29 czerwca Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję doradczą Prezydenta Miasta Gdańska. Jego zadaniem będzie opiniowanie wszystkich działań związanych z rewitalizacją. Komitet będzie też stanowić forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Gdańska. Kadencja Komitetu ma trwać pięć lat. W jego skład wejdą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji oraz inne podmioty, których udział będzie uzasadniony ze względu na realizowane zadania. Liczba członków Komitetu nie może przekroczyć 25 osób. W jego skład powinno wejść co najmniej: czterech mieszkańców (co najmniej po jednym z każdego obszaru rewitalizacji), dwóch przedstawicieli właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizacji (np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących na terenie Gdańska działalność gospodarczą oraz czterech przedstawicieli organizacji prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną. W skład Komitetu wejdą też przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Biura Rozwoju Gdańska, Rady Miasta Gdańska oraz każdej z rad dzielnic działających na obszarze rewitalizacji.

Posiedzenia Komitetu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Stanowisko Komitetu będzie wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

Otwarty nabór
Członkowie Komitetu będą wybierani w drodze otwartego naboru. Pod koniec lipca zostanie ogłoszona pierwsza rekrutacja. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć do niego listę poparcia podpisaną przez wymaganą liczbę osób (dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie Biura Rozwoju Gdańska). W przypadku przedstawicieli właścicieli i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych wymagane jest również przedłożenie stosownego oświadczenia. Do formularza należy załączyć oświadczenie o niekaralności.

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do wzięcia udziału w naborze. Pierwsze posiedzenie Komitetu zaplanowano na wrzesień br.