30 marca, podczas LX sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. szesnaście uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną dotyczącą zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Jeden plan uchwalono, do trzynastu przystąpiono, odstąpiono natomiast od opracowywania dwóch planów miejscowych.

Uchwalenie

Przyjęty przez radnych plan Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej pozwoli na realizację celu publicznego – podczyszczalni wód opadowych w ramach powiększenia parku przy Stawie Młyńskim. Ponadto zapisy planu umożliwią realizację zabudowy usługowej przy ulicy Spacerowej, nawiązującej architektonicznie do nieistniejącego hotelu Waldhäuschen oraz przeznaczenie wolnej działki gminnej przy ulicy Kwietnej pod funkcję usługowo-mieszkaniową.

Odstąpienia

Rada Miasta Gdańska zadecydowała o odstąpieniu od sporządzenia planu miejscowego Ujeścisko - centrum dzielnicy Południe w rejonie ulicy Warszawskiej. Prace nad nim rozpoczęto na mocy uchwały z dnia 26 sierpnia 2021 roku. Plan miał umożliwić realizację wielofunkcyjnego ośrodka usługowego, stanowiącego centrum dzielnicy Południe.

Ponieważ na rok 2023 zaplanowane są konsultacje społeczne i konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie obszaru centrum dzielnicy Południe, obejmujący szerszy zasięg w stosunku do granic planu, zdecydowano o odstąpieniu oraz przystąpieniu do sporządzenia planu w nowych granicach. Pozwoli to na wykreowanie spójnej wizji centrum na podstawie konsultacji i wyników konkursu.

Odstąpiono również od sporządzenia planu miejscowego Orunia – rejon ulicy Rejtana. Rada Miasta Gdańska zdecydowała o rozpoczęciu prac nad planem uchwałą z dnia 27 maja 2021 roku.

Plan miał pozwolić na zagospodarowanie podwórek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyznaczyć nowe tereny zieleni ogólnodostępnej powiązane z istniejącym Parkiem Schopenhauera. Przewidywał on także dopuszczenie funkcji mieszkaniowo-usługowej przy ul. Trakt Św. Wojciecha oraz zabezpieczał teren pod rozbudowę linii kolejowej, co wynika z procedowanego przez PKP projektu zwiększenia przepustowości ciągu Tczew-Gdynia – inwestycji o znaczeniu państwowym.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakazał rozbudowy linii kolejowej oraz nakazał przywrócenie historycznej funkcji parkowej na terenie stacji benzynowej. W związku z tym, że spełnienie wymogów PWKZ jest sprzeczne z realizacją celu publicznego, jakim jest rozbudowa linii kolejowej, a także utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez magazynowanie i dystrybucję paliw, zasadne jest odstąpienie od sporządzanego planu. Stacja benzynowa może funkcjonować w oparciu o obowiązujący na tym terenie plan miejscowy, a linia kolejowa może zostać rozbudowana bez zmiany planu – zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym.

Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla tego terenu wymusza podjęcie nowej procedury planistycznej w zmodyfikowanych granicach.

Przystąpienia

Celem sporządzenia planu Orunia – rejon ulicy Rejtana II jest umożliwienie realizacji przedsięwzięć wpisanych w Gminny Program Rewitalizacji dla podobszaru Oruni. Zapisy projektu planu pozwolą na zagospodarowanie podwórek i aktywizację mieszkańców poprzez włączenie ich w działania na rzecz poprawy własnego otoczenia. W projekcie przewidziane jest także ustalenie nowych, powiązanych z Parkiem Schopenhauera, terenów zieleni ogólnodostępnej oraz wprowadzenie ograniczeń związanych z sąsiedztwem linii kolejowej. Ponadto plan dopuści możliwość realizacji funkcji mieszkaniowo-usługowej przy ul. Trakt Św. Wojciecha i tym samym dostosuje przeznaczenie terenu do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Decyzją radnych przystąpiono również do sporządzenia planu Śródmieście w rejonie ulicy 3 Maja, który ma na celu zmianę przeznaczenia i ustanowienie na działce prywatnej funkcji publicznej – usług wymiaru sprawiedliwości. Zapisy planu zapewnią możliwość realizacji Etapu II zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Plan Długie Ogrody – rejon ulic Szopy i Łąkowej umożliwi zwiększenie i zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w dzielnicy Śródmieście. Zmiana przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na funkcję mieszkaniowo-usługową pozwoli lepiej dostosować przyszłą zabudowę do istniejącego kontekstu tych terenów. Założenia planu wpisują się w określone w Studium kierunki rozwoju w zakresie tworzenia miasta kompaktowego i krótkich odległości oraz rozwoju miasta do wewnątrz.

Celem przystąpienia do prac nad planem Stare Miasto – rejon ulic Wałowej i Rybaki Górne jest dopuszczenie realizacji budynku, który uzupełni kwartał pomiędzy ulicami Wałową i Rybaki Górne w układzie dostosowanym do pierzei ulic. Umożliwi to ochronę historycznej struktury i pozwoli na optymalne uzupełnienie zachowanej tkanki miejskiej Starego Miasta. Realizacja zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy z rozwiniętą infrastrukturą społeczną i transportową wpisuje się w politykę rozwoju miasta do wewnątrz.

