27 kwietnia, podczas LXI sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany uchwalono, do jednego przystąpiono.

Uchwalone plany obejmują tereny w Osowej i Letnicy. Zainicjowane prace planistyczne dotyczą terenów we Wrzeszczu Górnym.

Uchwalenia

Plan Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza pozwala na powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję retencyjną. Zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika „Osowa” i rozbudowa jego czaszy o okresowo zalewaną wodą tzw. część „suchą” zmieni sposób użytkowania terenu sąsiadującego ze zbiornikiem. Przez większość czasu teren ten będzie mógł pełnić funkcję rekreacyjną. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tym rejonie.

Przyjęty przez radnych plan Letnica rejon ulicy Starowiejskiej umożliwia realizację celu publicznego poprzez obligatoryjną lokalizację funkcji społecznych – żłobka lub przedszkola. W odpowiedzi na rozwój funkcji mieszkaniowej w tej części miasta, projekt wprowadza również możliwość realizacji uzupełniających usług nauki, kultury, administracji, handlu i gastronomii. Na obszarze objętym planem powstaną także tereny publicznej zieleni urządzonej wpisane w system terenów rekreacyjnych zaplanowany w tym rejonie. Wzdłuż ulicy Starowiejskiej natomiast możliwa będzie zabudowa mieszkaniowo-usługowa z intencją realizacji zabudowy TBS.

Przystąpienia

Przystąpienie do prac nad planem Wrzeszcz Górny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Partyzantów ma na celu rozszerzenie dopuszczonych w tej części Wrzeszcza funkcji usługowych terenu o funkcję mieszkaniową, weryfikację parametrów zabudowy oraz aktualizację granic pasa drogowego al. Żołnierzy Wyklętych.