20 czerwca Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Maćkowych.

Przyjęty przez radnych plan Maćkowy - rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej (druk 62; uzasadnienie) zakłada realizację celów publicznych w zakresie gospodarki wodami opadowymi i zabezpieczeń przeciwpowodziowych; plan ustala rezerwę pod zbiorniki retencyjne oraz umożliwia wydzielenie potoku w rejonie ulic Czerskiej i Władysława Jagiełły, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwadniania. Realizacją celów publicznych, której możliwość stwarza uchwalony plan, jest także korekta rezerwy drogowej, m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Starogardzkiej, Czerskiej, Niepołomickiej oraz planowanej Nowej Niepołomickiej, jak również umożliwienie powstania terenów zieleni urządzonej oraz powiązań pieszych i pieszo-rowerowych. Plan daje także możliwość rozwoju funkcji usługowych służących lokalnej społeczności.