28 września, podczas LXVIII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. cztery uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną dotyczącą oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2018-2022. Dwa plany uchwalono i odstąpiono od opracowywania dwóch planów miejscowych.

Uchwalenia

Przyjęty przez radnych plan Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II (druk 1788; uzasadnienie) pozwala na rozwój na terenie akademii piłkarskiej Jaguar Gdańsk usług, z preferencją dla sportu i rekreacji. Ustalenia planu umożliwią realizację boiska treningowego wraz z zapleczem sportowym.

Plan Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej (druk 1795; uzasadnienie) umożliwia realizację celu publicznego poprzez utworzenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, będącego zabezpieczeniem w przypadku deszczy nawalnych, co jest realizacją polityki przeciwpowodziowej miasta. Plan pozwala również na utworzenie użytku ekologicznego chroniącego las łęgowy z kompleksem źródlisk zasilających wody Potoku Oliwskiego oraz zagospodarowanie części terenów na potrzeby Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Odstąpienia

Rada Miasta Gdańska zadecydowała o odstąpieniu od sporządzenia planu miejscowego Oliwa Dolna rejon ulic Subisława i Ziemowita (druk 1782; uzasadnienie). Do prac nad projektem przystąpiono w 2018 roku. Plan miał rozszerzyć przeznaczenie terenu o usługi edukacyjne, w tym przedszkole, szkołę podstawową, liceum. W związku z roszczeniami właścicieli nieruchomości, które zakończyły się na korzyść gminy, na cztery lata prace nad planem wstrzymano. Po rozstrzygnięciu spraw własnościowych, przeprowadzone zostały ponowne analizy potrzeb społecznych; wykazały one, że na tym obszarze priorytetem jest zabezpieczenie usług społecznych dla osób starszych. Obowiązujący dla tego obszaru plan miejscowy przeznacza całość terenu na funkcje usługowe związane z domem opieki społecznej i takie przeznaczenie zostaje utrzymane.

Odstąpiono również od sporządzenia planu miejscowego Wrzeszcz Górny rejon ul. Traugutta i ul. Sobieskiego (druk 1798; uzasadnienie). Plan miał wskazać tereny, na których możliwe i celowe byłoby wprowadzenie nowej zabudowy oraz ochrona terenów zieleni. Konkurs na zagospodarowanie kampusu Politechniki Gdańskiej, kontynuacja prac związanych z trasą tramwajową Gdańsk Południe–Wrzeszcz oraz wnioski z warsztatów „Do Studzienki – Nowe Przestrzenie Publiczne” pokazują, że potrzebna jest zmiana podejścia do zagospodarowania przestrzeni w rejonie PG. W najbliższym czasie, w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpoczną się prace nad planem ogólnym miasta Gdańska, który zastąpi obowiązujące obecnie studium; rozstrzygnięcia przestrzenne dla tego terenu zostaną odwzorowane w tym dokumencie.

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-2022 (druk 1787; uzasadnienie)

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku prezydent miasta, co najmniej raz podczas trwania kadencji rady miasta, zobowiązany jest dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza ma ocenić aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych. Analiza przedstawiona Radzie Miasta Gdańska podczas sesji obejmowała lata 2018-2022. Wynika z niej, że uchwalone w 2018 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ugruntowało kierunki prowadzenia polityki przestrzennej. Jego wizja oraz główne cele są wciąż aktualne i nadal realizowane. Są one zgodne z celami strategicznymi zapisanym w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Dokument ten jest nieaktualny jedynie w trzech punktach: dotyczących polityki w zakresie ogrodów działkowych, parkingowej oraz rezerwy terenowej pod cmentarz komunalny. Duże i wciąż rosnące pokrycie miasta planami miejscowymi pozwala prowadzić zrównoważoną, racjonalną i prorozwojową politykę przestrzenną. Lata 2018-2022 to okres priorytetowego podejścia do przestrzeni publicznych oraz intensyfikacji działań na rzecz zrównoważonej mobilności, co poprawia jakość życia w mieście.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska nie będzie zmieniane; zgodnie z obowiązującą od 24 września 2023 roku nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zastąpi go plan ogólny; prace nad tym dokumentem rozpoczną się w najbliższym czasie.