabudowy, które pozwalają na jej rozbudowę, przy jednoczesnym zachowaniu obecnej wysokości budynków (do 18 m). Wprowadzono przy tym ochronę istniejącej zieleni, która nie koliduje z przyszłą rozbudową obiektu, czyli szpaleru drzew przy północnej granicy oraz zieleni do utrzymania i wprowadzenia wzdłuż północnej i zachodniej granicy.

Rezygnacja z rezerwy terenowej pod tramwaj na Matarni    
Projekt planu Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM dotyczy obszaru, który obecnie w części północnej jest zainwestowany pod funkcje produkcyjno-usługowe, urządzenia związane z funkcjonowaniem Portu Lotniczego Gdańsk, a w rejonie przylegającym do ul. Nowatorów – pod zabudowę usługowo-składową. W części środkowej i południowo-wschodniej znajdują się głównie nieużytki i grunty rolne. Na obszarze, który obejmuje plan, w niewielkim zakresie występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Celem sporządzenia planu było dostosowanie zapisów planów miejscowych, które rezerwowały teren pod przebieg tramwaju do lotniska, do zaistniałych zmian po realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Planowana komunikacja tramwajowa została bowiem zastąpiona przez transport kolejowy. Uwolnienie z rezerwacji terenu pod tramwaj pozwoli na przywrócenie dostępu do drogi publicznej jednej z działek, która została od niej „odcięta” przez zrealizowaną trasę PKM. Natomiast w centralnej części terenu wydzielono obszar potoku Strzyża wraz z przylegającymi do niego terenami leśnymi i zieleni krajobrazowo-ekologicznej.

Skwer w Osowej  
Radni przegłosowali też plan miejscowy Osowa rejon ulic Posejdona i Junony. Obejmuje on teren położony w sąsiedztwie stacji kolejowej Gdańsk-Osowa, na którym znajduje się zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz fragmenty ulic, a także skwer z trawiastymi boiskami. W dotychczas obowiązującym planie miejscowym działka ta była przeznaczona pod funkcje mieszkaniowo-usługowe, ale użytkowano ją jako skwer z placem zabaw oraz boiskami do gry w piłkę. W nowym planie zawarto ustalenia, zgodnie z którymi powstanie na niej zieleń urządzona (skwer, park z instalacjami rekreacyjno-sportowymi). Zmiana planu odwzorowała zatem stan faktyczny użytkowania terenu, zgodny z wnioskami i potrzebami mieszkańców. W granice planu włączono również odcinek ulicy Junony ze skrzyżowaniem z ulicą Barniewicką, co pozwoliło na przeanalizowanie układu ulicznego w tym rejonie i zweryfikowanie zakresu rezerw układu ulicznego.

Nowe mieszkania na Chełmie 
Na terenie, który obejmuje plan Chełm rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej, znajdują się budynki administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm oraz usługowe. Celem sporządzenia planu było podniesienie jakości istniejącej tkanki urbanistycznej zlokalizowanej w eksponowanej części dzielnicy poprzez umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W miejscu obiektów o niskim standardzie powstanie zabudowa, która stworzy nową wartość architektoniczną. W tym celu w planie miejscowym zmieniono przeznaczenie z usługowego na mieszkaniowo-usługowe oraz zmieniono parametry urbanistyczne: zintensyfikowano je w rejonie skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej, a ograniczono w pobliżu sąsiedniej zabudowy istniejącej. Zmiany te pozwolą na wypełnienie obszaru ekstensywnie zagospodarowanego, który znajduje się wewnątrz terenu dobrze zainwestowanego i skomunikowanego, zgodnie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz.

