21 marca, podczas LXXV sesji, radni miejscy zdecydowali m.in. o przystąpieniu do prac nad planem ogólnym miasta Gdańska; podjęli także dwie uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozpoczęcie prac nad planem ogólnym jest związane z ubiegłoroczną zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ogólny, uchwalany obowiązkowo dla gminy, ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać np. parki, osiedla, usługi czy drogi. Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki uchwaleniu miejscowych planów, pozwolą m.in. na utworzenie nowych terenów rekreacji i wypoczynku w ramach planowanego Parku Południowego, budowę przedszkola oraz rozbudowę szkoły.

Plan ogólny

Plan ogólny miasta Gdańska (druk 1952; uzasadnienie) ma wskazywać, na jakich obszarach będą mogły powstać szkoły, tereny zielone, drogi, miejsca pracy czy zabudowa mieszkaniowa. Umożliwi również określenie gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej, takich jak szkoły podstawowe czy publiczne tereny zielone.

Plan ogólny zastąpi obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; co ważne, w przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu miejscowych planów i będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy. Forma nowego dokumentu ma być jednolita w całej Polsce. W odróżnieniu od studium, nie będzie on wyznaczał kierunków rozwoju, ale podzieli miasto na strefy, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne, tj. maksymalna wysokość, powierzchnia i intensywność zabudowy oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna. Wśród możliwych stref będzie można wyznaczyć np. strefę usługową, komunikacyjną czy zieleni i rekreacji.

Sporządzanie projektu planu ogólnego jest zbliżone do procedury obecnie stosowanej przy przygotowywaniu planów miejscowych, które powstają przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Przez dwa miesiące, począwszy od 15 kwietnia, każdy będzie mógł złożyć swoje propozycje, w formie wniosku, do planu ogólnego. Wszelkie informacje na ten temat oraz możliwości składania wniosków pojawią się na stronie Biura Rozwoju Gdańska 15 kwietnia 2024 roku.

Uchwalenia miejscowych planów

Plan Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego (druk 1962; uzasadnienie) umożliwia realizację celów publicznych, tj. zabezpieczenie oraz utworzenie nowych terenów rekreacji i wypoczynku położonych pomiędzy ulicami Kazimierza Porębskiego a Jerzego Świrskiego oraz pomiędzy Świętokrzyską a Bieszczadzką, w ramach planowanego Parku Południowego oraz wzdłuż Potoku Oruńskiego.

Plan pozwala na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 86, wprowadza przestrzeń współdzieloną w rejonie szkoły i zbiornika retencyjnego Wielkopolska, umożliwia także realizację przedszkola na terenie usługowym położonym po południowej stronie ulicy Darżlubskiej. Plan przewiduje również rozwój funkcji usługowej wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej oraz powstanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w tym rejonie.

Przyjęty przez radnych plan Śródmieście w rejonie ulicy 3 Maja (druk 1963; uzasadnienie) zabezpiecza realizację celu publicznego – usług wymiaru sprawiedliwości, czyli umożliwia rozbudowę Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.