24 listopada, podczas LVI sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono, do dwóch przystąpiono.

Uchwalone plany obejmują tereny na Ujeścisku, Krakowcu – Górkach Zachodnich oraz rejon Placu Dwóch Miast. Zainicjowane prace planistyczne dotyczą terenów na Łostowicach i Letnicy.

Uchwalenia

Plan Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej pozwala na realizację nowego zagospodarowania i intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dodatkowo – daje możliwość stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej przy uwzględnieniu bezpośredniego sąsiedztwa planowanego Centrum Dzielnicy Południe wraz z parkiem. Ponadto zapewnia ochronę najsilniej zadrzewionym terenom poprzez ustalenie parku rekreacyjnego. Obszar ten, wraz z parkiem retencyjno-rekreacyjnym poza zachodnią granicą planu, będzie jednym z fragmentów Parku Południowego, gdzie przewidziano naturalne zagospodarowanie terenu.

Przyjęty przez radnych plan Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej umożliwia wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wkomponowanej w układ istniejących budynków wielorodzinnych. Zakłada on również realizację zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz niewielkiego obiektu usługowego w zieleni (z zakresu turystyki, sportu, rekreacji, kultury, zdrowia itp.). Zapisy planu zezwalają także na rezygnację ze zbędnego ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego wzdłuż terenów leśnych, co zakładał dotychczas obowiązujący na tym terenie plan miejscowy. Nieruchomości, przez które miałby przebiegać ciąg pieszo-rowerowy, są w znacznej mierze zabudowane, a komunikację rowerową zapewnia przebiegająca równolegle do planowanego ciągu ulica Łowicka.

Kolejny uchwalony plan Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast pozwala na spójne zagospodarowanie terenu położonego w granicach Gdańska i Sopotu. Przyjęte zapisy umożliwiają rozwój usług związanych z działalnością Ergo Areny. Gdańskie opracowanie obejmuje część hali widowiskowo-sportowej i parkingu oraz fragmenty układu drogowego i Placu Dwóch Miast. Dodatkowo w planie miejscowym została ustalona obsługa transportowa terenów inwestycyjnych.

Przystąpienia

Przystąpienie do prac nad planem Łostowice - rejon Potoku Kowalskiego ma na celu umożliwienie regulacji potoku, co poprawi bezpieczeństwo powodziowe. Wprowadzone zapisy zwiększą odporność systemu odwadniającego, pozwolą na umocnienie i stabilizację skarp, stworzenie pasa technicznego oraz wprowadzenie nasadzeń zieleni. Prace planistyczne będą przebiegać zgodnie z założeniami dokumentu „Przebudowa Potoku Kowalskiego z budową zbiornika retencyjnego K2”.

Celem sporządzenia planu Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej jest dopuszczenie realizacji tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu w sytuacjach kryzysowych. Plan zakłada również rezygnację z przeznaczenia fragmentu terenu na cele kolejowe, dopuszczając przeznaczenie przemysłowo-usługowe z parametrami umożliwiającymi spójne zagospodarowanie z terenami sąsiadującymi.