1 czerwca 2018 r. wygasa prawo pierwokupu ustanowione na rzecz Gminy Miasta Gdańska, a dotyczące nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji. W związku z tym od 1 czerwca  Biuro Rozwoju Gdańska zaprzestaje wydawania zaświadczeń wskazujących czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w dniu 31 maja 2018 r. mija dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Gdańska wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji. Do 15 maja 2018 r. nie podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, nie są również prowadzone żadne prace w tym zakresie. W związku z powyższym 1 czerwca 2018 r. wygasa prawo pierwokupu ustanowione w Uchwale nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska.