31 sierpnia, podczas LXVI sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną dotyczącą Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska. Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego we Wrzeszczu Górnym, uchwalono plany we Wrzeszczu Dolnym, na Ołowiance, Siennej Grobli, w Kiełpinie Górnym, Kokoszkach Mieszkaniowych, na Żabiance, w Górkach Zachodnich oraz na Błoniach Południe.

Przystąpienie

Celem sporządzenia projektu planu Wrzeszcz Górny - Diabełkowo (druk 1742; uzasadnienie) jest ochrona walorów kulturowych przedwojennego zespołu modernistycznej zabudowy jednorodzinnej.

Uchwalenia

Uchwalenie planu Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny (druk 1738; uzasadnienie) pozwoli na rozwój miasta do wewnątrz poprzez uzupełnienie zabudowy w pierzei ulicy Grażyny oraz realizację zabudowy mieszkaniowej na terenie dotychczas przeznaczonym pod funkcje usługowe. Plan umożliwi także zachowanie zielonego skweru znajdującego się naprzeciw Dworu Kuźniczki.

Plan Ołowianka - część centralna i północna (druk 1743; uzasadnienie) umożliwi realizację celu publicznego dotyczącego rozwoju funkcji kultury o randze metropolitalnej i ogólnomiejskiej poprzez adaptację historycznego budynku na potrzeby działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Pozwoli on również na wykreowanie placu w sąsiedztwie filharmonii oraz modernizację przepompowni ścieków.

Przyjęcie planu Sienna Grobla – rejon ulic Wiesława i Siennickiej (druk 1744; uzasadnienie) umożliwi wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w związku z wycofywaniem się z rejonu ulicy Wiesława funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej. Plan pozwoli także na realizację celu publicznego poprzez kontynuację rezerwy terenowej pod nową ulicę – tzw. Nową Wałową.

Plan Kiełpino Górne rejon ulicy Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta (druk 1740; uzasadnienie) pozwoli na racjonalne zagospodarowanie terenu, które jest związane ze zmianą przebiegu korytarza infrastruktury technicznej. Wskazuje także miejsca na realizację zabudowy produkcyjno-usługowej i umożliwia weryfikację istniejącego oraz planowanego układu komunikacyjnego w związku z rozbudową Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta.

Przyjęty przez radnych plan Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Bysewskiej (druk 1739; uzasadnienie) umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wykreowanie powiązań pieszych nowego osiedla z sąsiednimi obszarami. Wprowadzenie funkcji usługowej zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności do podstawowych usług.

Kolejny uchwalony plan Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS (druk 1736; uzasadnienie) umożliwia realizację boiska treningowego na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego oraz mieszkańców. Zabezpiecza on również rezerwę pod trasę tramwajową wzdłuż ulicy Subisława. Na terenie objętym planem możliwe jest także stworzenie węzła integracyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego z komunikacją zbiorową wraz z urządzonym placem publicznym w rejonie wejścia na przystanek SKM.

Plan Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej (druk 1737; uzasadnienie) poprawia warunki inwestowania w terenie przemysłowo-usługowym, także dla przemysłu stoczniowego.

Ostatni z przyjętych przez gdańskich radnych plan Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II (druk 1735 + autopoprawka; uzasadnienie) pozwala na wprowadzenie zagospodarowania produkcyjno-usługowego oraz instalację ogniw fotowoltaicznych.

Uchwalenie Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska

W trakcie dzisiejszej sesji radni przegłosowali także uchwałę dotyczącą Aktualizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0 (druk 1745; uzasadnienie). Jest to dokument, który zastąpi dwa dokumenty dotychczas kształtujące politykę rowerową w mieście: System Tras Rowerowych Dla Gdańska – STeR oraz Strategię Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska – SR STeR.

STeR 2.0 podtrzymuje założenia przyjęte przez miasto kilka lat temu, zgodnie z którymi rozwój ruchu rowerowego podnosi poziom jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni publicznych, a infrastruktura rowerowa powinna służyć różnorodnej grupie użytkowników. Dokument ten jednak weryfikuje kształt systemu tras rowerowych wskazany na mapie STeR tak, aby spełniał on oczekiwania użytkowników, był dostosowany do obowiązujących przepisów i zapewniał efektywność działań inwestycyjnych.

Główną przesłanką dla weryfikacji systemu jest uwzględnienie zrealizowanych w ostatniej dekadzie inwestycji – osiedli mieszkaniowych, centrów biurowych, ale też zbudowanych ulic i tras rowerowych. Duże znaczenie w tym kontekście ma także rosnąca liczba użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych oraz UTO – stwarzająca nowe szanse, ale też wymagania dla systemu tras. W związku z powyższym STeR 2.0 wprowadza nową klasę tras – ekostrady, których realizacja ma umożliwić podróż z wysoką prędkością i sprawne przemieszczenia na dłuższym dystansie.

Nowym elementem, wprowadzonym w STeR 2.0, jest wskazanie optymalnej formy realizacji trasy (wydzielona droga dla rowerów, pas dla rowerów w jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, ruch roweru po jezdni na zasadach ogólnych itp.).