Radni miejscy podczas XXXIII sesji RMG podjęli m.in. dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Siedem planów uchwalono, zapoczątkowano prace nad dwoma.

Uchwalone plany obejmują tereny w Letnicy, Brzeźnie, Barniewicach, Osowej, Śródmieściu, oraz Aniołkach. Umożliwiają m. in. rozwój funkcji  społecznych, produkcyjno-usługowych oraz usługowo-rekreacyjnych, a także uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planami we Wrzeszczu Górnym i Jelitkowie.

Plany uchwalone

Uchwalony plan Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego umożliwia racjonalne zagospodarowanie obszaru przeznaczonego pod komunikację drogową w terenie pomiędzy Al. Płażyńskiego a ul. Uczniowską. Pozwala na wykorzystanie fragmentów terenu nie zajętych przez układ drogowy na cele parkingowe oraz funkcję usługową i ogólnodostępną zieleń urządzoną. Nowe tereny zieleni ustalone w planie, realizują wnioski i postulaty Rady Dzielnicy w zakresie zwiększenia powierzchni ogólnodostępnej zieleni w dzielnicy, co w przyszłości pozwoli mieszkańcom na zgłaszanie inicjatyw na ich zagospodarowanie w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego. Takie działania pozytywnie wpłyną na sąsiedztwo ul. Uczniowskiej.

Plan został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie listopada i grudnia 2020 roku.

Plan Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II realizuje politykę miasta w zakresie wzmocnienia potencjału rekreacyjno-turystycznego Pasa Nadmorskiego. Dokumentem doprecyzowującym wizję zagospodarowania terenów na wschód od ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu al. Jana Pawła II jest Studium, które wskazuje w Brzeźnie rozwój zagospodarowania usługowo-rekreacyjnego kąpieliska w kierunku powstania „Kurortu Brzeźno”. Oprócz funkcji związanych z rozwojem kąpieliska plan daje możliwość powiększenia Parku Reagana poprzez ustalenie terenów ogólnodostępnej zieleni miejskiej i parku leśnego, o powierzchni ponad 3 ha, z wyznaczoną przestrzenią publiczną – zadrzewionym skwerem powstałym na przecięciu ciągów pieszych i rowerowych. Zachowane zostały powiazania ekologiczne Parku Reagana z pasem wydm, plaż i Parkiem Brzeźnieńskim. Ponadto w planie zaprojektowano liczne urządzone ciągi piesze i pieszo-rowerowe, o łącznej długości ok. 1 km, które pozwolą połączyć Park Reagana z parkiem leśnym wyznaczonym w planie i z dzielnicą Brzeźno. W celu zapewnienia ciągłej struktury przestrzennej, wiążącej ze sobą wartościowe elementy środowiska naturalnego, większość obszaru planu objęto Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), co skutkuje ustaleniem wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto plan umożliwia realizację nowej zabudowy i wprowadzenie atrakcyjnych funkcji usługowych związanych z nadmorskim położeniem, m. in. turystyki, rekreacji, sportu, kultury, gastronomii i w ograniczonym stopniu handlu. Uzupełnią one ofertę rekreacyjno-sportową Pasa Nadmorskiego o infrastrukturę usługową, z której mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać przez cały rok. Przyszła zabudowa kształtowana jest poprzez ustalenie linii zabudowy, stopniowanie wysokości zabudowy oraz ustalenie pierzei eksponowanych wraz z frontami usługowymi wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Realizacja nowej zabudowy umożliwi ożywienie gospodarcze i turystyczne tej części miasta przy jednoczesnej ochronie istniejącej zieleni.

Przychylając się do części uwag, wniesionych po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w styczniu 2020 roku, wprowadzono zmiany, które doprowadziły do powiększenia terenów parkowych o ponad 1 ha, zmniejszono wysokość budynków gastronomicznych w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego i obiektów usługowych przy al. Hallera. Zrezygnowano z realizacji parkingu kubaturowego dopuszczając jedynie parking terenowy oraz ustalając wymóg realizacji strategicznego parkingu rowerowego. Drugie wyłożenie odbyło się na przełomie listopada i grudnia 2020 roku.

Uchwalony plan Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej utrzymuje funkcję produkcyjno-usługową przy jednoczesnym kształtowaniu przestrzeni o miejskim charakterze. Realizuje politykę rozwoju miasta do wewnątrz poprzez intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanym obszarze miasta. Do obszarów potencjalnego zainwestowania włączono także uwolnione z rezerwy transportowej fragmenty pasa drogowego. W planie wprowadzono zapisy pozwalające na wykreowanie dominanty kompozycyjnej na skrzyżowaniu al. Płażyńskiego z ul. Gdańską. Ponadto wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy, stanowiący dla mieszkańców osiedla Brzeźno najdogodniejsze dojście i dojazd rowerem do terenów zlokalizowanych na południe od al. Macieja Płażyńskiego, w kierunku Wrzeszcza Dolnego (ciąg północ-południe).

