Radni miejscy, podczas XLII sesji RMG, podjęli m.in. cztery uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym. Ustanowiono także formę ochrony przyrody – użytek ekologiczny „Staw Martynka” w Kokoszkach.

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki uchwaleniu miejscowych planów, pozwolą m.in. na zabezpieczenie lokalizacji dla filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, rozbudowę zaplecza sportowego IX Liceum Ogólnokształcącego czy realizację inwestycji celu publicznego w postaci dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne dla południowych dzielnic Gdańska. Z kolei rozpoczęte prace nad nowym planem miejscowym zwiększą ofertę mieszkaniową w Gdańsku.

Uchwalony plan dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański zapewnia możliwość realizacji inwestycji celu publicznego w postaci dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV.  Budowa przedmiotowej linii jest kluczowym warunkiem dla rozwoju budownictwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w dzielnicy Gdańsk Południe.

Kolejny przyjęty przez radnych plan Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich  zabezpiecza lokalizację dla filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku jako miejsca spotkań społeczności lokalnej oraz ogranicza wymóg realizacji usług do parterów w rejonie skrzyżowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej. Ponadto w zachodniej części obszaru objętego granicami planu dopuszczono ekstensywną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o podobnych parametrach co sąsiednia zabudowa szeregowa przy ulicy Orląt Lwowskich. Nowa zabudowa będzie stanowić element łączący pomiędzy tą zabudową a powstającymi w sąsiedztwie budynkami wielorodzinnymi. W północnej części planu objęto ochroną zadrzewienia o charakterze leśnym. Zostały również wytyczone powiązania piesze, które zapewnią mieszkańcom wygodny dostęp do obiektów usługowych, terenów rekreacyjnych i przystanków komunikacji publicznej.

Ostatni z uchwalonych planów, Strzyża rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego, umożliwia rozbudowę zaplecza sportowego istniejącego liceum przy ul. Płk. Wilka Krzyżanowskiego oraz dopełnia go m.in. w zakresie usług kultury, administracji, rekreacji, zdrowia czy opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto nowe zapisy pozwolą na realizację miejskiej, ogólnodostępnej zieleni urządzonej (skwer) z ciągiem pieszo-jezdnym ułatwiającym dostęp do szkolnego zaplecza sportowego. Zapisy planu umożliwią również uzupełnienie funkcji usługowej o funkcje mieszkaniowe przy ul. Żeglarskiej 4.

Celem przystąpienia do planu Olszynka – rejon ulicy Zawodzie jest zwiększenie i zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w Gdańsku. Plan umożliwi wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej w bliskim sąsiedztwie Śródmieścia. W planie zarezerwowany zostanie również teren pod niezbędny układ drogowy. Objęcie granicami planu terenów obecnie niezabudowanych, a przeznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska pod rozwój funkcji mieszkaniowej, jest zgodny z polityką miasta.

Użytek ekologiczny

Przyjęty przez Radnych użytek ekologiczny „Staw Martynka” o powierzchni 5,26 ha, położony jest w Kokoszkach, na południe od ulicy Kartuskiej. Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona eutroficznego zbiornika wodnego z rozwiniętą miejscami strefą szuwarów pałkowych oraz licznie wystających z wody pni drzew. Jest to lokalna ostoja ptaków, m. in. ściśle chronionych żurawi, perkozów rdzawoszyich, śmieszków, rybitw rzecznych, myszołowów, łabędzi niemych oraz częściowo chronionych kormoranów i czapli siwych.