Radni miejscy podczas LIV sesji RMG podjęli m.in. sześć uchwał w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki pracom nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozwolą m.in. na racjonalne zagospodarowanie terenów w granicach portu, spójne urządzenie terenów rekreacyjnych w Parku Południowym czy ustalenie rezerwy terenowej pod zintegrowany przystanek Gdańsk Lipce.

Celem przystąpienia do planu Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej II jest umożliwienie dalszego rozwoju w zakresie funkcji usługowych i produkcji wysokich technologii w obszarze tzw. Doliny Krzemowej. Założeniem planu jest intensyfikacja parametrów urbanistycznych projektowanej zabudowy w strefie produkcyjno-usługowej oraz doprecyzowanie sposobu zagospodarowania działek własności Gminy Miasta Gdańska. Prace nad planem uwzględnią także realizację celu publicznego, jakim jest ustalenie ciągu pieszo-rowerowego w miejscu odcinka nieczynnej linii kolejowej przebiegającej wzdłuż wschodniej granicy planu.

Decyzją radnych przystąpiono również do planu Stogi rejon Pustego Stawu. Celem sporządzenia planu jest podniesienie jakości przestrzeni rekreacyjno-turystycznych w rejonie Pustego Stawu przy uwzględnieniu wpisu do rejestru zabytków oraz wytycznych z opracowania Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. Dodatkowo plan zakłada ochronę walorów przyrodniczych, w szczególności dla terenów położnych na południowy wschód od Pustego Stawu.

Celem sporządzenia planu Rudniki-Błonia rejon ulicy Elbląskiej i rzeki Rozwójki jest ustalenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu, który w zdecydowanej części nie jest objęty żadnym obowiązującym planem. Powyższe ustalenia pozwolą na racjonalniejsze gospodarowanie gruntami znajdującymi się na terenach przemysłowo-portowych przy utrzymaniu stabilności inwestycyjnej i zachowaniu zasad ładu przestrzennego. Objęcie granicami planu fragmentu ulicy Elbląskiej umożliwi uporządkowanie zapisów planistycznych w zakresie dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych.

Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do prac nad projektem planu Lipce – rejon przystanku zintegrowanego. Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w tym ustalenie rezerwy terenowej pod zintegrowany przystanek wraz z niezbędnym układem drogowym (kolej, parkingi) w rejonie istniejącego przystanku kolejowego Gdańsk Lipce. Powyższy plan wpisuje się w politykę miasta dotyczącą wzrostu roli i sprawności transportu zbiorowego oraz integracji systemów transportowych.

Z kolei celem przystąpienia do prac nad planami Park Południowy – część wschodnia oraz Park Południowy – część zachodnia jest umożliwienie spójnego zagospodarowania terenów rekreacyjnych parku. Zapisy planów uwzględnią wytyczne wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz Gdańskiej Polityki Wodnej. Ponadto ochroną objęte zostaną tereny cenne przyrodniczo, o wysokich walorach krajobrazowych.