Plan został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 roku.

Uchwalony plan Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera rozszerza przeznaczenie terenu z usług na funkcje produkcyjno-usługowe, co wpisuje się w gospodarczo-społeczną politykę miasta  i wpłynie na znaczne zwiększenie bazy miejsc pracy w Barniewicach. Prace planistyczne miały także na celu weryfikację układu drogowego i zapisów dotyczących obsługi transportowej terenów przyległych. Realizując politykę miasta w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz wnioski z Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej między innymi wprowadzono szpalery drzew w ulicach zbiorczych i ich sąsiedztwie oraz na styku terenu produkcyjno-usługowego ze strefami mieszkaniowo-usługowymi, co przyczyni się do zwiększenia powierzchni zieleni w tej części dzielnicy. W miejscu likwidowanej linii kolejowej do lotniska wyznaczono nowe atrakcyjne powiązanie w postaci ciągu pieszo-rowerowego, łączącego Klukowo z Osową-Barniewicami, pełniącego również funkcję przyrodniczo rekreacyjną.

Plan został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie sierpnia i września 2020 roku.

Uchwalony plan Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek umożliwia realizację celu publicznego jakim jest zarezerwowanie terenów gminnych pod zieleń urządzoną, co przyczyni się do poprawy warunków rekreacji w Osowej. Interes publiczny został także uwzględniony poprzez rezerwację na gminnym terenie, położonym przy ulicy Osowski Zakątek, usług społecznych, służących wzbogaceniu oferty programowej dla okolicznych mieszkańców. Znaleźć się tu mogą, w zależności od potrzeb, budynki: administracji publicznej (punkt obsługi mieszkańców), oświaty, nauki, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech. Dopuszczona została, w ramach usług uzupełniających, gastronomia. Ustalono też przebiegi dwóch ciągów pieszych skracających dojście do przystanku autobusowego (łączącego ulicę Osowski Zakątek z zatoczką autobusową zlokalizowaną po zachodniej stronie planu, poza jego granicami) i obiektów usług ponadlokalnych (znajdujących się na północ od obszaru objętego opracowaniem).

Plan został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie sierpnia i września 2020 roku.

Plan Długie Ogrody - rejon ulicy Długa Grobla poprzez zmianę przeznaczenia terenu po obiekcie produkcyjnym firmy Lodmor oraz weryfikację parametrów zabudowy umożliwia racjonalne wykorzystanie terenu. Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jest zgodne z realizacją polityki zawartej w Studium – tzw. rozwojem miasta do wewnątrz, czyli uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną oraz transportową. Uzupełnienie obszaru nową zabudową wpłynie korzystnie na odnowę przestrzenną obecnie zaniedbanego obszaru. Ponadto na terenie u zbiegu ulic Angielskiej i Długiej Grobli ustalono funkcję miejskiej zieleni ogólnodostępnej tak, by utrzymać rekreacyjny charakter skweru i jednocześnie wzmocnić potencjał powiązań pieszych i zwiększyć dostępność mieszkańców do terenów zieleni urządzonej.

Plan został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie listopada i grudnia 2020 roku.

Ustalenia planu Wronia Górka w dzielnicy Aniołki pozwalają na kompleksowe zagospodarowanie części lasu między ul. Kopernika a ul. Focha na park leśny, z zachowaniem istniejących drzew i historycznego zagospodarowania. W ramach tego obszaru ustalone zostały: ciągi piesze i pieszo-rowerowe łączące górny i dolny taras Aniołek, place rekreacyjne z drzewami dla lokalizacji urządzeń rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych oraz wymóg realizacji miejsc do siedzenia i infrastruktury oświetleniowej, co poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników parku. Takie ustalenia wpisują się w postulaty Rady Dzielnicy umożliwiając mieszkańcom zgłaszanie i realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. W rejonie podwyższenia terenu, w pobliżu schodów prowadzących od ul. Wroniej, ustanowiony został punkt widokowy o niepełnej panoramie. Zapisy planu umożliwiają również budowę ośrodka Fundacji Hospicyjnej (Centrum Opieki Wyręczającej dla osób dorosłych i dzieci) przy ul. Kopernika.

Plan został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie listopada i grudnia 2020 roku.

 

Przystąpienia do sporządzenia planów

Radni podjęli uchwałę o rozpoczęciu prac nad planem Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej, którego celem jest ochrona walorów architektonicznych historycznej zabudowy Wrzeszcza Górnego. Ponadto plan umożliwi realizację celu publicznego – parku leśnego przy ulicy Smoluchowskiego.

Celem przystąpienia do prac nad planem Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej jest umożliwienie przebudowy i modernizacji hotelu Mercure Gdańsk, co przyczyni się do poszerzenia oferowanych usług. Jest to zgodne z polityką przestrzenną Gdańska przyjętą dla Pasa Nadmorskiego, tj. rozwoju i poprawy jakości usług turystycznych.

Jednocześnie straciła moc uchwała z 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej.