31 stycznia Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Przewiduje się, że prace związane z tą procedurą potrwają do końca 2019 r. Zaś wiosną odbędą się konsultacje społeczne.

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2017 r. Jest to dokument, który szczegółowo diagnozuje sytuację na obszarach rewitalizacji, wytycza kierunki działań, które mają doprowadzić do trwałej poprawy sytuacji oraz określa ich szacunkowe ramy finansowe. Ponadto dokument zawiera m.in. opis struktury zarządzania realizacją programu, systemu jego monitorowania i oceny oraz sposobu realizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. GPR jest dokumentem strategicznym, który wyznacza cele i kierunki w stosunku do pozostałych dokumentów i polityki miasta, pozostając z nimi spójny. Stanowi podstawę do wsparcia wymienionych w nim zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Procedura zmiany programu dotyczy m.in. lokalizacji placówki wsparcia podwórkowego na Oruni. W pierwotnych założeniach w ramach projektu rewitalizacji miały być realizowane dwie inwestycje z przeznaczeniem na cele społeczne. Budynek przy ul. Gościnnej 4 miał zostać wyremontowany i przeznaczony na Dom Sąsiedzki. Tuż obok miała powstać placówka wsparcia podwórkowego. To jednak okazało się niemożliwe z uwagi m.in. na skomplikowaną sytuację własnościową nieruchomości. Te dwa zadania będą realizowane w nowym obiekcie, który zostanie wybudowany przy ul. Dworcowej 11.

Pozostałe zmiany GPR-u wynikają z konieczności dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji, a zawartych w uwagach sporządzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Będą one dotyczyć m.in. zwiększenia precyzji uzasadniającej komplementarność programu z innymi gdańskimi dokumentami strategicznymi, doprecyzowania metodologii monitoringu, a także dostosowania szacowanej wysokości kosztów do aktualnej wartości rynkowej planowanych działań. Zostanie zmieniony także sposób nazewnictwa obszarów i podobszarów rewitalizacji, o czym obszerniej informujemy w osobnym tekście (https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/775-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-nazewnictwa-obszarow-rewitalizacji).  

Zmiany wprowadzone w Gminnym Programie Rewitalizacji będą tematem konsultacji społecznych, o których będziemy informować.