30 czerwca 2017 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Prezydentem Miasta Gdańska zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów rewitalizacji czterech obszarów Gdańska. Projekty otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane działania są w trakcie realizacji, wszystkie zostaną zakończone do 2023 r. 

Projekty mają charakter kompleksowy, w związku z czym wymagają współpracy różnych wydziałów i jednostek miejskich, w tym przede wszystkim: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (zadania inwestycyjne dotyczące układu drogowego, przestrzeni publicznych i  budynków przeznaczonych na działania społeczne) oraz Gdańskich Nieruchomości (remonty gminnych budynków mieszkalnych i lokali przeznaczonych na działania społeczne). Partnerami w projektach rewitalizacji jest także 121 wspólnot mieszkaniowych i jedna spółdzielnia mieszkaniowa. Partnerzy realizują remonty części wspólnych budynków (prace o różnym zakresie, w niektórych przypadków dotyczące również zagospodarowania otoczenia). Koordynatorem projektów rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Obecnie większość zadań infrastrukturalnych znajduje się na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargów na wykonanie robót budowlanych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG

Biskupia Górka / Stary Chełm

Łączny koszt zaplanowanych na tym terenie działań wynosi 42 mln zł, w tym około 21 mln zł to dofinansowanie unijne. Na Biskupiej Górce, przed rozpoczęciem prac przewidzianych w projekcie rewitalizacji, konieczne jest  umocnienie skarp. Przedostatni etap tych robót zostanie zakończony w połowie listopada 2019 r.

W styczniu 2019 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania tzw. placu pod Neptunem. Z powodu wycofania się zwycięzcy konkursu z negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji technicznej, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na jej opracowanie. Kilka ulic – Biskupią, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górkę – czeka przebudowa. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej, która będzie gotowa w październiku 2019 r.

Na Biskupiej Górce partnerami projektu rewitalizacji jest 37 wspólnot mieszkaniowych. Prace remontowe w tych budynkach będą dotyczyć części wspólnych. Unijnym dofinansowaniem zostało objętych również 13 budynków komunalnych, które przejdą kompleksowe remonty. Aktualnie trwa sporządzanie dokumentacji projektowych. Część dokumentacji jest już gotowa i trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na roboty budowlane.

W lipcu 2019 r. został otwarty wyremontowany lokal przy ul. Biskupiej 4, przeznaczony na działania społeczne prowadzone przez Stowarzyszenie Waga i Stowarzyszenie Biskupia Górka (w tym Dom Sąsiedzki, Centrum Wsparcia Seniora, Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, Gdańskie Centrum Równego Traktowania).

Na Starym Chełmie prace będą dotyczyć terenu zieleni znajdującego się przy ul. Styp-Rekowskiego. Trwa procedura związana z opracowaniem dokumentacji technicznej. Budynek przy ul. Styp-Rekowskiego 16 zostanie przystosowany do prowadzenia działań społecznych (Centrum Wsparcia Rodzin i Dom Sąsiedzki). W tym celu zostanie przebudowany, zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie trwa sporządzanie dokumentacji projektowej. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG

Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

Wartość projektu na tym podobszarze wynosi ponad 37 mln zł (w tym ponad 18 mln zł to dofinansowanie unijne). W marcu 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Wałowego. Obecnie trwają prace związane z uwzględnieniem wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jesienią 2019 r. powinna być gotowa dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Opływu Motławy. Zgodnie z założeniami, teren Opływu Motławy ma zyskać na atrakcyjności – ma m.in. zostać uporządkowany i wyposażony w małą architekturę.

Na Dolnym Mieście zostaną przebudowane i zmodernizowane drogi oraz infrastruktura podziemna ulic: Chłodnej, Sempołowskiej,  Królikarnia, Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej.  Dokumentacja techniczna dla wszystkich wymienionych ulic powinna być opracowana do końca listopada 2019 r. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego systemu kanalizacji deszczowej, w projekcie rewitalizacji zostanie uwzględniona także przebudowa ulicy Reduta Dzik. Wyłoniono już wykonawcę, który sporządzi dokumentację projektową jej przebudowy.

Na tym podobszarze partnerami jest trzydzieści wspólnot mieszkaniowych. W czterech budynkach remonty zostały już zakończone, w kolejnych trzech trwają, jedno postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte, jedno jest w toku. Dla kolejnych budynków wspólnot, a także dla jedenastu budynków komunalnych, trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

W ramach projektu rewitalizacji zaplanowano remont dwóch lokali przeznaczonych na działania społeczne. Pierwszy, przy ul. Radnej 3/2, już działa – został otwarty w marcu 2019 r. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry prowadzi w nim Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. W drugim, przy ul. Królikarnia 13, powstanie Placówka Wsparcia Dziennego, w której organizacja pozarządowa będzie prowadzić działania skierowane do dzieci i młodzieży. Do końca października 2019 r. powinna być gotowa dokumentacja projektowa przebudowy tego lokalu. 

