Radni miejscy podczas XXIV sesji przyjęli m.in. trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Decyzją radnych przystąpiono do sporządzania planów obejmujących tereny w Brzeźnie, Osowej oraz podjęto uchwałę zmieniającą granice planu w Śródmieściu.

Przystąpienia do sporządzenia planów


Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków, którego celem jest umożliwienie rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych przy zespole szkolnym – w tym budowa basenu.

Decyzją radnych, rozpoczęły się prace nad sporządzeniem planu miejscowego Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa, którego umożliwi realizację celu publicznego – urządzenia na działkach gminnych zieleni ogólnodostępnych wraz z obiektami rekreacyjnymi i usługami dospołecznymi. Przyczyni się to zmniejszenia deficytu urządzonych przestrzeni rekreacyjnych w Osowej.

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany granic planu Śródmieście rejon dworca autobusowego. Poszerzenie granic opracowania ma na celu umożliwienie ukształtowania zachodniej pierzei ulicy 3 Maja w nawiązaniu do historycznego kształtu zabudowy. Zmiana granic planu umożliwi również określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnej dla realizacji fragmentu ulicy 3 Maja oraz dojazdów dla istniejącej i planowanej zabudowy.