26 maja, podczas L sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. siedem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad trzema, odstąpiono natomiast od opracowywania dwóch planów miejscowych.

Uchwalenia

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa  w rejonie ulicy Warszawskiej umożliwia zabezpieczenie rezerwy terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego – zajezdni autobusowej i tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usługami. Na części terenu plan dopuszcza powstanie, poza zabudową usługową, także zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Plan Stogi rej. Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem pozwala na wykorzystanie potencjału rozwojowego pasa nadwodnego Martwej Wisły. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej w rejonie przystani żeglarskiej przyczyni się do rozwoju tej części dzielnicy, co wpisuje się w politykę miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz. Uzupełnieniem nowej zabudowy będzie plac publiczny, którego założenia urbanistyczne wynikają z opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Przystąpienia

Celem przystąpienia do prac nad planem Stare Szkoty - rejon ulicy Brzegi jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwi realizację założeń Gdańskiej Polityki Wodnej – Polityki potoków i małych rzek. Wypełnieniem wskazań GPW jest utworzenie w granicach objętych projektem planu terenu ogólnodostępnej miejskiej zieleni urządzonej. Zapisy projektu planu umożliwią również połączenie ciągiem pieszym terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie Kanału Raduni oraz Szańca Jezuickiego. Nowe zagospodarowanie poprawi w tym rejonie dostęp mieszkańców do terenów zieleni. W północnej części planu zostanie zweryfikowana linia zabudowy, co pozwoli na przebudowę budynków przy ulicy Brzegi i poprawę warunków mieszkaniowych ich lokatorów.

Przystąpienie do sporządzenia planu Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II pozwoli na ustalenie przeznaczenia produkcyjno-usługowo-składowego terenu oraz sposobu jego zagospodarowania i zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji wolnostojących ogniw fotowoltaicznych. Teren stanowi enklawę między działką GPZ a terenami o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym z obowiązującego mpzp Błonia Południe. Wprowadzenie funkcji produkcyjno-usługowej umożliwi spójne zagospodarowanie po północno-zachodniej stronie ulicy Tama Pędzichowska, co wypełni lukę funkcjonalną między sąsiadującymi terenami oraz podniesie potencjał inwestycyjny terenu, ograniczony przebiegiem linii energetycznych wysokich napięć.

Uchwałą RMG rozpoczęły się prace nad planem Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza. Celem prac planistycznych jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję retencyjną. Planowane zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika „Osowa” i powiększenie jego czaszy o tzw. część „suchą”, okresowo zalewaną wodą, zmieni sposób użytkowania terenu przyległego do zbiornika. Przez większość czasu teren w sąsiedztwie zbiornika będzie mógł pełnić funkcję rekreacyjną. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tej części miasta.

Odstąpienia

Rada Miasta Gdańska zadecydowała o odstąpieniu od sporządzenia planu miejscowego Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ. Prace nad nim rozpoczęto na mocy uchwały z dnia 27 lutego 2020 roku. Większość obszaru wskazanego do objęcia planem znajdowała się w granicach terenów rolniczych, z nieliczną zabudową jednorodzinną. Plan miał umożliwić zlokalizowanie na tych terenach wolnostojących ogniw fotowoltaicznych, a także dopuścić realizację inwestycji celu publicznego – linii przesyłowych wysokiego napięcia i towarzyszącej im infrastruktury. Ponieważ lokalizowaniu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych na terenach rolnych sprzeciwił się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zdecydowano o odstąpieniu od sporządzenia planu , przystępując jednocześnie do niego tylko na niewielkim fragmencie, w najbliższym sąsiedztwie GPZ.

Odstąpiono również od sporządzenia planu miejscowego Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca. Rada Miasta Gdańska zdecydowała o rozpoczęciu prac nad planem uchwałą z dnia 27 lutego 2020 roku. Plan miał zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe poprzez powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję zbiornika retencyjnego. Projekt planu zakładał, że rozbudowa istniejącego zbiornika „Osowa”, konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, pozwoli na realizację w jego sąsiedztwie funkcji rekreacyjnej. Zapisy projektu planu umożliwiały również realizację usług społecznych, np. opieki nad dziećmi do lat 3, oświaty, domu sąsiedzkiego, domu kultury czy domu pomocy społecznej. Plan miał także umożliwić na całym terenie zabudowę wielorodzinną, z koniecznością realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Ze względu na brak aprobaty dla zapisów projektu planu ze strony środowiska lokalnego, zdecydowano o odstąpieniu od jego sporządzenia, jednocześnie przystępując do nowego planu obejmującego tylko teren zbiornika retencyjnego wraz z jego poszerzeniem o część suchą.