Podczas XLI sesji Rady Miasta Gdańska, odbywającej się 29 czerwca 2017 roku, przegłosowano m.in. jedenaście uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Jedną w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, cztery dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sześć - przystąpień.  

Wszystkie uchwały przedstawione na sesji przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkały się z akceptacją Rady. Nowe plany pozwolą m.in. na: realizację nowej zabudowy we Wrzeszczu, poprawę estetyki przestrzeni publicznych w strefie wejściowej do TPK, umożliwienie organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy 2018,  Europejskiego Jamboree Skautowego 2021 oraz Międzynarodowego Zlotu Skautów Jamboree 2023, rozbudowę gospodarstwa na Orunii czy nowego zagospodarowania przestrzeni.

W pierwszej kolejności Radni podjęli decyzję o uchwaleniu planu Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej. Obszar objęty granicami planu sanowi styk Wrzeszcza Dolnego, Zaspy i Brzeźna. Poprzez realizację nowej zabudowy na podstawie ustalonego w planie przeznaczenia i zgodnie z przyjętymi parametrami urbanistycznymi, możliwe będzie wytworzenie zabudowy pierzejowej charakterystycznej dla struktury Wrzeszcza, a także powiązanie przestrzenne i funkcjonalne z zabudową sąsiednich dzielnic, tj. ogólnodostępne przestrzenie publiczne (z zapisaną w planie zielenią) oraz funkcje usługowe ustalone wzdłuż pierzei eksponowanych.

Poprawa estetyki przestrzeni publicznych w strefie wejściowej do TPK
Następnie uchwalono plan VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego, stanowiący część istniejącej struktury mieszkaniowo-usługowej dzielnicy VII Dwór. Nowa zabudowa, która może powstać dzięki ustaleniom procedowanego planu, przyczyni się do modernizacji obszaru zajmowanego dotychczas przez ogródki warzywne (częściowo zdewastowane). Ponadto zostanie poprawiona estetyka przestrzeni publicznych w strefie wejściowej do TPK. W trakcie procedowania projektu planu stwierdzono występowanie w jego granicach trasy migracyjnej gatunków chronionych płazów do stawu na terenie ogrodów działkowych przy ul. Michałowskiego. W celu ochrony tych gatunków, wprowadzono m.in:
- szczegółowe zapisy dla terenu inwestycyjnego 001-MN21, w którym ustalono konieczność realizacji w ogrodzeniach przejść ekologicznych umożliwiających migrację drobnej zwierzyny, zalecenie prowadzenia prac ziemnych poza okresami ich wędrówki oraz 70 proc. udział powierzchni biologicznie czynnej,
- na terenie ciągu pieszego 006-KX 50% udział powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli stworzyć szeroki pas zieleni umożliwiający przemieszczanie się płazów bez kolizji z infrastrukturą komunikacyjną ciągu pieszego, ponadto na terenach komunikacji drogowej i pieszej, zalecono przeznaczenie wszystkich powierzchni nieprzeznaczonych dla ruchu pod zieleń,
- wyznaczono obszar zieleni krajobrazowo-ekologicznej 003-Z64.
Projekt planu z powyższymi ustaleniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu zawierającą informacje nt. występowania w granicach planu gatunków chronionych został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Ośrodki usługowe w rejonie przystanku PKM
Z kolei plan Jasień w rejonie przystanku PKM ustala m.in. ciągi piesze i pieszo-rowerowe w ramach poszczególnych terenów, stanowiące ważny element struktury powiązań pieszych i pieszo-rowerowych tej części miasta. Mają one na celu zapewnienie mieszkańcom dogodnego dojścia i dojazdu rowerem m.in. do przystanku PKM Jasień, a także do terenów wypoczynku i rekreacji takich jak Wróbla Staw, Potok Jasień czy planowana (po północnej stronie PKM) strefa buforowa lasów TPK. Ponadto zweryfikowano obsługę komunikacyjną obszaru objętego granicami planu oraz przeznaczenia terenów położonych na zachód od potoku Jasień, w tym granice zieleni do utrzymania lub wprowadzenia. Zwiększono również możliwości inwestycyjne, szczególnie w rejonie przystanku PKM Jasień.

Nowa jakość przestrzeni publicznej
Ostatni uchwalony plan Siedlce - węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga umożliwia realizację pierzei usługowej na krawędzi z przestrzenią publiczną, oraz wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w rejonie węzła, który po realizacji PKM i linii tramwajowej do przystanku Brętowo, stał się ważnym miejscem w sieci ogólnomiejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

Przystąpienia do sporządzenia planów
Następnie przedstawione zostały uchwały dotyczące przystąpień do sporządzenia planów. W pierwszej kolejności podjęto plan Wyspa Sobieszewska - rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską. Zmiany są podyktowane koniecznością weryfikacji ustaleń planu obowiązującego w kontekście umożliwienia organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy 2018,  Europejskiego Jamboree Skautowego 2021 oraz Międzynarodowego Zlotu Skautów Jamboree 2023, co podniesie prestiż miasta na arenie międzynarodowej oraz walory turystyczne Wyspy Sobieszewskiej i całego Gdańska. Wiąże się to z dopuszczeniem tymczasowego, sezonowego wykorzystywania terenu rolniczego w celu organizacji imprez masowych (niekolidujących z produkcją rolną).

Rozbudowa gospodarstwa
Przystąpiono także do sporządzenia planu dla Oruni w rejonie ulicy Nowiny 63a  w celu umożliwienia rozbudowy i rozwoju funkcjonującego gospodarstwa zajmującego się magazynowaniem i przetwórstwem warzyw, co przyczyni się do utrzymania i wzrostu zatrudnienia w tym zakładzie.

Realizacja idei rozwoju miasta do wewnątrz
Natomiast celem przystąpienia do sporządzenia planu Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Obszar objęty granicami planu stanowi część istniejącej struktury mieszkaniowej osiedla Niedźwiednik. Planowana w obszarze opracowania nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa będzie realizowana zgodnie z polityką miasta w zakresie intensyfikacji zabudowy w ramach wykształconych struktur  funkcjonalno-przestrzennych i stanowić będzie realizację idei rozwoju miasta do wewnątrz. W ramach planowanego zagospodarowania terenu przewidywana jest również realizacja usług z zakresu oświaty i zdrowia (np. przedszkole, żłobek).

Podobnie w planie Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej konieczne jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Przekształcenie terenu dawnej kotłowni na funkcję mieszkaniowo-usługową będzie zbieżne z przeznaczeniem terenów sąsiadujących i pozytywnie wpłynie na ład przestrzenny osiedla. 

Kreowanie nowych powiązań przestrzennych
Przeprowadzenie procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II umożliwi zagospodarowanie obszaru pomiędzy al. Hallera a ciągiem pieszo-rowerowym i Parkiem Reagana, z zachowaniem i wzmocnieniem istniejących powiązań przestrzennych, wzbogaceniem wachlarza dopuszczalnych funkcji oraz zachowaniem walorów przyrodniczych.

Z kolei potrzeba opracowania planu Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów podyktowana jest koniecznością dalszej modernizacji części nabrzeża poprzez weryfikację zapisów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. W tym celu niezbędne jest korekta ustaleń planistycznych w dostosowaniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Powołanie Komitetu Rewitalizacji
Ostatnia przedstawiona przez Biuro Rozwoju Gdańska uchwała, dotycząca powołania Komitetu Rewitalizacji, jest istotnym elementem partycypacji społecznej. Komitet stanowić będzie forum współpracy i dialogu w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy rewitalizacji. Więcej na ten temat tutaj.