Radni miejscy podczas XXXIX sesji RMG podjęli m.in. trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym.

Uchwalone plany obejmują tereny w Śródmieściu. Umożliwiają one m.in. rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz budowę tunelu pod rzeką Motławą wraz z realizacją nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych wzdłuż Motławy i Martwej Wisły. Decyzją radnych rozpoczęto również prace nad planem w Osowej, który pozwoli m.in. na realizację publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego.

Uchwalenia

Plan Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała umożliwi dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz pozwoli na realizację funkcji usługowych w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie. Po północnej stronie ul. 3 Maja ustalono teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej, uwzględniając ochronę wartościowego drzewostanu.

Z kolei plan Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej uwzględnia zmianę charakteru zagospodarowania terenu historycznego Polskiego Haka poprzez wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w miejsce wycofującej się funkcji produkcyjnej. Zapisy planu wprowadzają szereg rozwiązań, które wpłyną na wykreowanie nowej tkanki miejskiej. Ustalone zostały m.in. takie elementy jak reprezentacyjny bulwar nadwodny wzdłuż Motławy i Martwej Wisły, zielony skwer, plac publiczny, pierzeje usługowe, konieczność stosowania szlachetnych materiałów w elewacjach oraz szereg ustaleń kompozycyjnych kształtujących nową zabudowę w taki sposób, aby była przyjazna dla przyszłych mieszkańców. Ponadto plan realizuje cel publiczny związany z przeprawą przez Motławę w ciągu projektowanej ulicy tzw. Nowej Wałowej – w formie tunelu drogowo-tramwajowego.

Przystąpienie

Celem prac planistycznych podjętego planu Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego wraz z zabudową usługową i zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym. Ponadto sporządzenie planu zapewni obsługę drogową terenu nie objętego obecnie planem miejscowym.