Radni miejscy podczas XXXVIII sesji RMG podjęli m.in. osiem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pięć planów uchwalono, zapoczątkowano prace nad trzema.

Uchwalone plany obejmują tereny w Łostowicach, Osowej, Nowym Porcie i na Wyspie Sobieszewskiej. Umożliwiają one m.in. powstanie przedszkola, nowych terenów ogólnodostępnej miejskiej zieleni urządzonej oraz wzmocnienie walorów turystyczno-rekreacyjnych Wyspy Sobieszewskiej. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planami na Ujeścisku, w Letnicy i Matarni.

Uchwalenia

Plan Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 umożliwia powstanie minimum dwuoddziałowego przedszkola na terenie gdzie obecnie funkcjonuje punkt przedszkolny. Jednostka urbanistyczna Zakoniczyn Łostowice, w której znajduje się obszar planu, to jedna z najdynamiczniej rozwijających się części miasta, o stosunkowo młodej społeczności. Realizacja planu stanowi więc odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na funkcje z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi.

W planie Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa na niezainwestowanych działkach gminnych wyznaczono 3 nowe tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej. Wyodrębnienie tych terenów zmniejszy deficyt zieleni urządzonej w dzielnicy i wzbogaci ofertę rekreacyjną dla mieszkańców. Na pozostałych terenach utrzymane zostało dotychczasowe przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe oraz parametry zabudowy.

Kolejne dwa uchwalone plany znajdują się w jednym z czterech podobszarów rewitalizacji – Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zieleni publicznej oraz ulic, zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej, będzie istotnym elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta. Planowane zmiany poprawią nie tylko standard i warunki zamieszkiwania w Nowym Porcie, ale poszerzą również wachlarz dostępnych usług oraz przyciągną nowych mieszkańców.

Uchwalony plan Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port umożliwia realizację miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej wraz z niewielkim budynkiem obsługującym użytkowników zieleni oraz powiązań pieszych i pieszo-rowerowych (w śladzie dawnej linii kolejowej), które zapewnią mieszkańcom i turystom komfort przemieszczania się pomiędzy Brzeźnem i Nowym Portem. Zapisy planu pozwolą także podkreślić walory widokowe i kształtować krajobraz poprzez ustalenie korytarza, ciągu i punktu widokowego na Pomnik Westerplatte oraz półwysep i nabrzeże (wodę). Przewiduje się również nieznaczne zwiększenie potencjału inwestycyjnego terenu poprzez umożliwienie realizacji nowych budynków mieszkalnych i usługowych wzdłuż ul. Oliwskiej oraz w  miejscu dawnego dworca.

Teren objęty uchwalonym planem Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia stanowi część większej koncepcji zagospodarowania w sąsiedztwie ulicy Wyzwolenia. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oliwską do Szańca Zachodniego przewiduje się stworzenie miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, tworzącej bulwar tzw. ulicy Zielonej Wyzwolenia. Kształtowanie zagospodarowania powinno uwzględniać tereny zieleni wzdłuż całej ulicy jako systemu przyulicznych przestrzeni publicznych. Plan ustala zabudowę mieszkaniowo-usługową, którą wzdłuż ulicy Wyzwolenia uzupełnia teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej ze szpalerem drzew i odpowiednim wyposażeniem (oświetlenie, miejsca do siedzenia, elementy sztuki, zieleni, wody itp.).

Ostatni uchwalony plan Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II wpisuje się w politykę miasta dotyczącą wzmacniania walorów turystyczno-rekreacyjnych Wyspy Sobieszewskiej w rejonie Świbna. Zaplanowany został lokalny ośrodek usługowy wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w kierunku plaży. Ustalono też dwa parkingi ogólnodostępne dla korzystających z terenów plażowo-leśnych. Przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe i usługowe oraz parametry urbanistyczne zachowując walory krajobrazowe, poprawią warunki inwestowania na tym terenie, a także wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i turystów wypoczywających na Wyspie Sobieszewskiej.

Przystąpienia

Celem przystąpienia do prac nad planem Ujeścisko – centrum dzielnicy Południe w rejonie ulicy Warszawskiej jest umożliwienie realizacji wielofunkcyjnego ośrodka usługowego. W związku ze zmianą lokalizacji ośrodka o randze dzielnicowej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2018 roku, konieczna jest weryfikacja przeznaczenia i sposobów zagospodarowania oraz intensyfikacja parametrów zabudowy dla gminnych terenów, przewidzianych pod centrum dzielnicowe i jego sąsiedztwo. Zakłada się poszerzenie oferty usługowej, co odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców dzielnicy i umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy. Pojawią się również nowe tereny rekreacyjne – fragment tzw. Parku Południowego – powiązane funkcjonalnie i przestrzennie z centrum.

Przystąpienie do sporządzenia planu Letnica rejon ulicy Starowiejskiej wpisze się i dopełni obserwowany obecnie rozwój dzielnicy. Celem podjęcia planu jest rozszerzenie zakresu funkcji na przedmiotowym terenie, w związku z odstąpieniem od ograniczeń związanych z sąsiedztwem planowanego kiedyś tzw. Placu Muzycznego. Projekt planu umożliwi lokalizację funkcji mieszkaniowej, funkcji społecznych (takich jak m.in. przedszkola czy żłobki) oraz terenów zieleni urządzonej.

Uchwałą RMG rozpoczęły się prace nad planem Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej. Celem prac planistycznych jest umożliwienie realizacji celów publicznych: weryfikacja układu drogowego, powiązania piesze, rozbudowa (na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska) istniejącego cmentarza parafii rzymskokatolickiej św. Walentego. Zmiana parametrów urbanistycznych umożliwi rozbudowę bazy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zweryfikowane zostaną też granice Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie przy ulicy Sąsiedzkiej, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku).