Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało kolejną analizę wskaźnikową „Systemu monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji”. Opracowanie dotyczy całego miasta i obejmuje dane za rok 2017.   

Pierwsza analiza wskaźnikowa została sporządzona na podstawie danych za rok 2016. Konieczność przeprowadzania diagnozy zawierającej „System monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji” wynika z zapisów ustawy o rewitalizacji. Analiza ma służyć przede wszystkim do obserwacji zmian zachodzących na obszarach rewitalizacji, ma pomóc w identyfikacji barier i trudności oraz w diagnozowaniu innych terenów wymagających wsparcia. Monitoring, kontynuowany w kolejnych latach, pozwoli na miarodajną analizę zachodzących zmian i w efekcie na dobranie odpowiednich działań. Opracowanie swoim zasięgiem obejmuje cały Gdańsk (jedynie w przypadku wskaźników pomocniczych dotyczy wyłącznie obszarów rewitalizacji), może więc stanowić interesujące źródło informacji na temat jakości życia w całym mieście, nie tylko na obszarach zdegradowanych.

Analiza jest przeprowadzana każdego roku na podstawie 20 niezmiennych wskaźników – 10 dotyczących strefy społecznej i 10 ze strefy funkcjonalnej. W tej pierwszej są brane pod uwagę: edukacja (promocja uczniów w szkołach podstawowych oraz wyniki ze sprawdzianów gimnazjalnych – w kolejnych latach zastąpione wynikami z egzaminów końcowych w szkołach podstawowych), bezpieczeństwo (przestępczość i liczba „niebieskich kart”), kapitał społeczny (frekwencja w wyborach samorządowych, starość demograficzną), ubóstwo (natężenie ubóstwa oraz liczba zadłużonych budynków komunalnych). W przypadku strefy funkcjonalnej wskaźnikami są: gospodarka (poziom bezrobocia, aktywność gospodarcza), środowisko (przekroczenie norm hałasu, dostępność do terenów zieleni), usługi społeczne (dostępność do przychodni lekarskich i przystanków komunikacji), mieszkalnictwo (liczba domów wybudowanych przed 1970 r. i standard zamieszkiwania), infrastruktura (dostępność do kanalizacji i sieci wodociągowej). Każdy ze wskaźników jest prezentowany na osobnej mapie Gdańska.

Analiza wskaźnikowa stanowi pierwszy poziom „Systemu monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji”. W ramach systemu będą też realizowane badania ankietowe oraz będzie prowadzona obserwacja realizacji poszczególnych projektów.

Dokumenty