Podczas LIX sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o uchwaleniu jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do prac nad ośmioma kolejnymi. Ponadto głosowaniu została poddana uchwała dotycząca wyznaczenia nowych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Uchwalenia

Uchwalony plan Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej umożliwia realizację celu publicznego – rozbudowę (na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska) istniejącego cmentarza parafii rzymskokatolickiej św. Walentego. Ponadto zmiana parametrów urbanistycznych pozwoli na rozbudowę bazy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przeniesienie siedziby rejonu i obwodu drogowego z ulicy Subisława. Uchwalony plan weryfikuje również układ drogowy i zapisy dotyczące obsługi transportowej terenów przyległych.

Przystąpienia

Sporządzenie planu Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta umożliwi realizację celu publicznego, jakim jest wyznaczenie rezerwy terenu pod pętlę autobusową. Niniejsza pętla pozwoli na wydłużenie linii autobusowej kursującej w dzielnicy Osowa, co będzie miało wpływ na poprawę dostępności transportowej. Plan zakłada również nieznaczne rozszerzenie zakresu dopuszczonych funkcji usługowych.

Uchwałą RMG rozpoczęły się także prace nad planem Barniewice rejon ulicy Mirandy, którego zapisy umożliwią wyznaczenie rezerwy terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego – zieleni urządzonej – w obszarze znacznego deficytu ogólnodostępnych terenów zielonych. Ponadto plan pozwoli na uregulowanie kwestii dostępu do drogi publicznej dla posesji przylegających do ulicy Mirandy i Planetarnej.

Przystąpienie do prac nad planem Rudniki rejon ulicy Gdańskiego Kolejarza ma na celu ustalenie przeznaczenia i warunków zagospodarowania z uwzględnieniem wytycznych zawartych w karcie Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. Zapisy planu umożliwią wykształcenie terenu zieleni jako przestrzeni przeznaczonej do rekreacji i integracji mieszkańców. Wskazany zostanie także teren pod zabudowę o funkcji społecznej. Przewiduje się rezygnację z rezerwy terenu pod funkcje kolejowe, a tym samym utrzymanie istniejącego przebiegu ulicy Gdańskiego Kolejarza.

Celem przystąpienia do planu Płonia rejon ul. Płońskiej i Zagroble jest ustalenie przeznaczenia produkcyjno-usługowo-składowego, w tym możliwości lokalizacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), m.in. w formie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych. Plan zakłada racjonalne, dostosowane do potrzeb, zagospodarowanie terenów w granicach portu. Wprowadzenie funkcji przemysłowo-usługowo-portowej będzie miało wpływ na powstanie nowych miejsc pracy i wzmocnienie potencjału gospodarczego miasta.

Decyzją radnych przystąpiono również do planu Orunia – zbiornik retencyjny w rejonie ulicy Równej. Plan umożliwi realizację celu publicznego, jakim jest utworzenie zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami infrastruktury odwadniającej. Powyższe założenie wpisuje się w politykę miasta dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej.

Sporządzenie planu Orunia – rejon ulic Smętnej i Wschodniej umożliwi realizację celu publicznego, jakim jest określenie rezerwy terenu pod wytyczenie nowej ulicy – tzw. Nowej Przyjemnej. Planowana droga jest niezbędna do poprowadzenia trasy autobusów miejskich, co będzie miało znaczący wpływ na poprawę dostępności mieszkańców do transportu zbiorowego.

Celem przystąpienia do prac nad planem Oliwa Górna – rejon ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego jest umożliwienie m.in. realizacji funkcji społecznych takich jak oświata. Zmiana przeznaczenia terenu objętego planem wzmocni jego potencjał funkcjonalno-użytkowy, a to z kolei pozwoli na poprawę standardu funkcjonowania Szkoły Podstawowej przy ulicy Opackiej i uregulowanie granic pasa drogowego ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego.

Plan Ujeścisko – rejon ulic Przemyskiej i Wadowickiej umożliwi wyznaczenie rezerwy terenu dla realizacji celu publicznego – zieleni ogólnodostępnej – oraz wzmocnienie potencjału rekreacyjnego Wąwozu Ujeścisko. Stworzenie i objęcie ochroną wielofunkcyjnych przestrzeni zielonych umożliwi rekreację i poprawę warunków życia mieszkańców.

Nowe granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Podczas LIX sesji głosowano także nad zmianą uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Niniejsza zmiana pozwoli na korektę granic – podobszar Orunia zostanie powiększony o dodatkowe 94,45 ha terenu, który będzie objęty Gminnym Programem Rewitalizacji. Planowane jest włączenie do podobszaru rejonów ulic: Sandomierskiej, Żabiej, Przybrzeżnej, Dalekiej, Smolnej, Kolonii Orka, Kolonii Rola, Kolonii Zaranie oraz Kolonii Mysia. Rewitalizacja umożliwi wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i dokumentem delimitacyjnym, był dwukrotnie poddawany konsultacjom społecznym.