Radni miejscy podczas XXIII sesji podjęli m.in. sześć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace na trzema, od sporządzenia jednego odstąpiono.

Uchwalone plany obejmują tereny w Oliwie i Ujeścisku, pozwalają m. in. na realizację funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planami w Śródmieściu, Klukowie i na Wyspie Sobieszewskiej. Opracowanie, od sporządzenia którego odstąpiono, dotyczy Śródmieścia.

Plany uchwalone

Uchwalony plan Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii umożliwia rozwój funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz realizację nowej intensywnej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i użytkowych wzmacniających funkcje ogólnomiejskie Centralnego Pasma Usługowego. Ustalone w planie parametry i warunki zabudowy dostosowane zostały do charakteru istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu biurowego Alchemia. Dodatkowo, dla nowej zabudowy, zabezpieczono większą liczbę miejsc do parkowania wraz z układem drogowym. Wyznaczono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a także pierzeje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie wykończenia elewacji oraz przeszkleń i witryn w parterach budynków. Ustalono też szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się pieszych i rowerzystów (szerokie chodniki, trasa i parkingi rowerowe). Ponadto wprowadzono ochronę istniejącego szpaleru drzew od strony Al. Grunwaldzkiej, który ma być zachowany i uzupełniony. Zapisy zawarte w planie pozwalają na maksymalne wykorzystanie położenia terenu, który jest doskonale obsłużony transportem zbiorowym.

Plan po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w styczniu 2018 roku. Wpłynęło 15 uwag, jedna dotycząca zmian w układzie komunikacyjnym została uwzględniona. Kolejne wyłożenie miało miejsce w marcu 2018 roku.

Plan Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej realizuje politykę miasta w zakresie uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach o dogodnym dostępie do infrastruktury technicznej, w ramach rozwoju miasta do wewnątrz. Dopuszcza intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie położonym przy ulicach Nieborowskiej i Madalińskiego. W północno-zachodniej części, w rejonie ulicy Rogalińskiej, istniejącą funkcję oświatową rozszerzono o inne funkcje społeczne. Prace planistyczne miały również na celu skorygowanie linii rozgraniczających tereny w nawiązaniu do aktualnych wydzieleń geodezyjnych m.in. w rejonie ulicy Rogalińskiej i ulicy Wawelskiej, pozwalając wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom nieruchomości na uregulowanie stanu prawnego znajdujących się tam działek i wykorzystanie ich na potrzeby mieszkańców. Ponadto plan dopuszcza tymczasowe zagospodarowanie niezrealizowanego dotąd odcinka ulicy Anny Jagiellonki np. pod teren zieleni niskiej, wzbogacającej sąsiedztwo o przestrzeń rekreacyjną lub parking. Plan kładzie nacisk na aspekty przyrodnicze i rekreacyjne. Wyznaczone zostały: park kieszonkowy, zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, szpalery drzew m.in. wzdłuż ulicy Madalińskiego. W przebiegu tej samej ulicy wprowadzony został wymóg przeznaczenia pod zieleń niską wszystkich powierzchni, które nie są wykorzystywane na potrzeby ruchu drogowego. Wszystkie te elementy mają na celu zachowanie ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) pomiędzy parkiem Jar Wilanowski a parkiem Jar Sikorskiego (oba poza granicami planu). Zaplanowano również nowe ścieżki dla pieszych, m.in. od ulicy Nieborowskiej w kierunku parku Jar Wilanowski, które ułatwią poruszanie się w obrębie tego obszaru.

Plan po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w listopadzie 2019 roku. Do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wpłynęła uwaga, która została uwzględniona, umożliwiając właścicielowi bardziej racjonalne zagospodarowane nieruchomości (położonej na skarpie po wschodniej stronie ulicy Madalińskiego). Kolejne wyłożenie projektu planu odbyło się w lutym 2020 roku.

Przystąpienia do sporządzenia planów

Celem przystąpienia do prac nad planem Ołowianka – część centralna i północna jest realizacja celu publicznego związanego z rozwojem funkcji kultury o randze metropolitalnej i ogólnomiejskiej. Plan umożliwi adaptację historycznego budynku na cele kultury w ramach realizowanej działalności przez Polską Filharmonię Bałtycką. Ponadto granicami planu zostały objęte tereny po stronie północnej filharmonii co uporządkuje sytuację planistyczną i pozwoli na wskazanie docelowej lokalizacji koła widokowego.

Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu sporządzenia planu Klukowo rejon ulic Radiowej i PKM, którego celem jest umożliwienie rozwoju funkcji produkcyjno-usługowej oraz usługowej na terenach do tej pory przeznaczonych pod pole golfowe, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w tym rejonie. Prace nad planem umożliwią także dokonanie korekty parametrów zabudowy dla Business Park BCB oraz nieznaczne powiększenie terenów mieszkaniowych w zabudowie rezydencjonalnej w północnej części obszaru. Konieczne będzie ustalenie układu transportowego w niezbędnym zakresie. Teren objęty planem w większości jest niezabudowany i użytkowany rolniczo.

Celem sporządzenia planu Wyspa Sobieszewska rejon ul. Narcyzowej i Kwiatowej jest zmiana przeznaczenia terenów rolniczych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Pozwoli to na wzmocnienie potencjału Wyspy Sobieszewskiej w kontekście turystyki pobytowej oraz bazy noclegowo-gastronomicznej, a także usług zdrowia i opieki z zakresu tzw. srebrnej gospodarki. Tereny mieszkaniowe również zostaną wzbogacone o możliwość realizacji wymienionych usług.

Odstąpienie od sporządzenia planu

Decyzją radnych odstąpiono od sporządzenia planu Śródmieście rejon ulic 3 Maja i Kurkowej. Prace nad projektem rozpoczęto na mocy uchwały z 27 października 2016 roku. Celem prac planistycznych było ustanowienie na całym obszarze funkcji publicznej, tj. usług wymiaru sprawiedliwości. Miało to przyczynić się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa planowanych obiektów prokuratury. Zaproponowane rozwiązania planistyczne były trzykrotnie przedstawiane Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (PWKZ) celem uzgodnienia. Pomimo wprowadzanych modyfikacji, a także uchylenia decyzji PWKZ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt planu nie otrzymał uzgodnienia. Organ uzgadniający w uzasadnieniu do odmowy wniósł m.in. o obniżenie wysokości i powierzchni zabudowy wnioskując o parametry niższe niż ustalone w planie obowiązującym, co obniżyłoby potencjał inwestycyjny terenu w stosunku do obecnych możliwości. Wnioskodawca, w związku z otrzymaniem od PWKZ wytycznych do projektowania obiektów Gdańskich Prokuratur, wystąpił z prośbą o odstąpienie od sporządzanego planu. Kontynuowanie prac nad planem miejscowym straciło więc uzasadnienie.