Podczas XXII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła osiem uchwał w sprawie planów miejscowych przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Dwie dotyczyły uchwalenia nowych planów, a sześć – rozpoczęcia prac planistycznych.

Dwa nowo uchwalone plany obejmujące tereny w Aniołkach oraz Chełmie, pozwalają m.in. na zabudowę wielorodzinną mieszkaniową z usługami oraz dopuszczają nadbudowę części istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację. Decyzją radnych przystąpiono do sporządzania planów obejmujących tereny w Stogach, Łostowicach, Biskupiej Górce oraz Klukowie.

Plany uchwalone

Plan Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej dopuszcza na tym obszarze wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z usługami. Przeznaczenie powyższe realizuje politykę miasta zawartą w Studium, dotyczącą rozwoju miasta do wewnątrz. Polega ona na stworzeniu miasta zwartego, wykorzystującego istniejącą infrastrukturę drogową, techniczną i społeczną.   W planie precyzyjnie ustalono formę zabudowy, jaka będzie mogła powstać na tym terenie. Ograniczono ją do budynków wolnostojących, dla których określono wytyczne dotyczące m.in. kształtu dachów, ich stopnia nachylenia i materiałów, którymi można je pokryć, wpisując się tym samym w charakter zabudowy Aniołek. Mając na uwadze dostosowanie przyszłej zabudowy do budynków stojących w sąsiedztwie, wprowadzono ograniczenia dotyczące maksymalnej powierzchni rzutu budynku i długości elewacji. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalono w taki sposób, aby zachować odległości od zabudowy jednorodzinnej przy ul. Dantyszka oraz od granic nieruchomości położonych przy ul. Dębowej. Teren objęty planem podzielono na sześć wewnętrznych obszarów i na każdym z nich wprowadzono zapisy dotyczące wysokości nowej zabudowy. Ustalenia te mają na celu dostosowanie przyszłej zabudowy do ukształtowania terenu i budynków istniejących w sąsiedztwie. W planie wyznaczono także minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej (40%) oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej (0,3 m²/1 m²­ powierzchni użytkowej mieszkań). Plan po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w styczniu 2019 r. Do projektu planu zostały wprowadzone zmiany parametrów zabudowy. Kolejne wyłożenie miało miejsce w styczniu 2020 roku.

Uchwalony plan Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza dopuszcza nadbudowę części istniejących budynków wielorodzinnych m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej CHEŁM o jedną kondygnację, intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej w południowo-wschodniej części obszaru planu oraz rozszerzenie zakresu usług na terenie położonym w rejonie ulic Milskiego i Witosa. Powyższe ustalenia realizują politykę miasta w zakresie uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach o dogodnym dostępie do infrastruktury technicznej i bazy usług dospołecznych w ramach rozwoju miasta do wewnątrz. Obszar planu zajmuje m.in. zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. W rejonie ulic Cieszyńskiego i Kopeckiego mieści się ośrodek usługowy (w tym Pasaż Chełmski), a w północno-zachodniej części obszaru planu Centrum Obsługi Samochodów oraz stacja paliw. Pawilony usługowe i parkingi są zlokalizowane wzdłuż północnego odcinka ulicy Cieszyńskiego. W granicach planu mieści się również park Jar Wilanowski ze zbiornikiem Madalińskiego. Grunty inwestycyjne znajdują się w południowo-wschodniej części, a także w sąsiedztwie parku przy ulicy Madalińskiego oraz pomiędzy ulicami Witosa, Wilanowską i al. Vaclava Havla. W planie tereny inwestycyjne, położone m.in. w części południowo-wschodniej, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym wielorodzinną. W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację, co umożliwi Spółdzielni realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań. Tereny położone w północno-zachodniej części obszaru planu oraz między ulicami Cieszyńskiego i Witosa przeznaczono pod usługi. W środkowej części obszaru ustalono wymóg lokalizacji ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną na terenie Pasażu Chełmskiego (w formie np. placu) oraz przedszkola w rejonie ulicy Szpora. W celu zachowania ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), pomiędzy Jarem Wilanowskim a Jarem Sikorskiego, wyznaczony został teren miejskiej zieleni urządzonej oraz ciąg łączący OSTAB w postaci szpaleru drzew. Plan wprowadza ochronę większości osiedlowych zieleńców i skwerów. Zielenią do utrzymania lub wprowadzenia objęte są drzewa oraz zieleń na skarpach graniczących z Jarem Wilanowskim. Ponadto dla nowej zabudowy wielorodzinnej powyżej czterech mieszkań zastosowano wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. Ze względu na ochronę przeciwpowodziową wprowadzono obowiązek redukcji odpływów jednostkowych z terenów przewidzianych pod zabudowę. Zalecono także zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych z wykorzystaniem różnych rozwiązań ułatwiających infiltrację, retencjonowanie czy rozsączanie. Wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący m.in. wzdłuż północnej skarpy Jaru Wilanowskiego. Pozostałe ciągi piesze mają zapewnić dostępność do parku z okolicznych osiedli. Jako minimalne wyposażenie ulic w większości wskazano chodniki, a na części także trasę rowerową. Plan po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w sierpniu 2019 roku. W wyniku złożonych uwag wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zagospodarowania uzupełniającego funkcję rekreacyjną parku Jar Wilanowski jak szatnie, toalety, dom kultury poprzez obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych ww. budynków. Zrezygnowano z konieczności lokalizacji parkingu dopuszczonego na obrzeżach parku w rejonie ulicy Madalińskiego poprzez ustalenie minimalnej liczby miejsc parkingowych od 0 do maksymalnie 40, co oznacza, że ich powstanie jest możliwe, lecz nie jest wymagane. Kolejne wyłożenie projektu planu miało miejsce w styczniu 2020 roku.

