Podczas XXXIX sesji Rady Miasta Gdańska, odbywającej się 25 maja 2017 roku, przegłosowano m.in. pięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Jedną dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, trzy przystąpienia do sporządzenia oraz jedną zmieniającą granice już procedowanego projektu planu.  

Wszystkie uchwały przedstawione na sesji przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkały się z akceptacją Rady. W pierwszej kolejności uchwalono plan Młode Miasto – Gazownia II, do którego przystąpiono m.in. w celu zmiany zasad obsługi komunikacyjnej wynikającej z odmiennego od poprzednio prezentowanego podejścia do przeprawy ulicy Nowej Wałowej przez Motławę. Preferowane przejście tunelem pod Motławą wymusiło zmianę obsługi komunikacyjnej terenów położonych na północny wschód od ulicy Nowej Wałowej, szczególnie w rejonie ulicy Stępkarskiej.

Następnie Radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe plany pozwolą m.in. na realizację zieleni ogólnodostępnej urządzonej, budowę kościoła czy też realizację chodnika wraz z oświetleniem.

Publiczna zieleń urządzona
Celem sporządzenia planu Matarnia rejon ulicy Elewów II jest zmiana przeznaczenia części terenu z funkcji mieszkaniowo – usługowej na publiczną zieleń urządzoną. Zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne zgłosili sami mieszkańcy okolicznych terenów, Rada Dzielnicy Matarnia i Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych.

Budowa kościoła
Celem przystąpienia do planu Maćkowy - kościół w rejonie ulicy Czerskiej jest umożliwienie budowy kościoła z plebanią, domem rekolekcyjnym i salą spotkań parafian. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIII/459/12 z dnia 23 lutego 2012 roku, tereny, będące własnością Gminy Miasta Gdańska, sprzedawane są w drodze bezprzetargowej kościołom i związkom wyznaniowym z bonifikatami. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest ustalenie przeznaczenia nieruchomości - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - na cele sakralne. Obowiązujący plan z 2005 roku ustala realizację kościoła - dominanty kompozycyjnej w granicach działki będącej własnością Gminy Miasta Gdańska na terenie o przeznaczeniu mieszkaniowo–usługowym, uniemożliwiając tym samym udzielenie bonifikaty przy zbyciu działki przewidzianej na realizację kościoła. Niezbędna jest zatem zmiana przeznaczenia terenu gminnego na cele sakralne. W celu racjonalnego zagospodarowania terenu pod kościół i towarzyszące mu funkcje, zasadna będzie również zmiana niektórych parametrów zabudowy, a w szczególności weryfikacja intensywności i wysokości zabudowy.

Ciąg pieszy oraz oświetlenie
Do planu Ujeścisko - ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej przystąpiono w celu umożliwienia realizacji oświetlonego ciągu pieszego pomiędzy osiedlami, uwzględniającego możliwość poruszania się osób z wózkami dziecięcymi. Obecnie mieszkańcy korzystają z chodnika w złym stanie technicznym, pozbawionego  oświetlenia oraz podjazdów dla wózków. Ze względu na własność prywatną nie mogą być one w obecnej formie eksploatowane ani rozbudowywane przez służby miejskie. W celu poprawy jakości głównego połączenia pieszego, konieczne jest zatem przejęcie terenu przez Miasto, a następnie urządzenie ciągu pieszego.

Zmiana granic przystąpienia
Do planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej przystąpiono uchwałą nr XXX/812/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r. W związku z potrzebą niewielkiej korekty układu komunikacyjnego, obsługującego teren objęty opracowaniem, Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało uchwałę zmieniającą granice projektu planu. Podjęty plan umożliwi kontynuację funkcji mieszkaniowo-usługowej na tym obszarze, określi warunki i parametry zabudowy, a także określi sposób obsługi komunikacyjnej zarówno dla terenów będących własnością prywatną jak i działki gminnej.