Radni miejscy, podczas XLIV sesji RMG, uchwalili m.in. trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki uchwaleniu miejscowych planów, pozwolą m.in. na realizację ogólnodostępnej zieleni urządzonej, zbiornika retencyjnego oraz rozwój funkcji oświatowych, opiekuńczych i sportowych w dzielnicy Suchanino. Przy zespole szkolnym w Brzeźnie możliwa będzie budowa basenu dla trzech dzielnic: Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy, a na Stogach – rozwój funkcji przemysłowo-usługowo-składowych.

Plan Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie umożliwia realizację ogólnodostępnej zieleni urządzonej, zbiornika retencyjnego oraz rozwój funkcji oświatowych, opiekuńczych i sportowych. Stworzenie i atrakcyjne zagospodarowanie parku o bogatej rzeźbie terenu, w dzielnicy z deficytem ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych wpłynie na podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Jest to zgodne z polityką Miasta zawartą w Studium, dotyczącą zwiększenia dostępności do zieleni urządzonej, poprzez jej zachowanie i poprawę walorów, a także w zakresie zwiększenia dostępu do infrastruktury społecznej. Plan umożliwi również podniesienie jakości, poprawę bezpieczeństwa i dostępu do szkoły, poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej.

Kolejny uchwalony plan Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków umożliwi budowę basenu dla trzech dzielnic: Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy przy zespole szkolnym w Brzeźnie. Okolice szkoły zyskają również ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej, gdzie dodatkowo wzmocniono ochronę istniejącego starodrzewu i uzupełniono szpaler drzew okalający szkolne tereny sportowe. Ponadto nowe zapisy umożliwią podniesienie jakości i poprawę bezpieczeństwa dostępu do szkoły, poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej.

Ostatni uchwalony przez radnych plan Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza umożliwi rozwój funkcji przemysłowo-usługowo-składowych, co pozwoli na wykorzystanie potencjału inwestycyjnego terenu i wpisze się w rozwój gospodarczy miasta oparty o nadmorskie położenie. Rozwijające się w tym rejonie funkcje logistyczno-portowe (m. in. Pomorskie Centrum Logistyczne) wspierają rozwój portu – gospodarczej bramy miasta. W planie wyznaczono także teren odprowadzenia wód opadowych, melioracji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz dwa ciągi pieszo-rowerowe łączące ulicę prof. W. Andruszkiewicza z ulicą Wosia Budzysza i z ulicą Kaczeńce. Plan porządkuje również sytuację planistyczną trasy Sucharskiego.