Sporządzenie planu Jasień – rejon ulicy Kartuskiej i Źródlanej umożliwi dostosowanie ustaleń planistycznych do istniejącego układu drogowego, zlokalizowanego na południe od alei Armii Krajowej, który powstał w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Plan Orunia Górna, Ujeścisko – rejon pętli Łostowice-Świętokrzyska ma na celu weryfikację ustaleń planistycznych związanych z budową trasy PKM oraz przystanku Łostowice Świętokrzyska. Zapisy planu pozwolą na wykształcenie w rejonie przystanku wielofunkcyjnego ośrodka z zabudową mieszkaniową i szerokim programem usługowym. Ponadto plan umożliwi ochronę zasobów przyrodniczych doliny Potoku Oruńskiego, przy uwzględnieniu jej potencjału rekreacyjnego. Pozwoli on również na powiększenie rezerw terenowych pod zbiornik retencyjny, który zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Przystąpienie do prac nad planem Piecki Migowo rejon ulicy Wołkowyskiej umożliwi realizację celu publicznego, jakim jest zabezpieczenie terenów pod park leśny w środkowej i wschodniej części obszaru. Zapisy pozwolą na stworzenie niezbędnego zaplecza rekreacyjnego, przy jednoczesnej ochronie walorów przyrodniczych kompleksu zieleni leśnej. Ponadto celem planu jest realizacja kierunków rozwoju określonych w Studium poprzez umożliwienie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej. Plan pozwoli także na regulację pasa drogowego ulicy Wołkowyskiej.

Radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Ujeścisko – centrum dzielnicy Południe w rejonie ulic Warszawskiej i Piotrkowskiej. Celem podjęcia prac planistycznych jest utworzenie wielofunkcyjnego ośrodka usługowego o wysokiej jakości architektury z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi w centrum dzielnicy Południe. Centrum dzielnicowe będzie powiązane z planowanym Parkiem Południowym, którego część zostanie utworzona w granicach planu.

Celem sporządzenia planu Łostowice – trzcinowisko II jest ochrona oraz wzmocnienie walorów przyrodniczych i możliwości retencyjnych trzcinowiska i rejonu potoku Kowalskiego oraz zabezpieczenie rezerwy terenowej pod zbiornik retencyjny. Zaproponowane zagospodarowanie terenu ma także poprawić dostęp mieszkańców do terenów rekreacyjnych. Dodatkowo plan ma umożliwić intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie przystanków Wielkopolska i Kowale w związku z planowaną w tym rejonie trasą PKM.

Uchwałą RMG rozpoczęły się także prace nad planem Wrzeszcz Górny – park retencyjny Wileńska w rejonie ulicy Sobieskiego. Celem sporządzenia planu jest realizacja celu publicznego poprzez stworzenie parku retencyjnego z częścią zbiornikową oraz rekreacyjną, zgodnie z zapisami Gdańskiej Polityki Wodnej. Poprawi to ochronę przeciwpowodziową oraz zwiększy dostępność zieleni, pozytywnie wpływając na jakość życia mieszkańców.

Celem sporządzenia planu Orunia – rejon ulicy Piaskowej i Wzgórza Ptaszniki jest poprawa dostępu mieszkańców do terenów zieleni urządzonej. Ponadto plan umożliwi ochronę walorów przyrodniczych i stabilizację skarp w rejonie Wzgórza Ptaszniki.

Sporządzenie planu Dolina Potoku Oruńskiego i rejon ulicy Diamentowej wpisze się w działania miasta na rzecz ochrony przyrody. Celem rozpoczęcia prac jest ustalenie warunków zainwestowania oraz zasad ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu położonego w strefie krawędziowej wysoczyzny.

Przystąpienie do prac nad planem Park Oruński i Dolina Potoku Oruńskiego pozwoli na realizację celu publicznego w zakresie ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny Potoku Oruńskiego przy zrównoważonym wykorzystaniu jej potencjału rekreacyjnego. Celem prac planistycznych jest również ochrona wartości historyczno-kulturowych wpisanego do rejestru zabytków Parku Oruńskiego.

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji

Głosowaniu radnych została poddana także uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Konieczność wprowadzenia zmian w obowiązującym GPR wynika z przeprowadzonej w 2022 roku ewaluacji programu – oceny jego aktualności i stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wnioski z ewaluacji jasno wskazują na potrzebę kontynuacji działań i aktualizacji programu. Przeprowadzono również diagnozę zjawisk kryzysowych oraz zweryfikowano granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, co pozwoliło – drogą uchwały przegłosowanej w lutym 2023 roku – na powiększenie granic podobszaru Orunia o dodatkowe tereny do objęcia programem. Zmiana GPR pozwoli zatem na kontynuację rozpoczętych działań, jak i na podjęcie kolejnych przedsięwzięć, zgodnie z bieżącymi potrzebami interesariuszy rewitalizacji.