loga ue
Rewitalizacja 06 lutego 2017

Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór ogłoszony Zarządzeniem nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2017 roku (dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).

Rewitalizacja 31 stycznia 2017

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach konsultacji społecznych, udostępniło projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Od 1 lutego do 2 marca dostępny jest na stronie brg.gda.pl oraz BIP. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbędzie się również pięć spotkań konsultacyjnych. Wszyscy zainteresowani mogą się również z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Rewitalizacja 24 stycznia 2017

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest efektem kilkumiesięcznej pracy urzędników i współpracy z mieszkańcami – przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją. Konsultacje rozpoczną się 1 lutego i potrwają do 2 marca. W lutym odbędzie się pięć spotkań konsultacyjnych na temat przygotowanego projektu, a do 2 marca można zgłaszać uwagi na piśmie. Wszyscy zainteresowani będą mogli się również z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Rewitalizacja 19 stycznia 2017

Oczekujemy na zgłoszenia organizacji pozarządowych do wspólnej realizacji zadań w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja; Działanie 6.2. Usługi Społeczne; Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT.

Rewitalizacja 12 stycznia 2017

Wyniki I etapu oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań w zakresie rewitalizacji społecznej dzielnic: Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia, Biskupia Gorka ze Starym Chełmem, Dolny Wrzeszcz oraz Letnica w Gdańsku.

Rewitalizacja 11 stycznia 2017

Otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

Rewitalizacja 28 grudnia 2016

Zaproszenie dla Zarządców i Przedstawicieli Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z czterech wyznaczonych do rewitalizacji obszarach miasta Gdańska.

Rewitalizacja 16 grudnia 2016

Miasto Gdańsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Na realizację zadania miasto przeznacza środki w wysokości 400 000 zł.

Strona 10 z 12