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

W Nowym Porcie zaplanowano działania, których łączny koszt wynosi 31 mln zł (w tym około 19 mln zł to dofinansowanie unijne). W lipcu 2019 r. ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania tzw. placu nadwodnego, znajdującego się przy nabrzeżu Martwej Wisły. Aktualnie trwają przygotowania do negocjacji ze zwycięzcą konkursu, dotyczących podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W planach jest również zagospodarowanie Szańca Zachodniego, jego losy zależą jednak od wcześniejszej remediacji (oczyszczenia) terenu. W najbliższym czasie powinna zostać wydana decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dotycząca oceny wybranego sposobu remediacji. 

W Nowym Porcie zostaną przebudowane drogi i infrastruktura podziemna ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich. Aktualnie trwa odbiór dokumentacji technicznej. Partnerami projektu rewitalizacji w Nowym Porcie są 34 wspólnoty mieszkaniowe. Jedna ze wspólnot (ul. Na Zaspę 34B) zakończyła prace remontowe, pozostali partnerzy są na etapie sporządzania dokumentacji technicznej, część przygotowuje się do ogłoszenia przetargów na wyłonienia wykonawców robót. Unijnym dofinansowaniem zostało objętych również 10 budynków komunalnych. Dokumentacja techniczna jest już gotowa, Gdańskie Nieruchomości przygotowują się do ogłoszenia przetargów na wyłonienie wykonawców robót.

W lokalu przy ul. Na Zaspę 53 w czerwcu 2019 r. został otwarty Youth Point – placówka, prowadzona przez Stowarzyszenie 180 Stopni, kierująca ofertę zajęć i wsparcia do młodzieży. W kolejnym lokalu przeznaczonym na działania społeczne (przy ul. Floriańskiej 3) powstanie Klub Aktywnego Mieszkańca, w którym działalność będzie prowadzić organizacja pozarządowa. Istniejąca w tym miejscu hala zostanie przebudowana na wielofunkcyjną salę, będzie też uporządkowany teren przylegający do budynku. Przebudowa ruszyła we wrześniu 2019 r., prace powinny potrwać 10 miesięcy.

Orunia

Wartość projektu rewitalizacji Oruni jest obecnie aktualizowana. Pierwotnie środki przeznaczone na ten cel wynosiły ponad 22 mln zł ( w tym 19  mln zł to dofinansowanie unijne), obecnie są szacowane na 39 mln zł. Ratusz Oruński zostanie wyremontowany i zaadaptowany na cele społeczne. Dokumentacja projektowa jest gotowa i w ciągu najbliższych miesięcy zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Wkrótce będzie także ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące prac budowalnych związanych z zagospodarowaniem parku przy ul. Związkowej i skweru przy ul. Gościnnej. Przebudowa czeka też Rynek Oruński. W czerwcu 2019 r. ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie rynku. Obecnie trwają przygotowania do negocjacji ze zwycięzcą konkursu, dotyczących zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, uwzględniającej wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Partnerami w projekcie rewitalizacji Oruni jest dwadzieścia wspólnot oraz jedna spółdzielnia mieszkaniowa. Remonty części wspólnych zostaną przeprowadzone także w dwunastu budynkach komunalnych. Jeden budynek wspólnoty mieszkaniowej został wyremontowany (przy ul. Nowiny 27), dla kolejnych, a także dla budynków komunalnych, trwa przygotowanie dokumentacji technicznej.

Na Oruni przy ul. Dworcowej 11 powstanie Dom Sąsiedzki, który będzie jednocześnie pełnić funkcję placówki realizującej usługi z zakresu wsparcia społecznego. Dokumentacja projektowa budowy tego obiektu powinna być gotowa do końca września 2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                                            fot. Krystyna Ejsmont/Stowarzyszenie Biskupia Górka

Akcja podwórkowa

Na wszystkich czterech podobszarach rewitalizacji są realizowane tzw. projekty podwórkowe. Ich celem jest zagospodarowanie wybranych podwórek przy aktywnym udziale mieszkańców. Na Biskupiej Górce za działania prowadzone za kamienicami przy ul. Górka 11,12A i 13A są odpowiedzialne Stowarzyszenie Biskupia Górka i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto. Na Dolnym Mieście projekt prowadzi Fundacja Gdańska. Działania dotyczą podwórka w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. W Nowym Porcie w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego działa Stowarzyszenie 180 Stopni. Na Oruni Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej prowadzi projekt na dwóch podwórkach: pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3. Projekty podwórkowe zostały rozpisane na dwa lata i są realizowane etapami (zakończą się w grudniu 2019 r.). W kolejnych latach projekty podwórkowe będą kontynuowane w innych lokalizacjach – na przełomie 2019/20 r. zostanie ogłoszony konkurs skierowany do organizacji pozarządowych.