18 kwietnia, podczas LXXVI sesji radni miejscy zadecydowali m.in. o uchwaleniu dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany, przewidziane w uchwalonych planach, umożliwiają realizację celów publicznych, dotyczą one terenów zlokalizowanych na Pieklisku i Oruni.

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok (druk 1970; uzasadnienie) umożliwia realizację celu publicznego polegającego na przedłużeniu ulicy Lema na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej jako drogi publicznej, w miejscu obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego. Ponadto zapisy planu określają przeznaczenie i sposób zagospodarowania dotychczas niezainwestowanego terenu znajdującego się na południe od ulicy Kartuskiej. Plan był trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu – w wyniku konsultacji uwzględniono część uwag, które dotyczyły m.in. nieprzekraczalnej wysokości zabudowy i zakazu makroniwelacji na jednym z terenów objętych planem.

Plan Orunia – zbiornik retencyjny w rejonie ulicy Równej (druk 1971; uzasadnienie) umożliwi realizację celów publicznych - budowę zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami infrastruktury odwadniającej oraz urządzenie miejskiej zieleni ogólnodostępnej. Przeznaczenie terenu jest spójne z założeniami miejskiej polityki przeciwpowodziowej zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.