Przystąpienia do sporządzenia planów

Celem przystąpienia do planu Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 jest umożliwienie zwiększenia oferty usług o profilu społecznym, jak np. przedszkole, w dynamicznie rozwijającym się rejonie miasta, gdzie odczuwalny jest deficyt tego typu funkcji.

Obszar objęty planem Stogi rejon ul. Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem jest częściowo zabudowany i stanowi fragment podobszaru zdegradowanego Stogów Mieszkaniowych, wyznaczonego uchwałą Rady Miasta Gdańska z 2016 r. W centralnej części znajdują się dwa budynki mieszkalne, przystań żeglarska Tamka wraz z budynkiem obsługującym użytkowników przystani oraz urządzony fragment nabrzeża Martwej Wisły. Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy zgodnie z wytycznymi projektowymi, wynikającymi z opracowania Gdańskich Przestrzeni Lokalnych – wykorzystanie dużego potencjału rozwojowego terenu jako pasa nadwodnego Martwej Wisły. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej w rejonie przystani żeglarskiej przyczyni się do rozwoju tej części dzielnicy.

Uchwałą RMG rozpoczęły się prace nad planem Stogi rejon ul. mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza. Celem prac planistycznych jest umożliwienie rozwoju funkcji przemysłowo-usługowo-składowych, co pozwoli na wykorzystanie potencjału inwestycyjnego terenu. Rozwijające się w tym rejonie funkcje logistyczno-portowe (m. in. Pomorskie Centrum Logistyczne) wspierają rozwój portu – gospodarczej bramy miasta. Przekształcenie przedmiotowego terenu w kierunku przemysłowo-usługowo-składowym jest elementem dynamizującym funkcje portowe i okołoportowe, a inwestycyjne wykorzystanie rezerw terenowych wpisuje się w rozwój gospodarczy miasta oparty o nadmorskie położenie. Ponadto celem sporządzenia planu jest uporządkowanie sytuacji planistycznej trasy Sucharskiego.

Podczas sesji przystąpiono do sporządzenia planu Biskupia Górka – część zachodnia, w granicach którego znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny sportu i rekreacji. Celem sporządzenia planu jest przeprowadzenie rehabilitacji terenu dawnych kolonii mieszkaniowych. Poprawa stanu zabudowy i środowiska polepszy warunki życia mieszkańców w historycznej dzielnicy. Działania naprawcze dla tego obszaru wskazane zostały w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W planie ustalone zostaną jednolite warunki zabudowy dla całego kompleksu działek oraz korekta układu drogowego z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów. Ponadto wprowadzone zostaną zapisy umożliwiające poprawę zagospodarowania funkcjonujących tu terenów sportowych.

Decyzją radnych, rozpoczęły się prace nad sporządzeniem planu miejscowego Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej, obejmującym głównie tereny dotąd niezainwestowane. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Nowa zabudowa o niskiej intensywności pozwoli wypełnić strukturę przestrzenną osiedla Klukowo przy zapewnieniu różnorodności form zabudowy mieszkaniowej. Konieczne będzie również ustalenie rezerw pod układ transportowy w niezbędnym zakresie.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany granic obszaru objętego planem rejon kąpieliska morskiego Stogi II. Głównym celem poszerzenia granic planu jest realizacja celu publicznego – umożliwienie przekształcenia terenu leśnego zlokalizowanego w rejonie na zachód od wejścia na plażę nr 26 w teren zieleni publicznej o charakterze parku leśnego, wyposażonego w urządzenia rekreacyjne, małą architekturę itp. Podniesie to atrakcyjność i standard korzystania z plaży na Stogach, która stanowi miejsce rekreacyjne chętnie odwiedzane przez mieszkańców Gdańska oraz turystów. Umożliwienie realizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i urządzenie rejonu dojść na plażę wpisze się w ochronę wydm i lasów nadmorskich. Poszerzenie granic planu w tym rejonie jest efektem uwzględnienia przez Prezydenta Miasta Gdańska uwag do planu, złożonych przez Radę Dzielnicy Stogi. Nowymi granicami planu objęto również teren usług z zielenią towarzyszącą na wschód od parkingu przy ul. Nowotnej i na południe od ulicy Wydmy.