Nowe życie Dworu Olszyńskiego
Radni przegłosowali również plan Olszynka Dwór Olszyński. Obszar, którego dotyczy plan, jest położony w rejonie ulic Olszyńskiej i Miedza. Obejmuje teren założenia dworsko-parkowego, który stanowi własność gminną w użytkowaniu na 50 lat Kościoła Zielonoświątkowego (Centrum Chrześcijańskie „Nowe Życie”). Celem sporządzenia planu było przede wszystkim umocowanie prawne istniejącej funkcji kościelnej, co umożliwi przywrócenie do dawnej świetności zabudowań Dworu Olszyńskiego. Dwór jest wpisany do rejestru zabytków. W centralnej części terenu objętego planem mieści się dawny budynek gospodarczy zaadaptowany na kościół. Natomiast wzdłuż ul. Olszyńskiej znajdują się ruiny dawnego budynku gospodarczego. Są w nich usytuowane namioty, w których odbywają się spotkania wspólnoty, koncerty i prelekcje. Południową część terenu zajmują pozostałości parku podworskiego. W planie Olszynka Dwór Olszyński zmieniono dotychczasowe przeznaczenie terenu z mieszkaniowo-usługowego na usługowe. Zmiana przeznaczenia i ukonstytuowanie istniejącej funkcji wpłyną na polepszenie jakości zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dom Grassa/Chodowieckiego  
Plan Stare Miasto rejon ulicy Sierocej został sporządzony w celu umożliwienia odtworzenia budynków dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego w Zespole Sierocińca, co jest związane z rozpoczęciem przygotowań do realizacji inwestycji pod nazwą „Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki”. Kompleks, o którym mowa, jest położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny miasta Gdańska. Jako zabytki są także wpisane indywidualnie dwa budynki sierocińca. Wymienione obiekty stanowią rzadki i interesujący przykład architektury osiemnastowiecznego zakładu opiekuńczego. W dawnym Zespole Sierocińca ma powstać międzynarodowe interdyscyplinarne centrum kultury, w którym będą organizowane wydarzenia nawiązujące do postaci Güntera Grassa i Daniela Chodowieckiego, promujące dziedziny sztuki, z którymi była związana ich twórczość.

Rekreacyjne wejście do TPK
Celem sporządzenia planu miejscowego Strzyża – strefa buforowa lasów TPK było umożliwienie realizacji atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie teren objęty planem w większości jest niezagospodarowany, na jego części od niedawna funkcjonuje plac zabaw. W planie zrezygnowano z zabudowy mieszkaniowo-usługowej na rzecz ogólnodostępnej zieleni urządzonej, co pozwoli na powstanie pomiędzy zabudowaniami mieszkaniowymi Strzyży a lasami TPK atrakcyjnej przestrzeni publicznej związanej z wypoczynkiem. Tereny mieszkaniowe zostaną dzięki temu uzupełnione o przestrzeń przeznaczoną na rekreację. W efekcie w okolicy ul. Kiepury będzie mogło powstać wejście do TPK, które zostanie wyposażone w infrastrukturę rekreacyjno-sportową i obiekty do obsługi ruchu turystycznego. Realizacja urządzonego wejścia do lasu jest zgodna z „Koncepcją zrównoważonego rozwoju strefy buforowej TPK w granicach Miasta Gdańska”, w ramach której planuje się utworzenie dwunastu podobnych wejść do TPK.

Zabudowa ekstensywna w Matemblewie  
Plan Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego został sporządzony w celu weryfikacji obecnie obowiązujących zapisów w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku z trzema mieszkaniami wraz z lokalem usługowym. Teren objęty planem obecnie jest niezainwestowany, niezadrzewiony, porośnięty zielenią niską. Zgodnie z dotychczas obowiązującym planem miejscowym na obszarze tym była przewidziana budowa wolnostojących domów jedno- i dwumieszkaniowych. Nowy plan swoimi zapisami podtrzymał możliwość realizacji ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej z zachowaniem parametrów architektoniczno-urbanistycznych z obowiązującego planu miejscowego. Na południe od ul. Jana Karskiego, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego granicami opracowania, jest zlokalizowana zabudowa z dopuszczeniem domów mieszkalnych wolnostojących do czterech mieszkań oraz domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Zmiana planu pozwoli na poszerzenie możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym wpisaniu się nowej zabudowy w otoczenie.

Otwierany most na Wyspie Spichrzów
Podczas XLII sesji Rady Miasta Gdańska Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, przedstawiła również uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych. Obszar proponowany do objęcia planem jest położony w Śródmieściu Historycznym, w środkowo-wschodniej części Wyspy Spichrzów. Cała powierzchnia w granicach przystąpienia znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Fragment nabrzeża jest nieurządzony i częściowo pokryty zielenią. Najważniejszym obiektem znajdującym się w obszarze opracowania jest Brama Stągiewna, stanowiąca element szesnastowiecznych fortyfikacji miejskich. Pozostała część to teren komunikacji wewnętrznej Hotelu Novotel i niewielki odcinek nowo urządzonej ul. Stągiewnej. Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwi odbudowę budynku odwachu straży spichrzowej przy Zespole Baszt Bramy Stągiewnej oraz mostu na Szopy. Zmiany te pozwolą na interesujące zagospodarowanie przestrzeni w prestiżowej lokalizacji Gdańska, a otwierany most ma szansę stać się atrakcją dla mieszkańców i turystów.