27 października, podczas LV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Kokoszkach Przemysłowych.

Celem przystąpienia do prac nad planem miejscowym Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Nowatorów i Portu Lotniczego II jest określenie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu będącego dotąd rezerwą pod rozbudowę Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Ograniczenie planów rozbudowy lotniska pozwala na korektę granic między projektowanymi terenami produkcyjno-usługowymi a zapisaną w obowiązujących obecnie planach rezerwą. Nowe zapisy umożliwią właścicielom gruntów realizację celów inwestycyjnych, zgodnych z kierunkami ustalonymi w Studium, czyli zabudowy produkcyjno-usługowej.